เรื่องเล่าจาก CCF

พลังใจมุ่งมั่น เพื่อฝันเด็กดอย "ครูสุวิทย์" จ.เชียงใหม่

พลังใจมุ่งมั่น เพื่อฝันเด็กดอย
"ครูสุวิทย์" จ.เชียงใหม่

"จากชีวิตที่ต้องดั้นด้นขวนขวายผ่านความยากลำบากมาตั้งแต่ยังเยาว์วัย จนเติบใหญ่มีหน้าที่การงานด้วยการเป็นครู แต่สิ่งหนึ่งที่ยังติดตราตรึงใจอยู่ นั่นก็คือการได้รับ "โอกาส" ที่ทำให้ผมเดินมาจนถึงจุดนี้ได้" ครูสุวิทย์ โรงเรียนบ้านผีปานเหนือ จ.เชียงใหม่

"เป้าหมายร่วมกัน คือ เพื่อเด็กในพื้นที่ห่างไกลได้รับโอกาสทั้งด้านการศึกษา สุขภาพอนามัย ตลอดถึงความเป็นอยู่ของครอบครัว ชุมชน ที่จะเอื้ออำนวยขึ้นในอนาคต ครูสุวิทย์ ที่บ้านห้วยบง เป็นอีกหนึ่งท่านที่เสียสละตน มุมานะ และมีอุดมการณ์มุ่งมั่นเพื่อเด็ก ๆ บนดอยสูง ครูเป็นผู้สนับสนุนและเอื้ออำนวยการทำงานในพื้นที่การทำงานของ มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. ฯ จังหวัดเชียงใหม่มาเป็นระยะเวลาที่ยาวนาน โดยมองเป้าหมายเดียวกันกับ มูลนิธิ ฯ ที่จะช่วยกันพัฒนาเด็ก ๆ บนดอยให้ได้รับโอกาสที่ดี ทั้งด้านการศึกษา สุขภาพอนามัยตลอดถึงความเป็นอยู่ของครอบครัว ชุมชน และส่งมอบโอกาสให้เด็กหลายคนได้ก้าวเดินไปตามความฝันของตนเอง" พี่อดุลย์ หัวหน้าโครงการ ฯ ถ่ายทอดความประทับใจที่ได้ร่วมทำงานกับครูสุวิทย์ คุณครูบนดอย

พลังใจมุ่งมั่น เพื่อฝันเด็กดอย

"ผมต่อสู้มาทุกรูปแบบ ที่หมู่บ้านห้วยบงเป็นหมู่บ้านหนึ่งในตำนบลนาเกียน อ.อมก๋อย อำเภอที่อยู่ห่างไกล มีหมู่บ้านเล็ก ๆหลบอยู่ในหลืบของขุนเขา เส้นทางไปมาแสนหฤโหด โดยเฉพาะในฤดูฝนต้องใช้เวลาเดินทางจากตัวอำเภออมก๋อยกว่า 4 ชั่วโมงหรือกว่านั้น ชาวบ้านกว่าร้อยหลังคาเรือนเป็นชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงที่มีฐานะยากจน อยู่อย่างพอเพียงตามวิถีวัฒนธรรมของชนเผ่า ทำไร่ข้าวหมุนเวียนเป็นหลัก ที่นี่ไม่มีไฟฟ้า ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ ไม่มีสถานีอนามัย ไม่มีวัด ไม่มีโรงเรียน เด็กนับร้อยคนที่นี่ไม่มีโอกาสเรียนหนังสือ โรงเรียนระดับประถมศึกษาก็อยู่ห่างจากหมู่บ้าน กว่า 10 กิโลเมตร เด็กที่โตพอจะช่วยเหลือตัวเองได้ก็จะไปเรียนและพักนอนที่นั่น แต่เด็กเล็กจะไม่ได้เรียนหนังสือ ทั้งที่วัยควรได้เข้าเรียนแล้ว ในช่วงเวลานั้นคุณครูและคณะครูบ้านผีปานเหนือจึงร่วมกันคิดหาทางออกให้เด็ก ๆ ได้มีโอกาสเรียน จึงเริ่มนับจากศูนย์กับชาวบ้านเริ่มสร้างโรงเรียนด้วยเงินบริจาคและได้รับงบประมาณสนับสนุนจากโรงเรียนหลักบ้าง ทั้งสื่อการเรียนการสอนและอาหารกลางวันสำหรับเด็ก" ครูสุวิทย์เล่าย้อนจุดเริ่มต้นให้ฟังด้วยความภาคภูมิใจ

พลังใจมุ่งมั่น เพื่อฝันเด็กดอย

"เจ้าหน้าที่ มูลนิธิ ฯ ที่เชียงใหม่ พวกเราทำงานร่วมกันกับคุณครูและชาวบ้านในชุมชนอย่างใกล้ชิดและเป็นกันเอง ทุกคนช่วยเหลือเกื้อกูลกัน มูลนิธิ ฯ สนับสนุนและช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสหลายคน ให้ได้มีอุปกรณ์การเรียน เด็กที่เรียนดีก็มีโอกาสได้รับทุนการศึกษา เด็กในครอบครัวขาดแคลนไม่มีเสื้อผ้าเครื่องกันหนาว ไม่มีอาหาร ไม่มีสื่อพัฒนาการที่เหมาะสมก็ได้รับการช่วยเหลือในหลาย ๆ ด้าน ขอบคุณทุกท่านที่เมตตาเด็ก ๆ ผมยอมรับว่าในบางครั้งก็รู้สึกเหนื่อยล้า แต่เมื่อเห็นเด็กที่กำลังใช้ชีวิตด้วยความยากลำบากก็มีแรงกระตุ้นที่ช่วยย้ำเตือนให้เรายังคงช่วยกันผลักดันกันต่อไป เพื่อส่งต่ออนาคตของเด็กเหล่านี้ให้มีโอกาสที่ดี แม้ว่าสิ่งที่กำลังทำอยู่นี้จะเป็นเพียงกำลังเล็ก ๆ แต่เราก็ทำกันด้วยหัวใจที่ยิ่งใหญ่จริง ๆ" พี่อดุลย์ หัวหน้าโครงการ ซี.ซี.เอฟ. จ.เชียงใหม่ พูดทิ้งท้ายด้วยสีหน้าเปื้อนรอยยิ้ม

เรื่องเล่าจาก ซี.ซี.เอฟ. : นายอดุลย์ สอาด หัวหน้าโครงการ ซี.ซี.เอฟ. จ.เชียงใหม่

ร่วมบริจาคช่วยเหลือเด็ก

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสาร

ข้อมูลของท่านจะถูกจัดเก็บรักษาความปลอดภัยตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

English

ร่วมบริจาคช่วยเหลือเด็ก