ร่วมงานกับเรา

มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชนฯ ต้องการเพื่อนร่วมงานหลายตำแหน่ง E-mail สมัครงานระบุตำแหน่งที่สมัคร พร้อมแนบรูปถ่าย ประวัติการทำงาน หลักฐานการศึกษา และเงินเดือนที่ต้องการถึง คุณสาวิตรี ปิ่นทศิริ  E-mail : savitree@ccfthai.or.th หรือ โทร. 081-431-1362, 02-747-2600 ต่อ 218 

ประกวดราคาจ้างออกแบบและผลิตเสื้อยืด 50 ปี มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.ฯ

พื้นที่: สำนักงานมูลนิธิฯ กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานออกแบบแผนงานและพัฒนาโครงการ

พื้นที่: พื้นที่ปฏิบัติงาน สำนักงานมูลนิธิฯ กรุงเทพมหานคร

หน้าที่รับผิดชอบ

 1. บริหารจัดการงานธุรการและงานเอกสารของกลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯอย่างเป็นระบบตามขั้นตอนที่ถูกต้อง
 2. ศึกษาวิเคราะห์และออกแบบกิจกรรม/โครงการ ให้สอดคล้องและเหมาะสมรวมถึงการจัดเตรียมข้อมูลการดำเนินงานโครงการเพื่อให้ภารกิจด้านยุทธศาสตร์เป็นไปตามขั้นตอนอย่างมีประสิทธิภาพ
 3. ติดตามข้อมูลการดำเนินกิจกรรมโครงการ ให้บรรลุตามเป้าหมายและแผนงานและยุทธศาสตร์
 4. สนับสนุนงานฝ่ายระดมทุน กิจกรรม Corporate และภารกิจที่เชื่อมโยงกับงานของทั้งสองฝ่าย เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนด

คุณสมบัติ

 1. การศึกษาระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีทางการศึกษา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 
 2. มีประสบการณ์ทำงานด้านการพัฒนาอย่างน้อย 5 ปี หรือมีประสบการณ์งานด้านเด็กจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 3. มีความรู้ความเข้าใจในแผนพัฒนาประเทศของประเทศไทย โดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเด็กด้อยโอกาส
 4. มีทักษะที่พร้อมพิสูจน์ให้เห็นในการบูรณาการภาคการพัฒนา - ทักษะการศึกษาและชีวิต สุขภาพ น้ำ และสุขาภิบาล ความมั่นคงด้านอาหาร
 5. เป็นผู้นำและมีทักษะในการประสานงานและการนำเสนอที่ดี
 6. มุ่งเน้นผลลัพธ์ ควบคุมสถานการณ์ได้ สามารถทำงานได้อย่างอิสระพร้อมให้คำแนะนำได้
 7. สื่อสารภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 8. มีความรู้ด้านดิจิทัลพร้อมทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล
 9. สามารถไปทำงานข้างนอกได้บางครั้งนอกเหนือเวลาทำงานหลักและมีการลงพื้นที่ไปเยี่ยมชมโครงการประมาณ 15 เปอร์เซ็นต์ของเวลางาน

