มาตรการความปลอดภัย

มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. มีนโยบายในการรักษาความลับสำหรับข้อมูลของผู้บริจาค หรือบุคคลใดที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของมูลนิธิฯ ดังต่อไปนี้

การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.

ท่านสามารถเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของมูลนิธิฯ เพื่อการสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับมูลนิธิฯ โครงการต่างๆ และช่องทางการช่วยเหลือมูลนิธิฯ โดยที่ท่านไม่ต้องแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับตัวท่านให้แก่มูลนิธิฯ

มูลนิธิฯ สามารถดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์ของมูลนิธิฯ ได้อย่างต่อเนื่อง โดยอาจใช้อุปกรณ์ซอฟท์แวร์ เพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูลในด้านพฤติกรรมการสืบค้นข้อมูลของผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของมูลนิธิฯ ได้ ทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงเว็บไซต์ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งข้อมูลที่มีการรวบรวมถึงวัน และเวลาในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ การดูหน้าเว็บเพจต่างๆ เวลาที่ใช้ในการเยี่ยมชม ประเภทของการสืบค้น ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต และการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่างๆ ทั้งก่อนและหลังการเข้าชมเว็บไซต์ของมูลนิธิฯ

 

การรวบรวมและการสงวนข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวผู้บริจาคของมูลนิธิฯ นั้นจะถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของมูลนิธิฯ อย่างถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น มูลนิธิฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยการขอข้อมูลจากท่านโดยตรง จากกระบวนการรับบริจาค หากท่านเลือกที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ที่อยู่ ไปรษณีย์อิเล็คทรอนิคส์ เบอร์โทรศัพท์หรือเบอร์โทรสาร ลักษณะทางภูมิภาคที่อยู่อาศัย และเลขประจำตัวผู้บริจาคของท่านแก่มูลนิธิฯ แล้ว มูลนิธิฯ จะรักษาข้อมูลเหล่านั้นไว้เป็นความลับ

นอกจากนี้ เมื่อผู้บริจาคได้ส่งไปรษณีย์อิเล็คทรอนิคส์มายังมูลนิธิฯ มูลนิธิฯ จะเก็บเนื้อหาในไปรษณีย์อิเล็คทรอนิคส์ และที่อยู่ของไปรษณีย์อิเล็คทรอนิคส์ของผู้บริจาค และการโต้ตอบไปรษณีย์อิเล็คทรอนิคส์ดังกล่าวไว้เป็นความลับ

 

อีเมล์ข่าวสาร

มูลนิธิฯ ได้มีการจัดส่งอีเมล์ข่าวสารและกิจกรรม เพื่อให้ท่านผู้เข้าชมเว็บไซต์ที่สนใจลงทะเบียนติดตามข่าวสาร ความก้าวหน้า และกิจกรรมต่างๆ ของมูลนิธิฯ ท่านจะมีทางเลือกสำหรับให้ลบชื่อของท่านออกจากรายชื่ออีเมล์ของมูลนิธิฯ ที่ตอนท้ายของอีเมล์ข่าวทุกฉบับ

 

การบริจาคออนไลน์

การบริจาคทางออนไลน์ของท่านจะมีความปลอดภัยอย่างสูง เนื่องด้วยมูลนิธิฯ ได้ใช้ระบบการเข้ารหัสมาตรฐานความปลอดภัย SSL (Secure Sockets Layer) เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ได้แก่ หมายเลขบัตรเครดิต ที่อยู่ ไปรษณีย์อิเล็คทรอนิคส์ เบอร์โทรศัพท์หรือเบอร์โทรสาร ลักษณะทางภูมิภาคที่อยู่อาศัย รวมทั้งข้อมูลทางการเงิน  และเพื่อรักษาความปลอดภัยระหว่างการทำธุรกรรม

ระบบการบริจาคผ่านทางเว็บไซต์ของมูลนิธิฯ ได้มาตรฐานการรักษาความปลอดภัยข้อมูลแบบ PCI ทางมูลนิธิฯ จะไม่เก็บข้อมูลบัตรเครดิตของท่านหลังจากที่การดำเนินการทางธุรกรรมเรียบร้อยแล้ว

 

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

มูลนิธิฯ จะไม่จัดสรรหรือขายข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริจาคให้แก่บุคคลภายนอกอื่น เพื่อวัตถุประสงค์ในการนำไปใช้โดยอิสระ นอกจากนี้ มูลนิธิฯ จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริจาคให้แก่องค์กรอื่นใด เว้นแต่

1. ผู้บริจาคได้ร้องขอและให้อำนาจแก่มูลนิธิฯ หรือ

2. การเปิดเผยข้อมูลนั้นเป็นไปตามที่กฎหมายอนุญาต หรือเป็นไปตามที่กฎหมายต้องการ ตัวอย่างเช่น มูลนิธิฯ อาจได้รับการร้องขอให้ทำการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริจาคของมูลนิธิฯ ตามคำสั่งศาล หรือตามหมายศาล

มูลนิธิฯ อาจทำความตกลงไว้กับบุคคลภายนอก ในการที่จะพัฒนาและบำรุงรักษาระบบงานของมูลนิธิฯ ซึ่งบุคคลภายนอกที่เข้ามาดำเนินงานให้กับมูลนิธิฯ หรือเข้ามาดำเนินการในนามของมูลนิธิฯ นั้น จะต้องตกลงที่จะรักษาข้อมูลผู้บริจาคของมูลนิธิฯ ไว้เป็นความลับด้วยเช่นกัน อีกทั้งยังต้องผูกพันต่อกฎหมายที่มีผลใช้บังคับด้วย เมื่อใดก็ตามที่มูลนิธิฯ ได้ว่าจ้างองค์กรอื่นใดเข้ามาให้การสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิฯ องค์กรเหล่านั้นจะต้องปฏิบัติตาม มาตรฐานการรักษาข้อมูลเป็นความลับของมูลนิธิฯ ด้วยเช่นกัน

 

กระบวนการรักษาความปลอดภัยเพื่อการปกป้องข้อมูล

มูลนิธิฯ จะรักษามาตรฐานในการรักษาความปลอดภัยโดยเคร่งครัด ทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการปกป้องความเสียหาย หรือการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่มีอำนาจ

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสาร

English

ร่วมบริจาคช่วยเหลือเด็ก