เรื่องเล่าจาก CCF

ปั้นเด็กเป็นดีเจน้อย

แม้มีอุปสรรคในเรื่องการลอบวางระเบิดแต่ โครงการพัฒนาเด็ก ซี.ซี.เอฟ. สุคิริน จ.นราธิวาส ก็ได้จัดการอบรมนักประชาสัมพันธ์ให้กับเด็กในชุมชนอย่างต่อเนื่อง โดยมีกิจกรรมฝึกฝนทักษะการพูดเพื่อประชาสัมพันธ์ รวมทั้งฝึกให้เรียนรู้วิธีหาข่าวเพื่อนำมาออกอากาศ ทั้งจากหนังสือพิมพ์ นิตยสาร ข่าวของทางราชการ รวมทั้งข่าวสารจากมูลนิธิสงเคราะห์เด็กยากจน ซี.ซี.เอฟ. ด้วยกิจกรรมนี้เป็นกการหยิบยื่นโอกาสที่ดีให้กับเด็กและเยาวชน 

หนึ่งความสำเร็จของโครงการ คือ น้องเจ นายสุภชัย กาเผือก ซึ่งได้พัฒนาตนเองจนกลายเป็นดีเจน้อย ในรายการ "วิทยุเสียงธรรมเพื่อชุมชน" ทำหน้าที่จัดหาข่าวที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ฟัง พูดโน้มน้าวสร้างความคิดความเข้าใจให้ความรู้เรื่องราวต่างๆ ทั้งสุขภาพความเป็นอยู่ รวมไปถึงความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับข่าวสารบ้านเมืองจนได้เป็นผู้จัดรายการประจำโดยออกอากาศทุกวันเวลา 17.00-18.00 น. ณ สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อชุมชน เอฟ.เอ็ม 103.5 MHz. เวทีความคิดเห็นนี้ เป็นสะพานสร้างความสัมพันธ์ของคนในชุมชนทุกเพศทุกวัยทั้งช่วยสังคมเล็กๆ ในตำบลภูเขาทองแห่งนี้ก้าวทันสังคมยุคโลกาภิวัฒน์ได้เป็นอย่างดี

ร่วมบริจาคช่วยเหลือเด็ก

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสาร

English

ร่วมบริจาคช่วยเหลือเด็ก