ข่าวประชาสัมพันธ์

มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.ฯ ร่วมกับ HSBC เปิดงานแสดงสินค้า “โครงการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้” จ.สระแก้ว

        มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชนฯ ร่วมกับ ธนาคารเอชเอสบีซี ประเทศไทย จัดงานแสดงสินค้า โครงการ สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ กลุ่มเปราะบางพื้นที่ชายแดนตะวันออกของประเทศไทย จังหวัดสระแก้ว” ณ บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาจังหวัดสระแก้ว ระหว่างวันที่ 1 – 5 กันยายน 256 ณ บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาจังหวัดสระแก้ว 

        โดยนายชนาธิป โคกมณี ปลัดจังหวัดสระแก้ว ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน ร่วมด้วย มร.จอร์โจ กัมบะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธนาคารเอชเอสบีซี ประเทศไทย และ ดร.บรรจงเศก ทรัพย์โสภา ผู้อำนวยการมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.ฯ สำหรับกลุ่มอาชีพที่เข้าร่วมงานแสดงสินค้าและจำหน่ายสินค้าในครั้งนี้  มีผู้เข้าร่วมจำนวน 22 ผลิตภัณฑ์ แบ่งออกเป็นผลิตภัณฑ์จากประชาชน จำนวน 17 ผลิตภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์จากเยาวชนโรงเรียนทัพราชวิทยา จำนวน 5 ผลิตภัณฑ์ เป็นกลุ่มอาชีพที่ได้รับการพัฒนาจากการทำงานของมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.เพื่อเด็กและเยาวชน ฯ และมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ และองค์กรภาคีในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว ที่ได้ร่วมกันพัฒนาแรงงานให้เยาวชนและประชาชนมีทักษะอาชีพ  มีช่องทางสร้างรายได้และมีอาชีพที่มั่นคงต่อไปในอนาคตได้

        โครงการ “สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ กลุ่มเปราะบางพื้นที่ชายแดนตะวันออกของประเทศไทย จังหวัดสระแก้ว” เป็นอีกหนึ่งโครงการที่มูลนิธิ ฯ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณรวมทั้งสิ้นจำนวน 4,950,000 บาท จากธนาคารเอชเอสบีซี ประเทศไทย ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามทิศทางและนโยบายของมูลนิธิฯ เพื่อมุ่งส่งเสริมให้คนในชุมชนตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ให้ได้รับการพัฒนาการสร้างอาชีพที่มั่นคง สร้างรายได้ พัฒนาแรงงานให้มีทักษะฝีมือเข้าสู่ตลาดแรงงาน มีความรู้ มีทักษะในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ อีกทั้งยังเพิ่มขีดความสามารถของการเป็นผู้ประกอบการให้กับคนในชุมชน สร้างความเป็นอยู่ที่ดีและลดภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัดของครอบครัวและสร้างเส้นทางสู่การดำรงชีพที่ยั่งยืน

         และนอกจากการพัฒนาการสร้างอาชีพที่มั่นคงให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลทัพราช ในด้านการดูแลสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการดูแลธรรมชาติ มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.ฯ ธนาคารเอสเอสบีซี ประเทศไทย ฝ่ายปกครองอำเภอตาพระยา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำบลทัพราช อุทยานแห่งชาติตาพระยาและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ยังได้ร่วมจัดกิจกรรม “คืนพื้นที่สีเขียวให้ชุมชน” ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลทัพราช (บ้านหนองปรือ) อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว โดยมีผู้บริหารและพนักงานธนาคารเอชเอสบีซี ประเทศไทย ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ร่วมกันเพาะพันธุ์กล้าไม้และนำสู่การปลูกป่า เพื่อเป็นการช่วยฟื้นฟูภูมิทัศน์ป่าในพื้นที่ป่าสาธารณะของชุมชนต่อไป

ร่วมบริจาคช่วยเหลือเด็ก

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสาร

ข้อมูลของท่านจะถูกจัดเก็บรักษาความปลอดภัยตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

English

ร่วมบริจาคช่วยเหลือเด็ก