ข่าวประชาสัมพันธ์

ยิ้มสู้ฝุ่น สู้ภัย PM 2.5 จ.พะเยา

        ยิ้มสู้ฝุ่น สู้ภัย PM 2.5 จ.พะเยา

        สถานการณ์ปัญหาหมอกควัน และ PM 2.5 ในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย ยังคงเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะเด็กและผู้สูงอายุ โดยสาเหตุหลักของปัญหานี้เกิดจากการเผาในที่โล่ง โดยเฉพาะเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ไร่ข้าวโพด นาข้าว และพื้นที่ป่าไม้ ทำให้มี Hotspot หรือ จุดความร้อนสะสมที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งจังหวัดพะเยา เป็นอีกพื้นที่หนึ่งในภาคเหนือที่มีค่าฝุ่น PM2.5 เกินค่ามาตรฐานที่กำหนดสูงถึง 200 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร  โดยเฉพาะในช่วงเดือน กุมภาพันธ์- เมษายน ของทุกๆปี 

        โครงการยิ้มสู้ฝุ่นโดย มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. จังหวัดพะเยา ตระหนักถึงผลกระทบของฝุ่น PM2.5 และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาลดสาเหตุที่ทำให้เกิดฝุ่น PM2.5 ในระดับชุมชน จัดกิจกรรม “ยิ้มสู้ฝุ่น” ให้ผู้เข้าร่วมอบรมตระหนักและเข้าใจรู้ทันฝุ่นควัน ผ่าน 5 ปฏิบัติการ

  1. รู้ทันฝุ่น PM2.5 สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับฝุ่น PM2.5 และผลกระทบต่อสุขภาพเด็กและเยาวชน

ในพื้นที่

  1. การใช้ประโยชน์ลดเผาเศษวัสดุทางการเกษตร ได้แก่ หญ้า ใบไม้ ฯ  โดยชุมชนมีส่วนร่วม ในการใช้ประโยชน์จากวัสดุทางการเกษตรเพื่อสร้างมูลค่าและอาชีพ  ทำปุ๋ยหมัก  เพาะเห็ดสร้างอาหารและอาชีพ
  2. เขียวสู้ฝุ่น ในรูปแบบ Smart farm การเพิ่มพื้นที่สีเขียวในโรงเรียนด้วยรูปแบบ ปลูกป่า(ใม้) สร้างรายได้โดยการปลูกต้นไม้ที่มีมูลค่า ไม้ผล ไม้ประดับ และพืชผัก
  3. ปฏิบัติการสู้ฝุ่น เป็นกิจกรรม ที่มีการติดตั้ง เครื่องตรวจวัดฝุ่นในอากาศ PM2.5 
  4. รณรงค์สร้างการรับรู้และตระหนักในชุมชนและสาธารณะ โดยการนำเสนอบทเรียนต้นแบบการปรับตัวของชุมชน  "คนสู้ฝุ่น"

     

  นายณัฐกฤช ชัยชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเลี้ยว กล่าวว่า “การจัดอบรมโครงการยิ้มสู้ฝุ่น PM 2.5 โครงการนี้เป็นโครงการที่ดีทำให้เด็กและก็ชุมชนมีองค์ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันภัยฝุ่นละออง PM 2.5 ทั้งการป้องกัน การจัดการเกี่ยววัสดุที่เหลือกจากการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร เพื่อนำมาสร้างอาชีพให้กับชุมชน และการสอนให้นักเรียนได้รับรู้ถึงการป้องกันฝุ่น PM 2.5 ซึ่งต้องขอขอบคุณทางมูลนิธิฯ ที่ได้เข้ามามอบองค์ความรู้ใหักับทางโรงเรียนและชุมชนบ้านเลี้ยวแห่งนี้”

        “โครงการ ยิ้มสู้ฝุ่น PM2.5 โดยชุมชนร่วมมือ โรงเรียนบ้านเลี้ยว  จังหวัดพะเยา จะเน้นการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน เพื่อให้เด็กและเยาวชนสามารถเรียนรู้และเข้าใจปัญหาฝุ่น PM 2.5 และพัฒนาทักษะในการแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5 ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน” นางสาวศุภาพิชญ์ สงคำ  มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. ฯ กล่าวปิดท้าย

 

ร่วมบริจาคช่วยเหลือเด็ก

โครงการ โครงการอุปการะเด็ก

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสาร

ข้อมูลของท่านจะถูกจัดเก็บรักษาความปลอดภัยตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

English

ร่วมบริจาคช่วยเหลือเด็ก