ร่วมงานกับเรา

มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชนฯ ต้องการเพื่อนร่วมงานหลายตำแหน่ง E-mail สมัครงานระบุตำแหน่งที่สมัคร พร้อมแนบรูปถ่าย ประวัติการทำงาน หลักฐานการศึกษา และเงินเดือนที่ต้องการถึง คุณสาวิตรี ปิ่นทศิริ  E-mail : savitree@ccfthai.or.th หรือ โทร. 081-431-1362, 02-747-2600 ต่อ 218 

หัวหน้าโครงการ พื้นที่ปฏิบัติงาน จังหวัดขอนแก่น

พื้นที่: จังหวัดขอนแก่น

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก

 • จัดทำแผนงานโครงการ กิจกรรม ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมูลนิธิฯ
 • กำกับดูแลการปฏิบัติงานประจำวันของโครงการให้เป็นไปตามแนวนโยบายของมูลนิธิฯ
 • กำกับดูแลการใช้เงินงบประมาณของโครงการให้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์และตามแผนงานที่ได้รับการอนุมัติ
 • กำกับดูแล และพัฒนาบุคลากร เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • จัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการ
 • จัดทำข้อมูลสนับสนุนการระดมทุนและการประชาสัมพันธ์
 • สร้างภาคีเครือข่ายกับองค์กร และหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ ตลอดจนหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของโครงการ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทํางาน และขยายผลการปฏิบัติงาน
 • รับผิดชอบงานภาคสนามของโครงการ ในการสำรวจข้อมูล การจัดทำกิจกรรมเพื่อการพัฒนาเด็ก พัฒนาครอบครัว พัฒนาชุมชน และเพิ่มศักยภาพของสมาชิกโครงการ
 • สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์กับผู้อุปการะ และงานระดมทุน
 • สํารวจข้อมูลและร่วมกําหนดกลยุทธ์และแผนงานของโครงการ
 • การจัดทำงานเอกสารของโครงการ

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาพัฒนาชุมชน สาขาสังคมศาสตร์ สาขาการบริหารด้านการศึกษา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านงานพัฒนาเด็กและเยาวชน พัฒนาชนบท หรือพัฒนาชุมชน (หัวหน้าโครงการ ไม่น้อยกว่า 3 ปี)
 • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ในการนําเสนอและรายงานผลการปฏิบัติงานได้อย่างดี
 • มีทักษะความสามารถในการฝึกอบรม การจัดเวทีชาวบ้าน การประชุม
 • มีทักษะความสามารถติดต่อในการติดต่อประสานงานกับองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนเป็นอย่างดี ตลอดจนมีวุฒิภาวะทางอารมณ์ที่เหมาะสม มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความมั่นใจในตนเอง และพร้อมทํางานหนักได้ในทุกสถานการณ
 • มีภูมิลําเนาอยู่ในพื้นที่และสามารถเดินทางได้ตลอดเวลา
 • มีทักษะในการเป็นหัวหน้างาน การมอบหมายงาน การติดตามงาน บริหารเวลาและทรัพยากร (หัวหน้าโครงการ)