เจ้าหน้าที่ตัดต่อ

พื้นที่: สำนักงานมูลนิธิฯ กรุงเทพมหานคร

หน้าที่รับผิดชอบ 

 • ถ่ายภาพนิ่ง/วิดีโอ งานตัดต่อภาพ/วิดีโอ ใส่เสียง/ข้อความ และจัดทำกราฟฟิก GC เอฟเฟ็กต์เสียง/ภาพ เพื่อผลิตวิดีโอให้เหมาะสมและเผยแพร่บนสื่อโซเชียลและออนไลน์แพลตฟอร์มต่างๆ เช่น Facebook, Instagram, YouTube, TikTok และงานประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ
 • สร้างสรรค์ Storyboard สำหรับคอนเทนต์วิดีโอ เพื่อให้การเล่าเรื่องมีความน่าสนใจ ตรงประเด็นที่ต้องการสื่อสาร เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
 • ทำงานร่วมกับทีมเพื่อสร้างสรรค์สื่อตามโจทย์ที่ได้รับมอบหมาย
 • ดูแลรักษาอุปกรณ์ในการทำงาน เพื่อให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
 • Digital Content เพื่อสนับสนุนการทำงานของมูลนิธิฯ ในสายงานและฝ่ายต่างๆ
 • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ สื่อดิจิทัล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้โปรแกรม Adobe Premiere Pro, Adobe Photoshop, Adobe After Effects และโปรแกรมตัดต่อสำเร็จรูปอื่นๆ รวมถึงการทำ Motion Graphic
 • มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถวิเคราะห์จับประเด็นได้
 • ทำงานเป็นทีม สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้เป็นอย่างดี
 • สามารถเดินทางไปต่างจังหวัด 20% ของงาน และสามารถทำงานในวันหยุดได้

เจ้าหน้าที่ธุรการ-การเงิน

พื้นที่: พื้นที่ปฏิบัติงาน จ.เชียงใหม่

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก

 • ตรวจเช็คเอกสารประกอบการเบิกจ่ายจากเจ้าหน้าที่โครงการตามระเบียบปฎิบัติให้ถูกต้องครบถ้วน
 • เก็บรักษาเงินสดย่อย เบิกชดเชยเงินสดย่อย และจัดทำเช็ค
 • ร่วมวางแผนและดูแลการใช้จ่ายเงินของโครงการให้เป็นไปตามแนวทางและระเบียบของสำนักงานมูลนิธิฯ และให้อยู่ภายในกรอบของงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
 • รวบรวมเอกสารจัดซื้อจัดจ้างจากเจ้าหน้าที่โครงการและเป็นผู้กรอกแบบฟอร์มต่างๆ ส่งหัวหน้าโครงการ เพื่ออนุมัติเอกสารและส่งเอกสารที่ได้รับอนุมัติให้เจ้าหน้าที่บัญชีโครงการ รวมทั้งออกใบสำคัญทันตามเวลาที่กำหนด
 • จัดพิมพ์รายงานการเงินเพื่อเสนอผู้เกี่ยวข้องลงนาม และจัดเก็บเข้าแฟ้ม รวมทั้งรายงานในที่ประชุม กกบ.ประจำเดือน
 • จัดเก็บเอกสารการเงิน และดูแลรักษาเอกสารของโครงการให้ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน
 • จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินครุภัณฑ์ประจำปี ให้ถูกต้องครบถ้วนเป็นปัจจุบัน

คุณสมบัติผู้สมัคร 

 • ปวส.สาขาการเงิน ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป หรือที่เกี่ยวข้อง ปริญญาตรีสาขาการเงิน การจัดการ บัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้โปรแกรม MS Word, Excel, PowerPoint
 • มีทักษะการสื่อสารและประสานงาน
 • มีความละเอียด รอบคอบ ซื่อสัตย์

