ร่วมงานกับเรา

มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน ต้องการเพื่อนร่วมงานหลายตำแหน่ง ส่งจดหมายสมัครงานระบุตำแหน่งที่สมัคร พร้อมแนบรูปถ่าย ประวัติการทำงาน หลักฐานการศึกษา และเงินเดือนที่ต้องการ มาที่ ccf.hr@ccfthai.or.th หรือ โทร. 027472600 ต่อ 215

Content Writer

พื้นที่: Bangkok, Suanluang

จำนวน 1 อัตรา

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก

 • วิเคราะห์ประเด็นทางสังคมและธุรกิจ เพื่อวางแผนในการจัดหาบุคคล หรือบริษัท ที่น่าสนใจในการลงสื่อต่างๆ เพื่อสนับสนุนการระดมทุนและประชาสัมพันธ์
 • จัดทำเนื้อหาในรูปข่าว หรือรายงานเกี่ยวกับการดำเนินงานของมูลนิธิฯ เรื่องราวที่น่าสนใจของโครงการ เด็ก ผู้บริจาค เพื่อเผยแพร่ในสื่อทั้งออนไลน์ และออฟไลน์
 • วางแผนงานเขียน พัฒนาเนื้อหา และการสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนระดมทุนและประชาสัมพันธ์
 • ประสานงานกับโครงการในการเขียนเนื้อหาประชาสัมพันธ์เด็กในมูลนิธิฯ การสัมภาษณ์ การบันทึกภาพนิ่ง วีดีโอ เพื่อใช้ประกอบการระดมทุนผ่านช่องทางต่างๆ
 • จัดทำรายงานประจำปี การจัดทำแผ่นพับ และสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป ด้านงานเขียน การหาข้อมูล การสัมภาษณ์ และนำข้อมูลมาสังเคราะห์เป็นชิ้นงาน
 • มีทักษะในการถ่ายรูป วีดีโอ การตัดต่อ การใช้โปรแกรมตกแต่งรูป การจัดทำกราฟฟิก

Program Coordinator

พื้นที่: Bangkok, Suanluang

จำนวน 1 อัตรา

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก

 • ประสานงานโครงการ CCF ทั่วประเทศ ทั้งโครงการในชุมชน และโครงการในโรงเรียน เพื่อผลักดันให้โครงการพัฒนาไปตามทิศทางที่มูลนิธิฯ กำหนดไว้
 • ยกระดับความสามารถบุคลากรที่ทำงานโครงการ เพื่อเตรียมความพร้อมให้บุคลากรของโครงการเข้ามารับผิดชอบ และพัฒนาคุณภาพโครงการมากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมายที่ CCF ทำงานด้วย
 • ติดตามงบประมาณโครงการ เพื่อควบคุมให้มีการใช้จ่ายตามแผนงบประมาณที่กำหนดไว้ และควบคุมให้งบประมาณโครงการถึงผู้รับผลประโยชน์มากทีสุด
 • งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาสังคมศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 5 ปี ในการบริหารงานโครงการ การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์
 • มีทักษะในการบริหารจัดการ การติดต่อประสานงาน
 • มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี ทำงานเป็นทีมได้ดี มีความอดทน และกระตือรือล้นในการทำงาน
 • มีความสามารถในการแก้ปัญหา และสามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

Program Director

พื้นที่: Bangkok, Suanluang

1 Position

Job Description

 • Lead the country strategic planning process through investigation of child poverty issues and development niche, as well as devising missions, program goals, sectoral focus, outputs, impacts, and success indicator measures.
 • Lead the development and implementation of annual program plans to ensure program quality, cost-effectiveness, participatory and community approach with focus on sustainability.
 • Lead the Area Offices in their operations to achieve the goals of the country strategic plan as well as fulfill the Area targets.  Assess and build capacity of Area Teams in program management and organizational development.
 • Ensure the CCF child sponsorship programs are inline with the international standard.
 • Build and maintain strategic contacts and networking with international and national-level agencies responsible for child development, universities, research institutes for policy influencing, advocacy of CCF best practrices, and program collaboration. 
 • Represent CCF in international arena and national-level networks of GOs, NGOs, CBOs and Private sector or assign appropriate staff to do so.
 • Maximize the Organization's potential for accessing additional funding resources and other supports from donor organizations and Private sector in Thailand to broaden and deepen CCF outreach to needy children.
 • Guide the Organization's sponsor education program through various means and coordination with other Departments to ensure sponsor's understanding, continuous contributions and support to CCF's missions.

 

Job Requirements

 • Comprehensive knowledge of child poverty
 • Strong skills in 1-2 program development sectors e.g. guality education, health, water & sanitation, food security or livelihood programs, children's participation, people's empowerment
 • Strong leadership, communication, facilitation and coordination skills
 • Outstanding English language skill (written & spoken)
 • Effective under pressure, result-oriented, proactive, work independently
 • Strong ability to build relationships internally and externally
 • Strong commitment to social cause 

Programmer

พื้นที่: Bangkok, Suanluang

จำนวน 1 อัตรา

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก

 • พัฒนาโปรแกรมสนับสนุนการใช้งานในระบบต่างๆของมูลนิธิฯ
 • พัฒนา website, Mobile Application
 • สนับสนุนข้อมูลในรูปแบบ data และ report ให้กับฝ่ายต่างๆ
 • จัดทำเอกสาร คู่มือประกอบการใช้งานระบบต่างๆของมูลนิธิฯ

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ปริญญาตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน 3-5 ปีขึ้นไป
 • มีทักษะการใช้ภาษา PHP, MySQL
 • สามารถใช้งานฐานข้อมูล MS SQL Server, Window Server
 • สามารถพัฒนา Mobile Application
 • มีความรู้ด้านระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
 • สามารถทำงานในสภาวะกดดันได้ดี มีความกระตือรือล้น เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ขยัน อดทน

เจ้าหน้าที่ฝ่ายอาคารสถานที่

พื้นที่: Bangkok, Suanluang

จำนวน 1 อัตรา

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก

 • ดูแล และซ่อมแซมเบื้องต้น ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบปรับอากาศ ระบบ Fire Alarm
 • ดูแลความเรียบร้อย ความสะอาด และงานดูแลสวน บำรุงรักษาต้นไม้ ภายใน และบริเวณภายนอกสำนักงาน
 • ดูแลงานจราจร และที่จอดรถ งานรักษาความปลอดภัย
 • ประสานงานกับผู้รับเหมา และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ในการซ่อมบำรุงรักษาอาคาร
 • จัดทำแผน และรายงานการซ่อมแซมและบำรุงรักษาอาคาร

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ปวส. หรือ ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป ด้านการดูแลอาคารสถานที่ ควบคุมงานแม่บ้าน และรักษาความปลอดภัย
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีใจรักงานบริการ

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสาร

English

ร่วมบริจาคช่วยเหลือเด็ก