ข่าวประชาสัมพันธ์

Smart Youth, Smart Digital เด็ก ซี.ซี.เอฟ. ยุคใหม่หัวใจดิจิทัล

มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดการอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำครูและแกนนำนักเรียน โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ได้เรียนรู้การสื่อสารสื่อแนวใหม่ ในกิจกรรม “New Normal เสริมภูมิรู้สู่วิถีชีวิตแนวใหม่ รู้เท่าทันสื่อ” ระหว่างวันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมสายน้ำกกมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน ฯ ศูนย์เชียงราย ที่ผ่านมา โดยมีนายวิเศษ เชยกระรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 3 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมครั้งนี้ และ คุณสาโรจน์​ ศิริเมือง ผู้ประสานงานภาคของมูลนิธิฯ คุณศุภาพิชญ์ สงคำ หัวหน้าโครงการของมูลนิธิฯ และคุณสรวิศ อยู่ศิลป์ ผู้จัดการมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน ฯ ศูนย์เชียงราย รวมทั้งเจ้าหน้าที่โครงการ​ ซี.ซี.เอฟฯ เชียงราย ทุกท่าน ให้การต้อนรับ

ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ นอกจากเด็กและเยาวชนจะได้สนุกสนานกับการเรียนรู้กระบวนการการใช้สื่ออย่างรู้เท่าทันแล้ว มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.ฯ ยังได้รับการอนุเคราะห์จาก ศูนย์ดิจิทัลชุมชน องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย อำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมการศึกษาดูงาน การจัดกระบวนการเรียนรู้ผ่านสื่อออนไลน์ กระบวนการ 3P ในผลิตงานวีดีโอ (pre-production, production, post production) เทคนิคการถ่ายรูป เทคนิคการตัดต่อ VDO ด้วยมือถือ การสร้าง infographic การบันทึกเสียง การสมัครและการจัดการ Youtube Studio พร้อมการฝึกปฏิบัติจริงด้วย

ร่วมบริจาคช่วยเหลือเด็ก

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสาร

English

ร่วมบริจาคช่วยเหลือเด็ก