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

พื้นที่: Bangkok, Suanluang

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก

 • สนับสนุนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดทำ Risk Control Matrix, Audit Universe และ Risk Based Audit Plan
 • เข้าร่วมประชุมเปิดตรวจ
 • จัดทำแนวการตรวจสอบ (Audit Program) เพื่อให้ตรงตามวัตถุประสงค์การตรวจสอบ
 • จัดทำกระดาษทำการ (Working Paper) และสรุปประเด็นที่ตรวจพบ (Findings) จัดทำรายงานสรุปผลการตรวจสอบ (Audit Report) และสื่อสารให้กับหน่วยงานรับตรวจรับทราบถึงประเด็น ความเสี่ยง/ ผลกระทบ และตกลงร่วมกันกับหน่วยงานรับตรวจ
 • เข้าร่วมประชุมปิดตรวจ
 • จัดทำรายงานสรุปการติดตามผลการตรวจสอบ (Follow up) และสื่อสารให้กับหน่วยงานรับตรวจรับทราบ
 • เตรียมเอกสาร และเข้าร่วมประชุมฝ่ายตรวจสอบภายในเพื่อรับทราบกิจกรรมการตรวจสอบ และกิจกรรมฝ่ายตรวจสอบภายใน และจัดทำรายงานการประชุมฝ่ายตรวจสอบภายใน
 • จัดทำรายงานสำรวจการทำงานตามกฎบัตรฯ และหลักจรรยาบรรณฯ
 • ใจทำใบเบิกค่าใช้จ่ายตามงบประมาณที่ได้รับ
 • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การตรวจสอบมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และประชุมสรุปผลการตรวจสอบกับผู้ตรวจสอบภายนอก
 • สนับสนุนการจัดเตรียมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบภายใน
 • ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบภายใน
 • จัดทำบัตรของขวัญ (Gift Card)
 • งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ปริญญาตรีขึ้นไป ทางด้านบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาตร์ นิติศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์งานด้านตรวจสอบบัญชี/ ตรวจสอบภายในตั้งแต่ 0 ถึง 3 ปีขึ้นไปมีประสบการณ์ในระดับหัวหน้างานอย่างน้อย 5 ปี
 • มีความรู้ ความเข้าใจในมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายใน
 • มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน
 • มีความรู้/ ประสบการณ์ในกระบวนการตรวจสอบภายในตั้งแต่เริ่มต้น จนสิ้นสุด
 • มีจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพตรวจสอบภายใน
 • มีทักษะการใช้งาน MS Office Word/ Excel/ Power Point
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีทักษะการสื่อสารที่ดี และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
 • สามารถเดินทางไปทำงานที่ต่างจังหวัดได้เป็นบางครั้ง

Communication Manager

พื้นที่: Bangkok, Suanluang

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก

 • กำหนดทิศทางการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับพันธกิจของมูลนิธิฯ
 • ทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลและรักษาแบรนด์ของมูลนิธิฯ โดยรักษาเอกลักษณ์และภาพลักษณ์ตามข้อกำหนดแบรนด์ (Brand Guide) และให้คำแนะนำแก่ทุกหน่วยงานในการนำสัญลักษณ์ของมูลนิธิฯ ไปใช้
 • ทำงานใกล้ชิดกับฝ่ายโครงการ ฝ่ายระดมทุน ในการพัฒนาการสื่อสารประจำปี การรณรงค์ วางแผนแคมเปญ และกิจกรรม
 • กำกับดูแลการจัดเตรียมเอกสารสื่อสารองค์กร ทั้งเอกสารข้อมูลโครงการ  เอกสารรายงาน แผ่นพับ โฆษณา สุนทรพจน์/บทสัมภาษณ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ และอื่นๆ ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ ตลอดจนประสานงานการผลิตและส่งสื่อตามเวลาที่กำหนด 

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ปริญญาตรี หรือสูงกว่า สาขานิเทศน์ศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อดิจิทัล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านการสื่อสาร การสร้างแบรนด์ CSR ทั้งจากภาคเอกชนหรือ NGO 7 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ทำงานระดับผู้จัดการ 5 ปี ขึ้นไป
 • มีทักษะการสื่อสารทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษที่ดี
 • มีทักษะการนำเสนอ และมนุษยสัมพันธ์ดี
 • มีทักษะการเขียนที่ดีเยี่ยม หากมีทักษะด้านการถ่ายภาพและ/หรือวิดีโอจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความสามารถในการบริหารทีมงานที่จะทำกิจกรรม หรือโครงการออกมาให้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด

เจ้าหน้าที่ให้บริการและรักษาผู้สนับสนุน

พื้นที่: Bangkok, Suanluang

รายละเอียดงาน

 • บริการให้ข้อมูล ตอบข้อซักถาม เจรจาต่อรอง รับเรื่องร้องเรียน ส่งข้อมูลหรือเอกสาร ติดตามเรื่อง และพร้อมแก้ปัญหาให้กับผู้สนับสนุนผ่านช่องทาง Online หรือ โทรศัพท์
 • บันทึกข้อมูล ปรับปรุงฐานข้อมูล เพิ่มช่องทางการติดต่อกับผู้สนับสนุน และจัดทำสรุปรายงาน
 • งาน Engagement จัดเตรียมข้อมูล และจัดทำงานเอกสารต่าง ๆ
 • ติดต่อประสานงานภายในและภายนอก
 • จัด หรือ เข้าร่วมกิจกรรมผู้อุปการะพบเด็ก หรือ กิจกรรมอื่น ๆ
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • อายุ 22 – 30 ปี วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี และมีประสบการณ์ในตำแหน่งอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • รักงานบริการ มีทักษะการสื่อสาร และติดต่อประสานงานที่ดี
 • มีความกระตือรือร้น ละเอียดรอบคอบ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ มีไหวพริบ เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ทันกระแสบนโลกออนไลน์ และเทคโนโลยี
 • ตรงต่อเวลา รู้จักการบริหารเวลา และมีความรับผิดชอบ
 • สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น ทำงานเป็นทีม และทำงานล่วงเวลาได้
 • สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ดี

Digital Marketing

พื้นที่: Bangkok, Suanluang

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก

 • ระดมทุนออนไลน์
  - วางแผนกลยุทธ์แคมเปญระดมทุนตามตารางของงานระดมทุนและประชาสัมพันธ์
  - พัฒนาการเข้าถึงช่องทางออนไลน์หลายๆช่องทาง และระบุช่องทางสื่อออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้คนเข้ามาที่ เว็บไซต์ โซเชี่ยลมีเดีย การได้มซื่งรายชื่อและการบริจาคออนไลน์
  - ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งเอเจนซี่ต่างๆ เพื่อการดำเนินงานและผลสำเร็จของแคมเปญระดมทุนออนไลน์
  - สำรองช่องทางใหม่ๆ เช่นการเป็นพันธมิตรกับมีเดีย Crowdfunding ส่งข้อความทางมือถือ DRTV และงานต่างๆ
  - ทำงานร่วมกับทีมระดมทุนทางโทรศัพท์เพื่อส่งรายชื่อในการทำ conversion
  - มีแนวคิดใหม่ๆ เพื่อปรับปรุงวิธีการระดมทุน และการหาผู้สนับสนุนออนไลน์
 • โซเชี่ยลมีเดีย
  - บันทึกการรายงานผลกิจกรรมหรือการปฏิบัติงานในพื้นที่จากช่องทาง Line และจัดเก็บรูปภาพจากอัลบัมภาพใน Line
  - ประสานงานกับแผนกประชาสัมพันธ์ในการหาเรื่องราวต่าง (เนื้อหา รูปภาพ และวีดีโอ) และนำมาเขียนใหม่ในแนวทางของโซเชี่ยลมีเดีย
  - ดูแล จัดการ และเผยแพร่ Content บนแพลทฟอร์มของมูลนิธิฯ ค้นหาและรวบรวมข้อมูลการเขียนบนความให้น่าสนใจเพื่อเผยแพร่ในช่องทางออนไลน์ เช่น E-mail, Website, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Line เพื่อสื่อสารกับผู้เข้าเยี่ยมชมอย่างมีประสิทธิภาพ
  - ดูแลและประเมินผลของกิจกรรมออนไลน์และนำมาปรับปรุง

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการตลาด สื่อสารมวลชน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านการตลาดออนไลน์3-5 ปี
 • มีความเข้าใจและสามารถใช้งานSEO,SEM, Google AdWords, GDN, LinkedIn, Facebook, Email Marketing, และเครื่องมือการตลาดดิจิทัลอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • มีความคิดสร้างสรรค์ 

