ร่วมงานกับเรา

มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชนฯ ต้องการเพื่อนร่วมงานหลายตำแหน่ง ส่งจดหมายสมัครงานระบุตำแหน่งที่สมัคร พร้อมแนบรูปถ่าย ประวัติการทำงาน หลักฐานการศึกษา และเงินเดือนที่ต้องการ มาที่ yolapach@ccfthai.or.th หรือ โทร. 081-431-1362 

Graphic Designer

พื้นที่: Bangkok, Suanluang

จำนวน 1 อัตรา

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก

 • ออกแบบสร้างสรรค์สื่อต่าง ๆ ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อออนไลน์ เพื่อใช้สำหรับการสื่อสารและการระดมทุนของมูลนิธิฯ เช่น รายงานประจำปี แผ่นพับความรู้ วารสาร Banner และ Infographic และงานสนับสนุนด้านการออกแบบสร้างสรรค์อื่นๆ สำหรับทั้งองค์กร
  ออกแบบสร้างสรรค์และตัดต่อสื่อวิดีโอ หรือ Motion Graphic เพื่อการสื่อสารและการระดมทุนของมูลนิธิฯ
 • การออกแบบและสร้างสรรค์สื่อและอุปกรณ์สำหรับการจัดกิจกรรม เช่น บูธกิจกรรมนอกสถานที่ นิทรรศการ งานกิจกรรมพิเศษต่าง ๆ
 • มีความเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบตามหลัก Branding และ Corporate Identity
 • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Print Production, Online Production และ VDO Production
 • สามารถถ่ายภาพได้ ทั้งภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี การออกแบบ นิเทศน์ศิลป์ มัณฑศิลป์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
 • มีความชำนาญในการใช้โปรแกรม Photoshop, Illustrator, Premier Pro และโปรแกรมอื่น ๆ เกี่ยวกับ Motion Graphic
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบสูง
 • สามารถทำงานเป็นทีม และทำงานภายใต้แรงกดดันได้

 

Content Writer

พื้นที่: Bangkok, Suanluang

จำนวน 1 อัตรา

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก

 • วิเคราะห์ประเด็นทางสังคมและธุรกิจ เพื่อวางแผนในการจัดหาบุคคล หรือบริษัท ที่น่าสนใจในการลงสื่อต่างๆ เพื่อสนับสนุนการระดมทุนและประชาสัมพันธ์
 • จัดทำเนื้อหาในรูปข่าว หรือรายงานเกี่ยวกับการดำเนินงานของมูลนิธิฯ เรื่องราวที่น่าสนใจของโครงการ เด็ก ผู้บริจาค เพื่อเผยแพร่ในสื่อทั้งออนไลน์ และออฟไลน์
 • วางแผนงานเขียน พัฒนาเนื้อหา และการสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนระดมทุนและประชาสัมพันธ์
 • ประสานงานกับโครงการในการเขียนเนื้อหาประชาสัมพันธ์เด็กในมูลนิธิฯ การสัมภาษณ์ การบันทึกภาพนิ่ง วีดีโอ เพื่อใช้ประกอบการระดมทุนผ่านช่องทางต่างๆ
 • จัดทำรายงานประจำปี การจัดทำแผ่นพับ และสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป ด้านงานเขียน การหาข้อมูล การสัมภาษณ์ และนำข้อมูลมาสังเคราะห์เป็นชิ้นงาน
 • มีทักษะในการถ่ายรูป วีดีโอ การตัดต่อ การใช้โปรแกรมตกแต่งรูป การจัดทำกราฟฟิก

Digital Fundraising Specialist

พื้นที่: Bangkok, Suanluang

จำนวน 1 อัตรา

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก

ดูแลสื่อดิจิทัลและสื่อสังคมออนไลน์ขององค์กรในภาพรวม สร้างพันธมิตร ระดมทุน และดูแลรักษาความสัมพันธ์ผู้สนับสนุนผ่านช่องทางดิจิทัล 