เจ้าหน้าที่ธุรการ-การเงิน พื้นที่ปฏิบัติงานที่ จังหวัดสระแก้ว

พื้นที่: สระแก้ว

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก

 • ตรวจเช็คเอกสารประกอบการเบิกจ่ายจากเจ้าหน้าที่โครงการตามระเบียบปฎิบัติให้ถูกต้องครบถ้วน
 • เก็บรักษาเงินสดย่อย เบิกชดเชยเงินสดย่อย และจัดทำเช็ค
 • ร่วมวางแผนและดูแลการใช้จ่ายเงินของโครงการให้เป็นไปตามแนวทางและระเบียบของสำนักงานมูลนิธิฯ และให้อยู่ภายในกรอบของงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
 • รวบรวมเอกสารจัดซื้อจัดจ้างจากเจ้าหน้าที่โครงการและเป็นผู้กรอกแบบฟอร์มต่างๆ ส่งหัวหน้าโครงการ เพื่ออนุมัติเอกสารและส่งเอกสารที่ได้รับอนุมัติให้เจ้าหน้าที่บัญชีโครงการ รวมทั้งออกใบสำคัญทันตามเวลาที่กำหนด
 • จัดพิมพ์รายงานการเงินเพื่อเสนอผู้เกี่ยวข้องลงนาม และจัดเก็บเข้าแฟ้ม รวมทั้งรายงานในที่ประชุม กกบ.ประจำเดือน
 • จัดเก็บเอกสารการเงิน และดูแลรักษาเอกสารของโครงการให้ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน
 • จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินครุภัณฑ์ประจำปี ให้ถูกต้องครบถ้วนเป็นปัจจุบัน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ปวส.สาขาการเงิน หรือที่เกี่ยวข้อง ปริญญาตรีสาขาการเงิน การจัดการ บัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้โปรแกรม MS Word, Excel, PowerPoint
 • มีทักษะการสื่อสารและประสานงาน
 • มีความละเอียด รอบคอบ ซื่อสัตย์

Program Design and Development Specialist

พื้นที่: Bangkok, Suanluang

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก

 • การพัฒนาโครงการเชิงกลยุทธ์
  - เข้าร่วมการประชุมระดมความคิดกับผู้ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เยี่ยมชมโครงการเพื่อสังเกตการณ์ รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งระดับประเทศและระดับท้องถิ่นจากแหล่งต่างๆ รวมถึงวิเคราะห์ข้อมูลที่มีอยู่
  - ทำงานร่วมกับทีมปฏิบัติงานโครงการ  ในการเขียนแผนงานและโครงการต้นแบบที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมูลนิธิฯเพื่อนำเสนอต่อผู้อำนวยการและคณะกรรมการผู้บริหาร
  - มีความคิดสร้างสรรในการออกแบบ พัฒนา และดำเนินงานโปรแกรม NSP/Grant ตลอดจนการให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
  - ทำงานร่วมกับทีมดูแลสนับสนุนผู้อุปการะและทีมปฏิบัติงานโครงการเพื่อให้แน่ใจว่าโครงการอุปการะเด็กของมูลนิธิฯ ดำเนินงานอย่างเหมาะสมและทันสมัย โดยต้องให้สอดคล้องกันระหว่างความต้องการของชุมชนและความต้องการการสนับสนุนของผู้อุปการะ
  - ตรวจสอบงานของทีมผู้เชี่ยวชาญพิเศษในการติดตามและประเมินผล ในการวิเคราะห์การดำเนินงานของพื้นที่ และกิจกรรมที่เชื่อมโยงกับแผนงานพร้อมทบทวนความคืบหน้าอย่างสม่ำเสมอ
 • สร้างความสัมพันธ์กับพันธมิตร
  - สร้างผลิตภาพและความเชื่อมโยงอย่างมืออาชีพกับพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ เช่น รัฐบาล NGO INGO ภาคเอกชน และองค์กรพัฒนาอื่นๆ เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งโครงการ การสนับสนุน และนโยบายที่มีอิทธิพลผ่านเครือข่ายของตนเอง
  - จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ เช่น โครงการสุขาภิบาลที่ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงสาธารณสุข เป็นต้น
  - ให้การสนับสนุนทีมปฏิบัติงานโครงการเพื่อให้แน่ใจว่างานที่เกี่ยวข้องกับโครงการจะได้รับการจัดการอย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ
 • การจัดการองค์ความรู้
  - ทบทวนและแนะนำเอกสารรายงานโครงการและบทเรียนที่ได้รับ
  - รวบรวมและเผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดีที่สุดให้กับทีมที่เกี่ยวข้องของมูลนิธิฯ  เช่น ทีมปฏิบัติงานโครงการ ทีมระดมทุน ทีมการสื่อสาร และทีมสนับสนุนและดูแลผู้อุปการะ สำหรับการเรียนรู้ขององค์กรและการสร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานภายนอก

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาพัฒนาสังคม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านการพัฒนาอย่างน้อย 5 ปี หรือมีประสบการณ์งานด้านเด็กจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้ความเข้าใจในแผนพัฒนาประเทศของประเทศไทย โดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเด็กด้อยโอกาส
 • มีทักษะที่พร้อมพิสูจน์ให้เห็นในการบูรณาการภาคการพัฒนา - ทักษะการศึกษาและชีวิต สุขภาพ น้ำ และสุขาภิบาล ความมั่นคงด้านอาหาร
 • เป็นผู้นำและมีทักษะในการประสานงานและการนำเสนอที่ดี
 • มุ่งเน้นผลลัพธ์ ควบคุมสถานการณ์ได้ สามารถทำงานได้อย่างอิสระพร้อมให้คำแนะนำได้
 • มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้ด้านดิจิทัลพร้อมทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล
 • สามารถไปทำงานข้างนอกได้บางครั้งนอกเหนือเวลาทำงานหลัก และมีการลงพื้นที่ไปเยี่ยมชมโครงการประมาณ 15 เปอร์เซ็นต์ของเวลางาน

เจ้าหน้าที่บัญชี

พื้นที่: Bangkok, Suanluang

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก

 • บันทึกบัญชีตั้งหนี้ด้านรายจ่ายทั้งหมดเข้าในระบบ Sun System ให้ถูกต้องตามประเภทและตาม Cost Center
 • บันทึกบัญชีและตรวจสอบรายการเคลียร์เงินสดย่อย ให้ถูกต้องตามประเภทและตาม Cost Center
 • บันทึกบัญชีรายการขอเบิกเงินทดรองจ่าย และ เคลียร์เงินทดรองจ่าย
 • บันทึกภาษีหัก ณ ที่จ่าย Withholding tax ภงด. 3 และ ภงด. 53
 • จัดทำรายงานประจำเดือนในระบบ e-Fin
 • จัดเก็บเอกสารใบสำคัญทางบัญชี แยกตามประเภทของเอกสาร
 • ปรับปรุงรายการเพื่อแยกค่าใช้จ่ายตาม Cost Center ในสำนักงานกรุงเทพฯและสำนักงานโครงการฯ
 • งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ 3 ปีขึ้น
 • สามารถใช้โปรแกรม Sun System ได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพบัญชี

System Specialist and Network Security

พื้นที่: Bangkok, Suanluang

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก

 • System Management
  - ดูแลการทำงาน และติดตั้งระบบ Application ต่าง ๆ ที่อยู่บน Cloud ของมูลนิธิ
  - แก้ไขปัญหาและประสานงานกับผู้ให้บริการ Cloud
  - ดูแลและปฏิบัติการให้ระบบ Backup ทำงานอยู่เสมอ และทำการกู้คืนระบบได้หาต้องดำเนินการโซเชี่ยลมีเดีย
 • Software Support
 • ดำเนินงานต่อสัญญา MA หรืออายุการใช้งาน
  -ใบรับรองความปลอดภัย SSL ทุกตัว
  - สัญญาระบบ CRM
  - สัญญา Domain name ของทุกระบบ
  - สัญญาโปรแกรม Anti Virus
  - สัญญาบริการ MA อุปกรณ์ระบบเครือข่าย Backbone , Access point , UPS ของ Server และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  - สัญญาค่าใช้บริการ INTERNET
  - สัญญาการใช้บริการ Cloud
 • Network Security
  - ตรวจหาความผิดปกติของระบบเครือข่ายและเครื่องคอมพิวเตอร์ ในการรักษาความปลอดภัยจากไวรัสคอมพิวเตอร์และภัยคุกคามอื่น ๆ
  - จัดทำแนวทางป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ และกำกับดูแลไม่ให้เกิดภัยคุกคามขึ้น
  - กำกับดูแลระบบต่าง ๆ บน Cloud ให้ปลอดภัยและสามารถใช้งานได้อย่างปกติสม่ำเสมอ
  - สอดส่องการให้ผู้ใช้งานให้ปฏิบัติตาม IT policy และ PDPA
  - จัดทำเอกสารคู่มือต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการระบบและความปลอดภัย
  - แจ้งเตือน หรือ Update ความรู้เกี่ยวกับภัยคุกคามทางไซเบอร์