Corporate and Grant Specialist

พื้นที่: Bangkok, Suanluang

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก

 • รับผิดชอบงานระดมทุนจากผู้สนับสนุนรายใหญ่ ผู้สนับสนุนระดับกลาง และ บริษัทต่างๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่องค์กรกำหนด
 • วางแผนติดตาม ประเมินผล และรายงาน โดยหารือกับทางพันธมิตรทั้งภายในองค์กรและองค์กรภายนอกที่เกี่ยวข้อง
 • จัดทำรายงานเพื่อนำเสนอต่อผู้บริหาร

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • การศึกษาระดับปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด การจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านงานขาย การบริการลูกค้า
 • มีทักษะในการวิเคราะห์ การวางแผนรับผิดชอบยอดขาย การหาลูกค้าใหม่และรักษาฐานลูกค้าเดิม
 • มีทักษะในการประสานงาน การเจรจาต่อรอง การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
 • มีทักษะในการนำเสนองานได้ดี
 • มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี
 • มีทักษะในการ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

หัวหน้า/ผู้จัดการศูนย์ ซี.ซี.เอฟ เชียงราย

พื้นที่: เชียงราย

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก

 • จัดหาผู้เช่าเข้ามาใช้บริการภายในศูนย์ ซี.ซี.เอฟ. เชียงราย เพื่อให้มีรายได้ตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้
 • จัดหาพื้นที่ในการวางกล่องรับบริจาคของมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. และดูแลเงินรายได้จากกล่องรับบริจาคเพื่อนำเงินฝากเข้ามูลนิธิฯ
 • กำกับ ดูแลศูนย์ ซี.ซี.เอฟ. เชียงราย ให้มีความสะอาด ปลอดภัย พร้อมให้บริการสำหรับผู้เข้ามาใช้บริการในศูนย์ฯ
 • ดูแลทรัพย์สินและอุปกรณ์ภายในศูนย์ ซี.ซี.เอฟ. เชียงราย ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งาน
 • พัฒนาความร่วมมือและสร้างความเข้มแข็งของศูนย์ ซี.ซี.เอฟ. เชียงราย กับชุมชนและภาคีเครือข่ายต่างๆ
 • จัดทำเอกสาร บันทึกความ รายงานประจำเดือน และสื่อประชาสัมพันธ์ของศูนย์ ซี.ซี.เอฟ. เชียงราย
 • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรีทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 5 ปี ในงานที่เกี่ยวข้อง และในระดับหัวหน้างานไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • มีประสบการณ์การส่งเสริมการขาย การตลาด ประชาสัมพันธ์
 • มีทักษะในการสื่อสาร ติดต่อประสานงาน และการเจรจาต่อรอง เป็นอย่างดี
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีใจรักงานบริการ
 • มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และการนำเสนอ

หัวหน้าโครงการ พื้นที่ปฏิบัติงาน จังหวัดเชียงใหม่

พื้นที่: เชียงใหม่

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก

 • จัดทำแผนงานโครงการ กิจกรรม ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมูลนิธิฯ
 • กำกับดูแลการปฏิบัติงานประจำวันของโครงการให้เป็นไปตามแนวนโยบายของมูลนิธิฯ
 • กำกับดูแลการใช้เงินงบประมาณของโครงการให้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์และตามแผนงานที่ได้รับการอนุมัติ
 • กำกับดูแล และพัฒนาบุคลากร เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • จัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการ
 • จัดทำข้อมูลสนับสนุนการระดมทุนและการประชาสัมพันธ์
 • สร้างภาคีเครือข่ายกับองค์กร และหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ ตลอดจนหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของโครงการ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทํางาน และขยายผลการปฏิบัติงาน
 • รับผิดชอบงานภาคสนามของโครงการ ในการสำรวจข้อมูล การจัดทำกิจกรรมเพื่อการพัฒนาเด็ก พัฒนาครอบครัว พัฒนาชุมชน และเพิ่มศักยภาพของสมาชิกโครงการ
 • สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์กับผู้อุปการะ และงานระดมทุน
 • สํารวจข้อมูลและร่วมกําหนดกลยุทธ์และแผนงานของโครงการ
 • การจัดทำงานเอกสารของโครงการ

