"ยังมีเด็กยากจนที่ประสบความหิวโหย โรคภัยไข้เจ็บ ขาดสารอาหาร ไม่ได้ไปโรงเรียน ในชนบทห่างไกล จำนวนมาก ถึงแม้มีการช่วยเหลือทั้งจากภาครัฐและเอกชน หลายองค์กรได้ทำอยู่ แต่ยังไม่เพียงพอ ขอให้เราร่วมมือกันเพื่อช่วยเหลือเด็กให้ทั่วถึงและมากยิ่งขึ้น"

 

      พระราชดำรัสในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รับสั่งต่อคณะกรรมการมูลนิธิฯ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2538


ประสบการณ์และความสำเร็จ

ความภาคภูมิใจ

26 กุมภาพันธ์ 2537 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระมหากรุณารับมูลนิธิฯ ไว้ในพระราชูปถัมภ์ สิ่งนี้เป็นเครื่องยืนยันได้ว่าเด็กไทยที่อยู่ในภาวะเสี่ยง จะได้รับความช่วยเหลืออย่างมีประสิทธิภาพ มีเด็กจำนวนมากได้จบการศึกษาออกมาเป็น แพทย์ ครู วิศวกร และอาชีพอื่นๆ จนสามารถดูแลตนเองและครอบครัวได้

ประสบการณ์

มูลนิธิฯ มีประสบการณ์จริงในการเอาชนะอุปสรรคและข้อจำกัดด้านภูมิศาสตร์ เพื่อทำให้เด็กในความอุปการะของท่านได้รับความช่วยเหลือที่เขาต้องการมากที่สุด

ประสิทธิภาพ

ขณะนี้มีเด็กไทยที่ยากจนขัดสนได้รับการอุปการะกว่า 58,000 คน ด้วยการทำงานเชิงลึกในพื้นที่กว้างขวาง มูลนิธิฯ มุ่งเน้นการบริหารจัดการด้วยระบบอาสาสมัครในชุมชน การจัดสรรงบ ประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ความช่วยเหลือไปถึงเด็กอย่างต่อเนื่อง

ความเชี่ยวชาญ

มูลนิธิฯ มีผู้เชี่ยวชาญที่ดีที่สุดเพื่อดูแลเด็กๆ เริ่มต้นที่ระดับสูงสุดด้วย ประธานคณะกรรมการของเรา ท่านผู้หญิงสุมาลี จาติกวนิช และกรรมการท่านอื่นๆ ซึ่งเชี่ยวชาญด้านการพัฒนา การแพทย์ และ การเงิน ท่านจึงสามารถเชื่อมั่นได้ว่าเด็กจากครอบครัวที่ยากจนขัดสนที่สุด สมควรได้รับสิ่งที่ดีที่สุด

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสาร

ข้อมูลของท่านจะถูกจัดเก็บรักษาความปลอดภัยตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

English

ร่วมบริจาคช่วยเหลือเด็ก