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • การศึกษาระดับปริญญาตรี / ปริญญาโท ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างน้อย 3 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านการติดตั้ง และแก้ไขปัญหา Network ได้แก่ LAN, Firewall, Switch
 • มีประสบการด้านการดูแลระบบฐานข้อมูล Microsoft SQL Server
 • มีประสบการด้านการดูแล Web Application และ Domain controller
 • มีความเชี่ยวชาญในการใช้งาน Microsoft Windows Server และระบบ Backup
 • มีความเชี่ยวชาญด้านระบบรักษาความปลอดภัยของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ Cyber Security
 • มีประสบการด้านการดูแลระบบ Cloud และ ระบบสัญญาณ Internet

Digital Marketing

พื้นที่: Bangkok, Suanluang

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก

ระดมทุนออนไลน์

 • วางแผนกลยุทธ์แคมเปญระดมทุนตามตารางของงานระดมทุนและประชาสัมพันธ์
 • พัฒนาการเข้าถึงช่องทางออนไลน์หลายๆช่องทาง และระบุช่องทางสื่อออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้คนเข้ามาที่ เว็บไซต์ โซเชี่ยลมีเดีย การได้มซื่งรายชื่อและการบริจาคออนไลน์
 • ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งเอเจนซี่ต่างๆ เพื่อการดำเนินงานและผลสำเร็จของแคมเปญระดมทุนออนไลน์
 • สำรองช่องทางใหม่ๆ เช่นการเป็นพันธมิตรกับมีเดีย Crowdfunding ส่งข้อความทางมือถือ DRTV และงานต่าง ๆ
 • ทำงานร่วมกับทีมระดมทุนทางโทรศัพท์เพื่อส่งรายชื่อในการทำ conversion
 • มีแนวคิดใหม่ๆ เพื่อปรับปรุงวิธีการระดมทุน และการหาผู้สนับสนุนออนไลน์
 • โซเชี่ยลมีเดีย
 • บันทึกการรายงานผลกิจกรรมหรือการปฏิบัติงานในพื้นที่จากช่องทาง Line และจัดเก็บรูปภาพจากอัลบัมภาพใน Line
 • ประสานงานกับแผนกประชาสัมพันธ์ในการหาเรื่องราวต่าง (เนื้อหา รูปภาพ และวีดีโอ) และนำมาเขียนใหม่ในแนวทางของโซเชี่ยลมีเดีย
 • ดูแล จัดการ และเผยแพร่ Content บนแพลทฟอร์มของมูลนิธิฯ ค้นหาและรวบรวมข้อมูลการเขียนบนความให้น่าสนใจเพื่อเผยแพร่ในช่องทางออนไลน์ เช่น E-mail, Website, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Line เพื่อสื่อสารกับผู้เข้าเยี่ยมชมอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ดูแลและประเมินผลของกิจกรรมออนไลน์และนำมาปรับปรุง

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการตลาด สื่อสารมวลชน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านการตลาดออนไลน์3-5 ปี
 • มีความเข้าใจและสามารถใช้งานSEO,SEM, Google AdWords, GDN, LinkedIn, Facebook, Email Marketing, และเครื่องมือการตลาดดิจิทัลอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • มีความคิดสร้างสรรค์

