ร่วมงานกับเรา

มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชนฯ ต้องการเพื่อนร่วมงานหลายตำแหน่ง ส่งจดหมายสมัครงานระบุตำแหน่งที่สมัคร พร้อมแนบรูปถ่าย ประวัติการทำงาน หลักฐานการศึกษา และเงินเดือนที่ต้องการ มาที่ jittima@ccfthai.or.th หรือ โทร. 081-431-1362, 02-747-2600 ต่อ 218

Telemarketing Officer

พื้นที่: Bangkok, Suanluang

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก

 • โทรระดุมทางโทรศัพท์ เพื่อเชิญชวนผู้ผุ้อุปการะ มาร่วมงาน SMC
 • โทรเชิญชวนผู้อุปการะที่ยกเลิกอุปการะเด็กให้มาอุปการะเด็กอีกครั้ง
 • โทรเชิญชวนผู้อุปการะเด็กรายเดิมเพื่ออุปการะเด็กเพิ่ม
 • โทรติดต่อผู้อุปการะเด็กเพื่อเชิญชวนท่านให้บริจาคเงินต่อไปแทนการยกเลิกอุปการะเด็ก
 • โทรติดต่อผู้บริจาครายใหม่เพื่อขอบคุณที่ให้เงินบริจาคเป็นครั้งแรก
 • จัดทำรายงานผลการโทรศัพท์ประจำวัน
 • จัดส่งอีเมล ส่งโทรสาร และดำเนินการจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ตามที่ท่านผู้บริจาคร้องขอ เช่น ใบเสร็จ หนังสือรับรองการบริจาค การส่งของให้เด็ก การขอจดหมายเด็ก

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • การศึกษาระดับปวส. – ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์งาน Telesale , Call Center
 • มีประสบการณ์การทำงานเพื่อเด็กและเยาวชน
 • มีทักษะด้านการขายและงานบริการทางโทรศัพท์
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ขยัน อดทน สามารถปฏิบัติงานภายใต้สภาวะกดดันได้
 • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน
 • มีทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

เจ้าหน้าที่บัญชี

พื้นที่: Bangkok, Suanluang

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก

 • บันทึกบัญชีตั้งหนี้ด้านรายจ่ายทั้งหมดเข้าในระบบ Sun System ให้ถูกต้องตามประเภทและตาม Cost Center
 • บันทึกบัญชีและตรวจสอบรายการเคลียร์เงินสดย่อย ให้ถูกต้องตามประเภทและตาม Cost Center
 • บันทึกบัญชีรายการขอเบิกเงินทดรองจ่าย และ เคลียร์เงินทดรองจ่าย
 • บันทึกภาษีหัก ณ ที่จ่าย Withholding tax ภงด. 3 และ ภงด. 53
 • จัดทำรายงานประจำเดือนในระบบ e-Fin
 • จัดเก็บเอกสารใบสำคัญทางบัญชี แยกตามประเภทของเอกสาร
 • ปรับปรุงรายการเพื่อแยกค่าใช้จ่ายตาม Cost Center ในสำนักงานกรุงเทพฯและสำนักงานโครงการฯ
 • งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ 3 ปีขึ้น
 • สามารถใช้โปรแกรม Sun System ได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพบัญชี

System Specialist and Network Security

พื้นที่: Bangkok, Suanluang

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก

 • System Management
  - ดูแลการทำงาน และติดตั้งระบบ Application ต่าง ๆ ที่อยู่บน Cloud ของมูลนิธิ
  - แก้ไขปัญหาและประสานงานกับผู้ให้บริการ Cloud
  - ดูแลและปฏิบัติการให้ระบบ Backup ทำงานอยู่เสมอ และทำการกู้คืนระบบได้หาต้องดำเนินการโซเชี่ยลมีเดีย
 • Software Support
 • ดำเนินงานต่อสัญญา MA หรืออายุการใช้งาน
  -ใบรับรองความปลอดภัย SSL ทุกตัว
  - สัญญาระบบ CRM
  - สัญญา Domain name ของทุกระบบ
  - สัญญาโปรแกรม Anti Virus
  - สัญญาบริการ MA อุปกรณ์ระบบเครือข่าย Backbone , Access point , UPS ของ Server และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  - สัญญาค่าใช้บริการ INTERNET
  - สัญญาการใช้บริการ Cloud
 • Network Security
  - ตรวจหาความผิดปกติของระบบเครือข่ายและเครื่องคอมพิวเตอร์ ในการรักษาความปลอดภัยจากไวรัสคอมพิวเตอร์และภัยคุกคามอื่น ๆ
  - จัดทำแนวทางป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ และกำกับดูแลไม่ให้เกิดภัยคุกคามขึ้น
  - กำกับดูแลระบบต่าง ๆ บน Cloud ให้ปลอดภัยและสามารถใช้งานได้อย่างปกติสม่ำเสมอ
  - สอดส่องการให้ผู้ใช้งานให้ปฏิบัติตาม IT policy และ PDPA
  - จัดทำเอกสารคู่มือต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการระบบและความปลอดภัย
  - แจ้งเตือน หรือ Update ความรู้เกี่ยวกับภัยคุกคามทางไซเบอร์