 • พัฒนาช่องทางการสื่อสารดิจิทัล รูปแบบ เนื้อหาของ Website และสื่อสังคมออนไลน์เพื่อผลักดันงานระดมทุน และการสร้างประสบการณ์ที่ดีแก่ผู้สนับสนุนขององค์กร
 • จัดทำงบประมาณสำหรับโครงการระดมทุนดิจิทัล จัดทำแคมเปญและดำเนินการระดมทุนตามเป้าหมาย
 • บริหารความสัมพันธ์กับพันธมิตรด้านการตลาดดิจิทัล ผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม และเอเจนซี่ต่าง ๆ เพื่อการสร้างงานที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และภาพลักษณ์ขององค์กร
 • จัดทำรายงานวิเคราะห์สื่อดิจิทัลเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกในการปรับปรุงแคมเปญและเพิ่มประสิทธิภาพในการระดมทุนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
 • ประสานงานใกล้ชิดกับทีมระดมทุนอื่น ๆ เพื่อบูรณาการแคมเปญการระดมทุนออนไลน์และออฟไลน์ อย่างมีประสิทธิภาพในการรักษาและพัฒนาผู้สนับสนุน
 • ติดตามนวัตกรรมสื่อและกิจกรรมดิจิทัลใหม่ ๆ เพื่อดำเนินการทดสอบตามและปรับใช้ในการพัฒนางาน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ทางด้านการตลาดออนไลน์ 3-5 ปี
 • จบการศึกษาปริญญาตรีด้านการตลาด สื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความเข้าใจและสามารถใช้งาน SEO, SEM, Google AdWords, GDN, LinkedIn, Facebook, Email Marketing และเครื่องมือการตลาดดิจิทัลอื่น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • มีความคิดสร้างสรรค์สามารถใช้งาน Wordpress ได้อย่างชำนาญ
 • มีทักษะด้านการสื่อสาร และการประสานงานเป็นอย่างดี

Data Analyst

พื้นที่: Bangkok, Suanluang

จำนวน 1 อัตรา

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก

ร่วมวางแผนกับส่วนงานต่าง ๆ ขององค์กรในการนำการวิเคราะห์ข้อมูลมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ ด้วยการพัฒนาและจัดการโซลูชันและแดชบอร์ดธุรกิจอัจฉริยะ (BI) สำหรับการสร้างรายงานและการตัดสินใจดำเนินงาน 

 • ร่วมพัฒนาและจัดโครงสร้างฐานข้อมูลองค์กรรวมถึงคลังข้อมูลให้เป็นระบบและสามารถใช้งานได้สะดวก
 • รวบรวม ติดตาม และวิเคราะห์ข้อมูลขององค์กรในมิติต่าง ๆ เช่น ข้อมูลการบริจาค ข้อมูลการดำเนินงานพัฒนา และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของมูลนิธิฯ
 • ประสานงานกับส่วนงานต่าง ๆ ในองค์กรอย่างสม่ำเสมอเพื่อกำหนดประเด็นหลักในการวิเคราะห์ข้อมูล
 • จัดเตรียมเครื่องมือ และ Dashboard อัจฉริยะที่ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงได้ง่าย
 • นำเสนอการวิเคราะห์ข้อมูลมาตรฐานและข้อมูลเชิงลึกที่ตรงเวลา พร้อมข้อสังเกต และข้อแนะนำ
 • ร่วมวางแผนและประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ในองค์กรเพื่อให้ข้อแนะนำด้านเทคโนโลยีในการเก็บข้อมูล การวิจัย และการสำรวจต่าง ๆ

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ปริญญาตรี / ปริญญาโท ด้านวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์ข้อมูล สถิติประยุกต์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปีในการวิเคราะห์ข้อมูลการตลาด ข้อมูลผู้บริโภค ข้อมูลงานพัฒนาของภาครัฐ หรือฐานข้อมูลขนาดกลางถึงขนาดใหญ่
 • มีความถนัดขั้นสูงในโปรแกรม Microsoft Excel / Power BI / Crystal report / BI report
  มีความสามารถในการใช้ภาษา MS SQL/ T-SQL / DAX
 • มีความสามารถในการใช้โปรแกรมฐานข้อมูล MS SQL Server
 • มีความเข้าใจโซลูชัน CRM หากมีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม Salesforce และ Blackbaud จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะในการสื่อสารและการทำงานร่วมกับทีม สามารถประสานงานและทำงานร่วมกับพันธมิตรทั้งภายในและภายนอก

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสาร

English

ร่วมบริจาคช่วยเหลือเด็ก