Communication Manager

พื้นที่: Bangkok, Suanluang

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก

 • กำหนดทิศทางการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับพันธกิจของมูลนิธิฯ
 • ทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลและรักษาแบรนด์ของมูลนิธิฯ โดยรักษาเอกลักษณ์และภาพลักษณ์ตามข้อกำหนดแบรนด์ (Brand Guide) และให้คำแนะนำแก่ทุกหน่วยงานในการนำสัญลักษณ์ของมูลนิธิฯ ไปใช้
 • ทำงานใกล้ชิดกับฝ่ายโครงการ ฝ่ายระดมทุน ในการพัฒนาการสื่อสารประจำปี การรณรงค์ วางแผนแคมเปญ และกิจกรรม
 • กำกับดูแลการจัดเตรียมเอกสารสื่อสารองค์กร ทั้งเอกสารข้อมูลโครงการ  เอกสารรายงาน แผ่นพับ โฆษณา สุนทรพจน์/บทสัมภาษณ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ และอื่นๆ ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ ตลอดจนประสานงานการผลิตและส่งสื่อตามเวลาที่กำหนด 

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ปริญญาตรี หรือสูงกว่า สาขานิเทศน์ศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อดิจิทัล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านการสื่อสาร การสร้างแบรนด์ CSR ทั้งจากภาคเอกชนหรือ NGO 7 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ทำงานระดับผู้จัดการ 5 ปี ขึ้นไป
 • มีทักษะการสื่อสารทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษที่ดี
 • มีทักษะการนำเสนอ และมนุษยสัมพันธ์ดี
 • มีทักษะการเขียนที่ดีเยี่ยม หากมีทักษะด้านการถ่ายภาพและ/หรือวิดีโอจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความสามารถในการบริหารทีมงานที่จะทำกิจกรรม หรือโครงการออกมาให้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด

เจ้าหน้าที่โครงการ พื้นที่ปฏิบัติงานที่ จังหวัด มุกดาหาร, ยโสธร, บุรีรัมย์

พื้นที่: มุกดาหาร, ยโสธร, บุรีรัมย์

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
 • จัดทำแผนงานโครงการ กิจกรรม ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมูลนิธิฯ
 • กำกับดูแลการปฏิบัติงานประจำวันของโครงการให้เป็นไปตามแนวนโยบายของมูลนิธิฯ
 • กำกับดูแลการใช้เงินงบประมาณของโครงการให้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์และตามแผนงานที่ได้รับการอนุมัติ
 • กำกับดูแล และพัฒนาบุคลากร เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • จัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการ
 • จัดทำข้อมูลสนับสนุนการระดมทุนและการประชาสัมพันธ์
 • สร้างภาคีเครือข่ายกับองค์กร และหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ ตลอดจนหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของโครงการ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทํางาน และขยายผลการปฏิบัติงาน
 • รับผิดชอบงานภาคสนามของโครงการ ในการสำรวจข้อมูล การจัดทำกิจกรรมเพื่อการพัฒนาเด็ก พัฒนาครอบครัว พัฒนาชุมชน และเพิ่มศักยภาพของสมาชิกโครงการ
 • สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์กับผู้อุปการะ และงานระดมทุน
 • สํารวจข้อมูลและร่วมกําหนดกลยุทธ์และแผนงานของโครงการ
 • การจัดทำงานเอกสารของโครงการ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาพัฒนาชุมชน สาขาสังคมศาสตร์ สาขาการบริหารด้านการศึกษา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ ในการนําเสนอและรายงานผลการปฏิบัติงานได้อย่างดี
 • มีทักษะความสามารถในการฝึกอบรม การจัดเวทีชาวบ้าน การประชุม
 • มีทักษะความสามารถติดต่อในการติดต่อประสานงานกับองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนเป็นอย่างดี ตลอดจนมีวุฒิภาวะทางอารมณ์ที่เหมาะสม มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความมั่นใจในตนเอง และพร้อมทํางานหนักได้ในทุกสถานการณ์
 • มีภูมิลําเนาอยู่ในพื้นที่และสามารถเดินทางได้ตลอดเวลา
 • สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสาร

ข้อมูลของท่านจะถูกจัดเก็บรักษาความปลอดภัยตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

English

ร่วมบริจาคช่วยเหลือเด็ก