คณะกรรมการ

ท่านผู้หญิงสุมาลี จาติกวนิช

อดีตที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ และอดีตประธานกรรมการ

ท่านผู้หญิงสุมาลี จาติกวณิช เกิดเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2474 นามสกุลเดิม ยุกตะเสวี สมรสกับ ศาสตราจารย์นายแพทย์กษาน จาติกวณิช อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล มีบุตรสาวคือ คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา อดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิการและเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการมูลนิธิสงเคราะห์เด็กยากจน ซี.ซี.เอฟ. (ชื่อเดิม) ตั้งแต่ปี 2543 - 2551 ปัจจุบันเป็นอดีตที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ให้กับมูลนิธิฯ

เกียรติคุณ

การปฏิบัติหน้าที่ของท่านผู้หญิงสุมาลี จาติกวณิช ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ เปี่ยมด้วยคุณธรรม ความรู้และความสามารถ อันยังประโยชน์อย่างยิ่งต่อสังคมส่วนรวมและประเทศชาติมาโดยตลอดนั้น ทำให้ได้รับรางวัลเกียรติยศมากมาย อาทิเช่น ในปี พ.ศ. 2504 ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จตุตถจุลจอมเกล้าฝ่ายใน จึงมีคำนำหน้านามเป็น “คุณหญิง” ตั้งแต่อายุ 30 ปี และได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นลำดับมาจนถึง พ.ศ. 2533 ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษฝ่ายใน จึงได้คำนำหน้านามว่า “ท่านผู้หญิง” นับแต่นั้นมา

รองศาสตราจารย์ ดร. วรากรณ์ สามโกเศศ

ประธานกรรมการ

.

ศ.พิเศษ ดร. ยุวัฒน์ วุฒิเมธี

รองประธานกรรมการ

.

พลตำรวจโทหญิง พจนี สุนทรเกตุ

กรรมการ

ธัญญา ศิริเวทิน

กรรมการ

ทิพวิภา สุวรรณรัฐ

กรรมการ

ดร.คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา

กรรมการ

ร้อยตำรวจเอกนิรุธ รักษาเสรี

กรรมการ

ปราโมช พสุวัต

กรรมการ

นาฏวิภา จินดาพร

กรรมการและเลขาธิการ

สิริพร กันติรัตนาวงศ์

กรรมการและเลขานุการ

สุรนันท์ ศุภวรรณกิจ

กรรมการและเหรัญญิก

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสาร

English

ร่วมบริจาคช่วยเหลือเด็ก