คณะกรรมการตรวจสอบภายใน

ด้วย คณะกรรมการมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการบริหารงานมูลนิธิฯ มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับมูลนิธิฯ และการเปิดเผยข้อมูลของมูลนิธิฯ เป็นไปอย่างโปร่งใสและเชื่อถือได้ จึงได้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายใน และกำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบภายในมีอำนาจหน้าที่ตาม

กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบภายใน

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสาร

ข้อมูลของท่านจะถูกจัดเก็บรักษาความปลอดภัยตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

English

ร่วมบริจาคช่วยเหลือเด็ก