ข่าวประชาสัมพันธ์

มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.ฯ จัดส่งกระเป๋าฉลาดรู้ 34,300 ใบ บรรจุหนังสืออ่านเสริม และ e learning list มอบให้เด็กด้อยโอกาสแล้ว 34,300 คน

โครงการที่มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้วางแผนดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ร่วมกับภาคีเครือข่ายพันธมิตรทางทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ได้แก่ สภาการศึกษา สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช) กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ) เสริมด้วยการสนับสนุนของคุณครูอาสาจากโรงเรียน และคุณครูอาสา กศน. เพื่อร่วมกันเสริมสร้างโอกาสทางการเรียนรู้ให้เด็กและเยาวชนด้อยโอกาส รวมถึงการสร้างทัศนคติที่ดีต่อการเรียนระบบใหม่ในรูปแบบผสมผสาน online / offline ในภาวะ new normal โดยผลักดันความช่วยเหลือที่ตอบสนองและสอดคล้องต่อข้อจำกัดทางการศึกษาใน 3 เรื่อง ได้แก่

  • LearnSmart Library ห้องสมุดฉลาดรู้ พร้อม Smart TV และ Tablet ยืมเรียน เพื่อการจัดกิจกรรมการเรียน การสอนในวิถี new normal ให้แก่ โรงเรียน 35 แห่ง
  • LearnSmart Bag กระเป๋าฉลาดรู้ภายในบรรจุหนังสืออ่านเสริม และ e list รวบรวมช่องทางการเรียนรู้เพิ่มเติมผ่าน online ให้แก่เด็กด้อยโอกาสในความดูแลของมูลนิธิฯ 34,300 คน
  • LearnSmart School-In-A-Box กระเป๋าบรรจุสื่อการเรียนการสอนสำหรับครูอาสาเพื่องานพัฒนาขับเคลื่อนการเรียนรู้สู่เด็กด้อยโอกาสชุมชนนอกห้องเรียน จำนวน 70 ใบ สำหรับคุณครูอาสา 70 ท่าน

อีกหนึ่งความพยายามที่ทุกภาคส่วนร่วมขับเคลื่อนเพื่อช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางด้านการศึกษาให้กับเด็กด้อยโอกาส

ร่วมบริจาคช่วยเหลือเด็ก

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสาร

ข้อมูลของท่านจะถูกจัดเก็บรักษาความปลอดภัยตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

English

ร่วมบริจาคช่วยเหลือเด็ก