ข่าวประชาสัมพันธ์

“จงเชื่อมั่นในพลังที่ยิ่งใหญ่ในตัวเรา” พัฒนาทักษะอย่างสร้างสรรค์กับค่ายพัฒนาแกนนำเด็กและเยาวชน ซี.ซี.เอฟ.

        “การเป็นแกนนำมันไม่ง่าย แต่ก็ไม่ใช่ว่าเราจะเป็นไม่ได้ หากเราเชื่อมั่นว่าเราทำได้” อาจารย์สา วิทยากรจากวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว พูดกับตัวแทนเด็กและเยาวชน จำนวน 30 คน จาก 2 อำเภอ ในความดูแลของโครงการพัฒนาเด็ก ซี.ซี.เอฟ. จังหวัดสระแก้ว ที่เข้าร่วมกิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพ ภายใต้โครงการพัฒนาแกนนำเด็กและเยาวชน ซี.ซี.เอฟ.

 “จงเชื่อมั่นในพลังที่ยิ่งใหญ่ในตัวเรา”

        เพื่อเป็นการส่งเสริมการรวมกลุ่มเด็กและเยาวชนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ คือ การเป็นแกนนำที่มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น พัฒนาทักษะภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีมของเด็กและเยาวชนและสามารถนำความรู้และทักษะที่ได้รับไปพัฒนากลุ่มของตนให้เกิดความเข้มแข็งต่อไป ผ่านกระบวนการต่างๆ ในชุดกิจกรรมเพื่อการแสดงออกและความคิดสร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน ผ่านกิจกรรมฝึกฝนและพัฒนาตนเอง จำนวน 9 กิจกรรม ได้แก่ 1.กิจกรรมเสียงในความเงียบ 2.กิจกรรมตัวเราทั้งภายในและภายนอก 3.กิจกรรมฉันเป็น ฉันมี ฉันทำได้ 4.กิจกรรมสิ่งที่เราทำ 5.กิจกรรมเรื่องราวของนก แมลงและสัตว์ 6.กิจกรรมแผนภูมิความสัมพันธ์ 7.กิจกรรมนิทานอารมณ์ 8.กิจกรรมฝึกฝนทักษะการสัมภาษณ์ 9.กิจกรรมการรวบรวมเรื่องราว

        “พลังเล็ก ๆ หลายพลังร่วมมือกัน ก่อให้เกิดพลังที่ยิ่งใหญ่ได้” สุดท้ายนี้ขอขอบคุณคุณวรนาฏ เวนุอาธร รวมแบ่งปัน "คู่มือ-หลักสูตร-สื่อ (Resource book) ราย NPP" เพื่อให้ทางโครงการได้นำมาใช้ประโยชน์ในการฝึกอบรมการสร้างแกนนำเด็กและเยาวชนในครั้งนี้ 

ร่วมบริจาคช่วยเหลือเด็ก

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสาร

ข้อมูลของท่านจะถูกจัดเก็บรักษาความปลอดภัยตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

English

ร่วมบริจาคช่วยเหลือเด็ก