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • การศึกษาระดับปริญญาตรี / ปริญญาโท ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างน้อย 3 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านการติดตั้ง และแก้ไขปัญหา Network ได้แก่ LAN, Firewall, Switch
 • มีประสบการด้านการดูแลระบบฐานข้อมูล Microsoft SQL Server
 • มีประสบการด้านการดูแล Web Application และ Domain controller
 • มีความเชี่ยวชาญในการใช้งาน Microsoft Windows Server และระบบ Backup
 • มีความเชี่ยวชาญด้านระบบรักษาความปลอดภัยของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ Cyber Security
 • มีประสบการด้านการดูแลระบบ Cloud และ ระบบสัญญาณ Internet

Digital Marketing

พื้นที่: Bangkok, Suanluang

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก

ระดมทุนออนไลน์

 • วางแผนกลยุทธ์แคมเปญระดมทุนตามตารางของงานระดมทุนและประชาสัมพันธ์
 • พัฒนาการเข้าถึงช่องทางออนไลน์หลายๆช่องทาง และระบุช่องทางสื่อออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้คนเข้ามาที่ เว็บไซต์ โซเชี่ยลมีเดีย การได้มซื่งรายชื่อและการบริจาคออนไลน์
 • ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งเอเจนซี่ต่างๆ เพื่อการดำเนินงานและผลสำเร็จของแคมเปญระดมทุนออนไลน์
 • สำรองช่องทางใหม่ๆ เช่นการเป็นพันธมิตรกับมีเดีย Crowdfunding ส่งข้อความทางมือถือ DRTV และงานต่าง ๆ
 • ทำงานร่วมกับทีมระดมทุนทางโทรศัพท์เพื่อส่งรายชื่อในการทำ conversion
 • มีแนวคิดใหม่ๆ เพื่อปรับปรุงวิธีการระดมทุน และการหาผู้สนับสนุนออนไลน์
 • โซเชี่ยลมีเดีย
 • บันทึกการรายงานผลกิจกรรมหรือการปฏิบัติงานในพื้นที่จากช่องทาง Line และจัดเก็บรูปภาพจากอัลบัมภาพใน Line
 • ประสานงานกับแผนกประชาสัมพันธ์ในการหาเรื่องราวต่าง (เนื้อหา รูปภาพ และวีดีโอ) และนำมาเขียนใหม่ในแนวทางของโซเชี่ยลมีเดีย
 • ดูแล จัดการ และเผยแพร่ Content บนแพลทฟอร์มของมูลนิธิฯ ค้นหาและรวบรวมข้อมูลการเขียนบนความให้น่าสนใจเพื่อเผยแพร่ในช่องทางออนไลน์ เช่น E-mail, Website, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Line เพื่อสื่อสารกับผู้เข้าเยี่ยมชมอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ดูแลและประเมินผลของกิจกรรมออนไลน์และนำมาปรับปรุง

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการตลาด สื่อสารมวลชน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านการตลาดออนไลน์3-5 ปี
 • มีความเข้าใจและสามารถใช้งานSEO,SEM, Google AdWords, GDN, LinkedIn, Facebook, Email Marketing, และเครื่องมือการตลาดดิจิทัลอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • มีความคิดสร้างสรรค์

