ข่าวประชาสัมพันธ์

ฝึกเด็กคิดสร้างสรรค์ กระตุ้นไอเดียใหม่จากเกม

โครงการพัฒนาเด็ก ซี.ซี.เอฟ. จังหวัดแพร่จัดกิจกรรมพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชนเขตบริการบ้าน สบป้าก โรงเรียนบ้านแช่ฟ้า และโรงเรียนบ้านแม่สินกับกลุ่มเด็กตั้งแต่ ป.1-ม.3 

โดยกิจกรรมสร้างสรรค์มีตั้งแต่ เกมฝึกคิดจากเลขคณิตศาสตร์ การเติมความหมายจากรูปภาพ และอื่นๆ

ในกลุ่มเด็ก ป.1-ป.3 กิจกรรมเล่นเกมคิดเลขเร็ว บวก ลบ คูณ หารและ ตัวเลข 1-10 เด็กได้ฝึกการสังเกตุ ปฏิภาณไหวพริบ ฝึกการคิด และเรียนรู้ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายโดยการเติมคำลงในช่องว่าง

กลุ่มเด็ก ป.4-ป.6 กิจกรรมเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ โดยเติม A-Z หน้าข้อความให้ได้ความหมายตามรูปภาพและให้เด็กฝึกทำ ป๊อบอัพ กล่องของขวัญส่งความสุขพร้อมเขียนคำอวยพรให้ผู้อุปการะ

กลุ่มเด็ก ม.1-ม.3 กิจกรรมต้นไม้มีชีวิตให้เด็กสำรวจ ต้นไม้บริเวณโรงเรียน เรียนรู้รูปลักษณ์ของต้นไม้ผ่านการวาดรูป ชื่อของต้นไม้ ขนาดเส้นรอบวงและความสูงของต้นไม้

ร่วมบริจาคช่วยเหลือเด็ก

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสาร

English

ร่วมบริจาคช่วยเหลือเด็ก