มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นองค์การพัฒนาเอกชน ดำเนินพันธกิจในการพัฒนาเด็กด้อยโอกาสในประเทศไทย มอบโอกาสให้พวกเขาได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ตลอด 65 ปี มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชนฯ มีเด็กและเยาวชนมากกว่า 100,000 คน ได้รับโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผ่านการดำเนินงาน “โครงการอุปการะเด็ก” และ “โครงการพิเศษ” อื่นๆ ที่มุ่งสร้างโอกาสและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่พวกเขา

Outstanding Projects

News & Activities

Sprinkle seeds of life on the bed of children in crisis

"Cream" is one little girl who is less fortunate than many children out there, plus she is in need of loving touch from her parents. Her father passed away when she was only 7 months old from a stigmatized health disease.

Read More

The Good Change of Four, Sam and Pan

Because to YOU!!! Four, Sam and Pan have a better life now.

Read More

'Down On His Luck' No More

A 12-year-old “Joi” was born disabled and also has problem of cognitive developmental delay.

Read More


รอยยิ้มของเด็กๆ

“พี่ฟ้า”

เลย

สุขภาพฟันดี กับ “พี่ฟ้า” ทันตสาธารณสุข จ.เลย

อ่านเพิ่มเติม

“เอริน”

เลย

CCF จุดประกายฝัน “เอริน” พยาบาลวิชาชีพ

อ่านเพิ่มเติม

“รจนา”

เลย

จากความฝัน สู่ความจริง

อ่านเพิ่มเติม

Register E-newsletter

ข้อมูลของท่านจะถูกจัดเก็บรักษาความปลอดภัยตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ภาษาไทย

Donate now