Program Design and Development Specialist

พื้นที่: Bangkok, Suanluang

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก

การพัฒนาโครงการเชิงกลยุทธ์

 • เข้าร่วมการประชุมระดมความคิดกับผู้ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เยี่ยมชมโครงการเพื่อสังเกตการณ์ รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งระดับประเทศและระดับท้องถิ่นจากแหล่งต่างๆ รวมถึงวิเคราะห์ข้อมูลที่มีอยู่
 • ทำงานร่วมกับทีมปฏิบัติงานโครงการ  ในการเขียนแผนงานและโครงการต้นแบบที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมูลนิธิฯเพื่อนำเสนอต่อผู้อำนวยการและคณะกรรมการผู้บริหาร
 • มีความคิดสร้างสรรในการออกแบบ พัฒนา และดำเนินงานโปรแกรม NSP/Grant ตลอดจนการให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
 • ทำงานร่วมกับทีมดูแลสนับสนุนผู้อุปการะและทีมปฏิบัติงานโครงการเพื่อให้แน่ใจว่าโครงการอุปการะเด็กของมูลนิธิฯ ดำเนินงานอย่างเหมาะสมและทันสมัย โดยต้องให้สอดคล้องกันระหว่างความต้องการของชุมชนและความต้องการการสนับสนุนของผู้อุปการะ
 • ตรวจสอบงานของทีมผู้เชี่ยวชาญพิเศษในการติดตามและประเมินผล ในการวิเคราะห์การดำเนินงานของพื้นที่ และกิจกรรมที่เชื่อมโยงกับแผนงานพร้อมทบทวนความคืบหน้าอย่างสม่ำเสมอ

สร้างความสัมพันธ์กับพันธมิตร 

 • สร้างผลิตภาพและความเชื่อมโยงอย่างมืออาชีพกับพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ เช่น รัฐบาล NGO INGO ภาคเอกชน และองค์กรพัฒนาอื่นๆ เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งโครงการ การสนับสนุน และนโยบายที่มีอิทธิพลผ่านเครือข่ายของตนเอง
 • จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ เช่น โครงการสุขาภิบาลที่ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงสาธารณสุข เป็นต้น
 • ให้การสนับสนุนทีมปฏิบัติงานโครงการเพื่อให้แน่ใจว่างานที่เกี่ยวข้องกับโครงการจะได้รับการจัดการอย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ

การจัดการองค์ความรู้

 • ทบทวนและแนะนำเอกสารรายงานโครงการและบทเรียนที่ได้รับ
 • รวบรวมและเผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดีที่สุดให้กับทีมที่เกี่ยวข้องของมูลนิธิฯ  เช่น ทีมปฏิบัติงานโครงการ ทีมระดมทุน ทีมการสื่อสาร และทีมสนับสนุนและดูแลผู้อุปการะ สำหรับการเรียนรู้ขององค์กรและการสร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานภายนอก

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาพัฒนาสังคม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านการพัฒนาอย่างน้อย 5 ปี หรือมีประสบการณ์งานด้านเด็กจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้ความเข้าใจในแผนพัฒนาประเทศของประเทศไทย โดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเด็กด้อยโอกาส
 • มีทักษะที่พร้อมพิสูจน์ให้เห็นในการบูรณาการภาคการพัฒนา - ทักษะการศึกษาและชีวิต สุขภาพ น้ำ และสุขาภิบาล ความมั่นคงด้านอาหาร
 • เป็นผู้นำและมีทักษะในการประสานงานและการนำเสนอที่ดี
 • มุ่งเน้นผลลัพธ์ ควบคุมสถานการณ์ได้ สามารถทำงานได้อย่างอิสระพร้อมให้คำแนะนำได้
 • มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้ด้านดิจิทัลพร้อมทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล

สามารถไปทำงานข้างนอกได้บางครั้งนอกเหนือเวลาทำงานหลัก และมีการลงพื้นที่ไปเยี่ยมชมโครงการประมาณ 15 เปอร์เซ็นต์ของเวลางาน

