เรื่องเล่าจาก CCF

ละครหุ่นมือเพื่อโลก "เปลี่ยนฝันร้ายให้กลายเป็นดี" (ชมคลิป)

เด็ก ซี.ซี.เอฟ.ได้รับการปลูกฝังเรื่องการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชนมาอย่างต่อเนื่อง ผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติอันมีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการตัดป่าทำลายป่า เช่น จ.อุตรดิตถ์ จ.แพร่ จ.น่าน โดยเนื้อหาและความรู้ในการอนุรักษ์ดูแลป่าถูกสอดแทรกเข้าไปในกิจกรรมต่างๆที่เด็กๆ ได้เข้าร่วม

ละครหุ่นมือเรื่อง “เปลี่ยนฝันร้ายให้กลายเป็นดี” ของกลุ่มละคร "ต้นกล้า" กลุ่มเด็ก ซี.ซี.เอฟ. จ.แพร่ เป็นตัวอย่างหนึ่งที่สามารถสะท้อนความคิดของเด็กๆ ได้ในเรื่องการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเด็กๆ ช่วยกันคิดเนื้อหา เขียนบทละคร ทำฉากประกอบ ลงซ้อมอย่างจริงจัง และมีโอกาสสุดพิเศษที่ได้แสดงต่อหน้าพระพักตร์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาส เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิด “อาคารห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ณโรงเรียนบ้านสบปืน จ.น่าน เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558

ร่วมบริจาคช่วยเหลือเด็ก

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสาร

English

ร่วมบริจาคช่วยเหลือเด็ก