ข่าวประชาสัมพันธ์

มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน ฯ รับรางวัลผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติประจำปี 2565

          ผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้ดำเนินการสรรหาบุคคลและนิติบุคคลที่ดำเนินงาน หรือจัดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงต่อการศึกษาอย่างสร้างสรรค์ และการดำเนินงานหรือกิจกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีของการปฏิบัติซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาการศึกษาของชาติ โดยในวันที่ 16 มกราคม 2565 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เป็นเจ้าภาพจัดงาน  “วันครู 2565” ครั้งที่ 66 ภายใต้แนวคิด “พลังครูยุคใหม่ สร้างคุณภาพคนไทยสู่สากล” และ ภายใต้คำขวัญวันครู ประจำปี 2565 “ พัฒนาครู พัฒนาเด็ก เรียนรู้ สู่อนาคต"

         ในปี 2565 นี้ มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชนในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็น 1 ใน 7 ของบุคคลและนิติบุคคลที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารับรางวัลผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ ประจำปี 2565 ในฐานะ “ผู้มุ่งมั่นพัฒนาให้เด็กและเยาวชนเข้าถึงการศึกษา เพื่อสร้างกุญแจสู่ความสำเร็จในอนาคต” โดย ดร.บรรจงเศก ทรัพย์โสภา ผู้อำนวยการมูลนิธิฯ เป็นตัวแทนจากคณะกรรมการมูลนิธิฯ เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณครั้งนี้

         มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชนฯ ปัจจุบันดำเนินงานครอบคลุมพื้นที่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ รวมทั้งสิ้น 34 จังหวัด มีจำนวนเด็กในอุปการะกว่า 42,000 คน และได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนด้อยโอกาสด้วยการมอบทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่องแก่เด็กในอุปการะเป็นประจำทุกปี รวมถึงการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่นั้น ๆ เช่น กิจกรรมคลังอาหารในครัวเรือน กิจกรรมยุวเกษตรสร้างเกษตรธุรกิจ กิจกรรมนักธุรกิจน้อยพลังบวก เป็นต้น

         นอกจากนี้ ในปีที่ผ่านมา มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชนฯ ได้ผนึกกำลังกับภาคีเครือข่ายหลักผู้นำการเปลี่ยนแปลงทางด้านการศึกษา 5 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) และ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ลงนามความร่วมมือขับเคลื่อนโครงการ CCF LearnSmart (นวัตกรอาสาขับเคลื่อนการเรียนรู้ในชุมชน) ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา พัฒนาและเติมเต็มความพร่องในการเรียนรู้ให้เด็กและเยาวชนด้อยโอกาสในภาวะโควิด-19 ที่ส่งผลให้เด็กและเยาวชนสูญเสียโอกาสทางการเรียนรู้ ผ่านการสนับสนุนใน 3  กิจกรรมหลัก

  • LearnSmart Library การซ่อมแซมห้องสมุดใน 35 โรงเรียน ให้พร้อมกับการเรียนรู้แนวใหม่ผ่าน Smart TV, tablet ยืมเรียน และหนังสืออ่านเสริมทักษะ เสริมด้วยการอบรมคุณครูแกนนำเพื่อพัฒนาศักยภาพกระบวนการจัดการเรียนรู้
  • LearnSmart Bag แจกกระเป๋าการเรียนรู้บรรจุหนังสืออ่านเสริมทักษะพร้อมแผ่นพับให้ข้อมูล กิจกรรมการเรียนรู้ online พร้อม list ช่องทางการเรียนรู้ผ่านสื่อ applications, e-channels, e-books ให้แก่เด็กและเยาวชน 34,300 ราย
  • LearnSmart-School-In-A Box จัดเตรียมกระเป๋าการเรียนรู้ให้กับ "กลุ่มครูอาสารักเด็ก CCF" และอาสา กศน. เพื่อนำไปแวะเยี่ยมและกิจกรรมกับเด็ก ๆ นอกสถานที่ จำนวน 35 ชุด

         รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ ประธานกรรมการมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชนฯ ระบุว่า “ปีการศึกษา 2 ปีที่ผ่านมา เด็กและเยาวชนไทยต้องประสบปัญหาวิกฤตการศึกษาและการเรียนรู้เป็นอย่างมาก มูลนิธิฯ ในฐานะองค์กรที่มีเป้าหมายหลักในการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่ดี มีคุณภาพของประเทศไทย  มีความตั้งใจที่จะสร้างนิเวศน์การศึกษาที่เหมาะสมกับสถานการณ์และยุคสมัย เพื่อช่วยเหลือ สนับสนุน ให้เด็กและเยาวชนด้อยโอกาสในประเทศไทยได้สามารถศึกษาต่อไปอย่างต่อเนื่องจนถึงระดับสูงสุดตามศักยภาพของพวกเขา”

         “รางวัลที่ได้รับในครั้งนี้ถือเป็นกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ทุกคนของมูลนิธิฯ จิตอาสาในพื้นที่ และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันสนับสนุนและผลักดันในงานดำเนินไปด้วยดี และขอขอบคุณผู้บริจาคใจดีทุกท่านที่ได้แบ่งปันช่วยเหลือเด็กๆ ด้อยโอกาส ทำให้มูลนิธิฯ สามารถเดินหน้าให้ความช่วยเหลือเพื่อสร้างอนาคตที่ดีให้แก่เด็กๆ และครอบครัวได้อย่างต่อเนื่อง” ดร.บรรจงเศก ทรัพย์โสภา ผู้อำนวยการมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชนกล่าว
 

ร่วมบริจาคช่วยเหลือเด็ก

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสาร

ข้อมูลของท่านจะถูกจัดเก็บรักษาความปลอดภัยตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

English

ร่วมบริจาคช่วยเหลือเด็ก