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

พื้นที่: Bangkok, Suanluang

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก

 • วางแผนและกำหนดงานระบบบัญชีให้สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานของมูลนิธิฯ
 • ตรวจสอบรายการบันทึกบัญชีเพื่อการบันทึกบัญชีถูกต้อง ครบถ้วน สามารถออกงบการเงินได้
 • กำกับ ควบคุม รายงานทางบัญชีเพื่อความถูกต้องครบถ้วน และสามารถแสดงตัวเลขให้ผู้ใช้เข้าใจได้ง่าย
 • จัดทำงบการเงินประจำปี และประสานงานกับผู้สอบบัญชี ในการจัดทำงบการเงินให้ผู้สอบบัญชี
 • กำกับ ดูแล บันทึกบัญชีรายการสินทรัพย์ถาวรให้เป็นไปตามข้อกำหนดของมูลนิธิฯ
 • กำกับ ดูแล งานด้านทะเบียนสินทรัพย์ทางบัญชี
 • จัดทำแผนงบประมาณประจำปีและตรวจสอบการใช้งบประมาณประจำปี

 คุณสมบัติผู้สมัคร

 • การศึกษาระดับปริญญาตรี /โท สาขาการบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านการปิดบัญชี /อย่างน้อย 5 ปี
 • มีประสบการณ์ในระดับผู้บริหาร หรือเป็นหัวหน้างาน อย่างน้อย 5 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชี Sun Systems หรือที่คล้ายกัน และใช้ Microsoft Office ได้ดี
 • สามารถวิเคราะห์งบการเงินพร้อมทั้งนำเสนอ
 • มีความละเอียดรอบครอบ และมีจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการประสานงานระหว่างแผนก สามารถประสานงานกับบุคลากรทั้งภายใน และภายนอกองค์กร
 • มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต ขยัน อดทน และกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน
 • สามารถปฏิบัติงานภายใต้ความกดดันได้ดี

Communication Manager

พื้นที่: Bangkok, Suanluang

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก

 • กำหนดทิศทางการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับพันธกิจของมูลนิธิฯ
 • ทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลและรักษาแบรนด์ของมูลนิธิฯ โดยรักษาเอกลักษณ์และภาพลักษณ์ตามข้อกำหนดแบรนด์ (Brand Guide) และให้คำแนะนำแก่ทุกหน่วยงานในการนำสัญลักษณ์ของมูลนิธิฯ ไปใช้
 • ทำงานใกล้ชิดกับฝ่ายโครงการ ฝ่ายระดมทุน ในการพัฒนาการสื่อสารประจำปี การรณรงค์ วางแผนแคมเปญ และกิจกรรม
 • กำกับดูแลการจัดเตรียมเอกสารสื่อสารองค์กร ทั้งเอกสารข้อมูลโครงการ  เอกสารรายงาน แผ่นพับ โฆษณา สุนทรพจน์/บทสัมภาษณ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ และอื่นๆ ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ ตลอดจนประสานงานการผลิตและส่งสื่อตามเวลาที่กำหนด 

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ปริญญาตรี หรือสูงกว่า สาขานิเทศน์ศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อดิจิทัล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านการสื่อสาร การสร้างแบรนด์ CSR ทั้งจากภาคเอกชนหรือ NGO 7 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ทำงานระดับผู้จัดการ 5 ปี ขึ้นไป
 • มีทักษะการสื่อสารทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษที่ดี
 • มีทักษะการนำเสนอ และมนุษยสัมพันธ์ดี
 • มีทักษะการเขียนที่ดีเยี่ยม หากมีทักษะด้านการถ่ายภาพและ/หรือวิดีโอจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความสามารถในการบริหารทีมงานที่จะทำกิจกรรม หรือโครงการออกมาให้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด

เจ้าหน้าที่โครงการ พื้นที่ปฏิบัติงานที่กรุงเทพฯ (1 อัตรา)

