ข่าวประชาสัมพันธ์

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมโรงเรียนพัฒนาต้นน้ำที่ 5 ขุนวาง จังหวัดเชียงใหม่

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมโรงเรียนพัฒนาต้นน้ำที่ 5 ขุนวาง อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 28-29 ตุลาคม 2563

ในการนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรนิทรรศการผลการดำเนินงานในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ของมูลนิธิฯ ซึ่งคณะกรรมการบริหารมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.เพื่อเด็กและเยาวชน ในพระราชูปภัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประกอบด้วย รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ, .(พิเศษ) ดร.ยุวัฒน์ วุฒิเมธี, คุณทิพวิภา สุวรรณรัฐ พร้อมคณะกรรมการบริหารและผู้บริหาร มูลนิธิเฝ้ารับเสด็จ กราบบังคมทูลถวายรายงานการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็ก  ซี.ซี.เอฟ. จังหวัดเชียงใหม่

 

การดำเนินงานของมูลนิธิซี.ซี.เอฟ.ฯในภาพรวมมีเด็กในการดูแลจำนวน 46,834 คนใน  37 จังหวัด ในจำนวนนี้เป็นนักเรียนในโรงเรียนโครงการกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร จำนวน 69 แห่ง มีนักเรียนจำนวน 2,236 คน ใน 17 จังหวัด

ในส่วนโครงการพัฒนาเด็ก  ซี.ซี.เอฟ. จังหวัดเชียงใหม่ มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.​ฯ มีพื้นที่ดำเนินงานครอบคลุม 6 อำเภอ 9 ตำบล  66  หมู่บ้าน มีเด็กในความดูแลของโครงการทั้งหมด  1,419  คนแยกตามกลุ่มอายุ เด็กปฐมวัย 0-5  จำนวน 101 คน  คิดเป็น 7.11%  เด็กระดับประถมศึกษา อายุ 6-12 ปี  จำนวน 824  คนคิดเป็น 58.06  %  เด็กระดับมัธยมศึกษา อายุ 13-18 ปี จำนวน 393 คน คิดเป็น  27.69 % และเด็ก อายุ 19-24 ปี ขึ้นไป จำนวน 101  คน คิดเป็น  7.11 %  

 

ร่วมบริจาคช่วยเหลือเด็ก

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสาร

ข้อมูลของท่านจะถูกจัดเก็บรักษาความปลอดภัยตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

English

ร่วมบริจาคช่วยเหลือเด็ก