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาพัฒนาชุมชน สาขาสังคมศาสตร์ สาขาการบริหารด้านการศึกษา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านงานพัฒนาเด็กและเยาวชน พัฒนาชนบท หรือพัฒนาชุมชน (หัวหน้าโครงการ ไม่น้อยกว่า 3 ปี)
 • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ในการนําเสนอและรายงานผลการปฏิบัติงานได้อย่างดี
 • มีทักษะความสามารถในการฝึกอบรม การจัดเวทีชาวบ้าน การประชุม
 • มีทักษะความสามารถติดต่อในการติดต่อประสานงานกับองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนเป็นอย่างดี ตลอดจนมีวุฒิภาวะทางอารมณ์ที่เหมาะสม มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความมั่นใจในตนเอง และพร้อมทํางานหนักได้ในทุกสถานการณ
 • มีภูมิลําเนาอยู่ในพื้นที่และสามารถเดินทางได้ตลอดเวลา
 • มีทักษะในการเป็นหัวหน้างาน การมอบหมายงาน การติดตามงาน บริหารเวลาและทรัพยากร (หัวหน้าโครงการ)

เจ้าหน้าที่โครงการ พื้นที่ปฏิบัติงานที่ จังหวัด สกลนคร (สัญญาจ้างรายปี)

พื้นที่: สกลนคร

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
 • จัดทำแผนงานโครงการ กิจกรรม ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมูลนิธิฯ
 • กำกับดูแลการปฏิบัติงานประจำวันของโครงการให้เป็นไปตามแนวนโยบายของมูลนิธิฯ
 • กำกับดูแลการใช้เงินงบประมาณของโครงการให้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์และตามแผนงานที่ได้รับการอนุมัติ
 • กำกับดูแล และพัฒนาบุคลากร เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • จัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการ
 • จัดทำข้อมูลสนับสนุนการระดมทุนและการประชาสัมพันธ์
 • สร้างภาคีเครือข่ายกับองค์กร และหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ ตลอดจนหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของโครงการ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทํางาน และขยายผลการปฏิบัติงาน
 • รับผิดชอบงานภาคสนามของโครงการ ในการสำรวจข้อมูล การจัดทำกิจกรรมเพื่อการพัฒนาเด็ก พัฒนาครอบครัว พัฒนาชุมชน และเพิ่มศักยภาพของสมาชิกโครงการ
 • สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์กับผู้อุปการะ และงานระดมทุน
 • สํารวจข้อมูลและร่วมกําหนดกลยุทธ์และแผนงานของโครงการ
 • การจัดทำงานเอกสารของโครงการ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาพัฒนาชุมชน สาขาสังคมศาสตร์ สาขาการบริหารด้านการศึกษา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ ในการนําเสนอและรายงานผลการปฏิบัติงานได้อย่างดี
 • มีทักษะความสามารถในการฝึกอบรม การจัดเวทีชาวบ้าน การประชุม
 • มีทักษะความสามารถติดต่อในการติดต่อประสานงานกับองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนเป็นอย่างดี ตลอดจนมีวุฒิภาวะทางอารมณ์ที่เหมาะสม มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความมั่นใจในตนเอง และพร้อมทํางานหนักได้ในทุกสถานการณ์
 • มีภูมิลําเนาอยู่ในพื้นที่และสามารถเดินทางได้ตลอดเวลา
 • สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสาร

ข้อมูลของท่านจะถูกจัดเก็บรักษาความปลอดภัยตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

English

ร่วมบริจาคช่วยเหลือเด็ก