พื้นที่: Bangkok, Suanluang

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
 • จัดทำแผนงานโครงการ กิจกรรม ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมูลนิธิฯ
 • กำกับดูแลการปฏิบัติงานประจำวันของโครงการให้เป็นไปตามแนวนโยบายของมูลนิธิฯ
 • กำกับดูแลการใช้เงินงบประมาณของโครงการให้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์และตามแผนงานที่ได้รับการอนุมัติ
 • กำกับดูแล และพัฒนาบุคลากร เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • จัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการ
 • จัดทำข้อมูลสนับสนุนการระดมทุนและการประชาสัมพันธ์
 • สร้างภาคีเครือข่ายกับองค์กร และหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ ตลอดจนหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของโครงการ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทํางาน และขยายผลการปฏิบัติงาน
 • รับผิดชอบงานภาคสนามของโครงการ ในการสำรวจข้อมูล การจัดทำกิจกรรมเพื่อการพัฒนาเด็ก พัฒนาครอบครัว พัฒนาชุมชน และเพิ่มศักยภาพของสมาชิกโครงการ
 • สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์กับผู้อุปการะ และงานระดมทุน
 • สํารวจข้อมูลและร่วมกําหนดกลยุทธ์และแผนงานของโครงการ
 • การจัดทำงานเอกสารของโครงการ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาพัฒนาชุมชน สาขาสังคมศาสตร์ สาขาการบริหารด้านการศึกษา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ ในการนําเสนอและรายงานผลการปฏิบัติงานได้อย่างดี
 • มีทักษะความสามารถในการฝึกอบรม การจัดเวทีชาวบ้าน การประชุม
 • มีทักษะความสามารถติดต่อในการติดต่อประสานงานกับองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนเป็นอย่างดี ตลอดจนมีวุฒิภาวะทางอารมณ์ที่เหมาะสม มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความมั่นใจในตนเอง และพร้อมทํางานหนักได้ในทุกสถานการณ์
 • มีภูมิลําเนาอยู่ในพื้นที่และสามารถเดินทางได้ตลอดเวลา
 • สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

หัวหน้าโครงการ พัฒนาเด็ก ซี.ซี.เอฟ. จังหวัดขอนแก่น/จังหวัดอุดรธานี (พื้นที่ทำงาน จ.ขอนแก่น / จ.อุดรธานี)

พื้นที่: จังหวัดขอนแก่น / จังหวัดอุดรธานี

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
 • จัดทำแผนงานโครงการ กิจกรรม ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมูลนิธิฯ
 • กำกับดูแลการปฏิบัติงานประจำวันของโครงการให้เป็นไปตามแนวนโยบายของมูลนิธิฯ
 • กำกับดูแลการใช้เงินงบประมาณของโครงการให้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์และตามแผนงานที่ได้รับการอนุมัติ
 • กำกับดูแล และพัฒนาบุคลากร เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • จัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการ
 • จัดทำข้อมูลสนับสนุนการระดมทุนและการประชาสัมพันธ์
 • สร้างภาคีเครือข่ายกับองค์กร และหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ ตลอดจนหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของโครงการ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทํางาน และขยายผลการปฏิบัติงาน
 • รับผิดชอบงานภาคสนามของโครงการ ในการสำรวจข้อมูล การจัดทำกิจกรรมเพื่อการพัฒนาเด็ก พัฒนาครอบครัว พัฒนาชุมชน และเพิ่มศักยภาพของสมาชิกโครงการ
 • สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์กับผู้อุปการะ และงานระดมทุน
 • สํารวจข้อมูลและร่วมกําหนดกลยุทธ์และแผนงานของโครงการ
 • การจัดทำงานเอกสารของโครงการ

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาพัฒนาชุมชน สาขาสังคมศาสตร์ สาขาการบริหารด้านการศึกษา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านงานพัฒนาเด็กและเยาวชน พัฒนาชนบท หรือพัฒนาชุมชน (หัวหน้าโครงการ ไม่น้อยกว่า 3 ปี)
 • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ ในการนําเสนอและรายงานผลการปฏิบัติงานได้อย่างดี
 • มีทักษะความสามารถในการฝึกอบรม การจัดเวทีชาวบ้าน การประชุม
 • มีทักษะความสามารถติดต่อในการติดต่อประสานงานกับองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนเป็นอย่างดี ตลอดจนมีวุฒิภาวะทางอารมณ์ที่เหมาะสม มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความมั่นใจในตนเอง และพร้อมทํางานหนักได้ในทุกสถานการณ
 • มีภูมิลําเนาอยู่ในพื้นที่และสามารถเดินทางได้ตลอดเวลา
 • มีทักษะในการเป็นหัวหน้างาน การมอบหมายงาน การติดตามงาน บริหารเวลาและทรัพยากร (หัวหน้าโครงการ)

 

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสาร

ข้อมูลของท่านจะถูกจัดเก็บรักษาความปลอดภัยตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

English

ร่วมบริจาคช่วยเหลือเด็ก