มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นองค์การพัฒนาเอกชน ดำเนินพันธกิจในการพัฒนาเด็กด้อยโอกาสในประเทศไทย มอบโอกาสให้พวกเขาได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ตลอด 46 ปี มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชนฯ เด็ก และเยาวชนมากกว่า 100,000 คน ได้รับโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผ่านการดำเนินงาน “โครงการอุปการะเด็ก” และ “โครงการพิเศษ” อื่นๆ ที่มุ่งสร้างโอกาสและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่พวกเขา

โครงการเด่น

ข่าวและกิจกรรม

มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.ฯ จัดส่งกระเป๋าฉลาดรู้ 34,300 ใบ บรรจุหนังสืออ่านเสริม และ e learning list มอบให้เด็กด้อยโอกาสแล้ว 34,300 คน

กระเป๋าฉลาดรู้ LearnSmart Bag เป็นหนึ่งในความช่วยเหลือเพื่อการลดความเหลื่อมล้ำทางด้านการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนด้อยโอกาส

อ่านเพิ่มเติม

Smart Youth, Smart Digital เด็ก ซี.ซี.เอฟ. ยุคใหม่หัวใจดิจิทัล

มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดการอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำครูและแกนนำนักเรียน

อ่านเพิ่มเติม

“มิตรปันสุข” ช่วยเด็กไทยท้องอิ่ม – ยิ้มสู้โควิด 19

โครงการมิตรปันสุข ภายใต้การดำเนินงานของกองทุนมิตรผล-บ้านปูฯ ส่งมอบถุงยังชีพ พร้อมเครื่องอุปโภค

อ่านเพิ่มเติม


รอยยิ้มของเด็กๆ

นายต้นตระการ สินศิริ

ศรีสะเกษ

ทอผ้าเสริมรายได้ ส่งตัวเองเรียนหนังสือ

อ่านเพิ่มเติม

นางสาวอรวรรณ แซ่หมื่อ

เชียงราย

เด็กเก่ง เด็กดี ซี.ซี.เอฟ. แม่พิมพ์ของชาติ ฝันที่เป็นจริง

อ่านเพิ่มเติม

ภัทรนันท์ เสาร์จันทร์

พะเยา

“น้องออม” จิตอาสาด้วยลมหายใจ

อ่านเพิ่มเติม

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสาร

English

ร่วมบริจาคช่วยเหลือเด็ก