ข่าวประชาสัมพันธ์

มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. รับมอบ “เสมาคุณูปการ” 2564

รองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์  สามโกเศศ ประธานกรรมการมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.เพื่อเด็กและเยาวชนฯ พร้อมด้วยนางพรพรรณ ศุขวัฒน์ หัวหน้าโครงการพัฒนาเด็ก ซี.ซี.เอฟ. จ.อุตรดิตถ์ เข้าร่วมพิธีรับมอบเกียรติคุณบัตรและเข็มที่ระลึก “เสมาคุณูปการ” ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการประจำปี 2564 

โดยโครงการพัฒนาเด็ก ซี.ซี.เอฟ.จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้รับคัดเลือกผลงานจากโครงการพัฒนาเด็กปฐมวัยเพื่อสุขภาพเด็ก อาทิ กิจกรรมส่งเสริมให้ความรู้ผู้ปกครอง เลี้ยงลูกอย่างไรให้ไกลโรค NCDs ที่จัดกิจกรรมให้ความรู้กับกลุ่มเป้าหมาย 115 ราย จำนวน 3 เขต

กิจกรรมการสร้างสรรค์วันเด็ก "การประกวดสุขภาพเด็ก" เป็น การจัดกิจ กรรมการประกวดสุ ขภาพเด็ก 3 เขตบริการ เขตบริการละ 1 วัน โดยแยกเป็นเขตบริการ คือเขตบริการบ้านนาไพร จำนวนผู้เข้าร่วม 100 ราย เขตบริการบ้านคอม จำนวนผู้เข้าร่วม 250 ราย เขตบริการบ้านหนองหัวนา จำนวนผู้เข้าร่วม 150 ราย

โครงการลดภาวะโลกร้อนเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมกับกิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการคัดแยกขยะ และรักษาสิ่งแวดล้อม การให้ความรู้แก่นักเรียนในเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนและชุมชนการคัดแยกขยะที่ถูกต้องเหมาะสม และการแปลงขยะเป็นรายได้เพื่อเป็นการสร้างรูปแบบการจัดการขยะ โดยเยาวชนมีส่วนร่วม ซึ่งดำเนินการแล้วใน 8 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านนาผักฮาด โรงเรียนป่ากั้งวิทยา โรงเรียนบ้านงอมมดโรงเรียนน้ำพร้าสามัคคี โรงเรียนบ้านนาแซง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ฯ13 และ โรงเรียนชุมชนไกรลาสฯ

โครงการนวัตกรรมการศึกษาส่งเสริมทักษะการงานอาชีพในโรงเรียน ที่ได้ดำเนินกิจกรรมการส่งเสริมทักษะการงานอาชีพตามความต้องการกลุ่มเป้าหมายใน 6 โรงเรียน โดยดำเนินการแล้ว 5 โรงเรียน ได้แก่  โรงเรียนป่ากั้งวิทยา โรงเรียนราชประชานุเคราะ 13  โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง โรงเรียนบ้านนาแซง โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ และโรงเรียนบ้านห้วยคอม ฯลฯ

 

ร่วมบริจาคช่วยเหลือเด็ก

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสาร

ข้อมูลของท่านจะถูกจัดเก็บรักษาความปลอดภัยตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

English

ร่วมบริจาคช่วยเหลือเด็ก