ข่าวประชาสัมพันธ์

"คน ชุมชน รักสิ่งแวดล้อม" จ.เลย

"คน ชุมชน รักสิ่งแวดล้อม" จ.เลย

การตัดต้นไม้จำนวนมาก ทำให้หน้าดินเกิดการพังทลาย น้ำท่วมฉับพลัน ไฟไหม้ป่า ปริมาณขยะพลาสติกล้นเมือง เหล่านี้ล้วนเกิดจากการใช้ทรัพยากรอย่างฟุ่มเฟือยและไม่คุ้มค่า ซึ่งนำไปสู่ความเสียหายต่อสิ่งมีชีวิตและธรรมชาติทั้งทางตรงและทางอ้อมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

คน ชุมชน รักสิ่งแวดล้อม

มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. ฯ พื้นที่การดำเนินงาน จ.เลย ตระหนักและเห็นความสำคัญในการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาตินั้นให้คงไว้ใช้ได้นาน จึงจัดกิจกรรม "อบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม" ให้แก่ผู้ปกครองเด็ก ซี.ซี.เอฟ. และผู้ที่สนใจทั่วไป เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับพ่อแม่ ผู้ปกครองเด็ก ซี.ซี.เอฟ. และคนในชุมชนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สิ่งแวดล้อม และให้รู้เท่าทันภัยพิบัติที่เกิดขึ้น รวมถึงการให้ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้นกรณีฉุกเฉินเมื่อเกิดภัยพิบัติ เช่น น้ำท่วม ไฟป่า โดยมีวิทยากรจากฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ เทศบาลตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย มาร่วมบรรยายและสาธิตการทำ CPR กู้ชีพเบื้องต้น

คน ชุมชน รักสิ่งแวดล้อม

คุณสุภาวดี หนึ่งในผู้ร่วมกิจกรรมผู้เคยเป็นผู้ประสบภัยได้รับผลกระทบน้ำท่วม "วันนี้ได้เข้าร่วมกิจกรรมดีๆ ทำให้มีความเข้าใจและได้ความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น นอกจากนี้ยังได้เรียนรู้วิธีการช่วยเหลือคนจมน้ำและวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในการช่วยเหลือผู้อื่นด้วยค่ะ"

คน ชุมชน รักสิ่งแวดล้อม

คุณดอกไม้ แม่ของเด็กหญิงวราภรณ์ "ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยน รับฟัง และหาแนวทางการกระตุ้นคนในชุมชนตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมร่วมกัน การอบรมครั้งนี้ได้รับประโยชน์มากค่ะ นอกจากกิจกรรมสนุกแล้ววิทยากรยังแนะนำการแก้ปัญหาอันตรายต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นใกล้ตัว เช่น ถ้าแก๊สรั่วควรทำอย่างไร การช่วยเหลือคนที่ประสบภัยเบื้องต้นต้องทำอย่างไร กิจกรรมนี้ดีและเป็นประโยชน์มาก ๆ เลยค่ะ"

ร่วมบริจาคช่วยเหลือเด็ก

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสาร

ข้อมูลของท่านจะถูกจัดเก็บรักษาความปลอดภัยตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

English

ร่วมบริจาคช่วยเหลือเด็ก