ข่าวประชาสัมพันธ์

ซี.ซี.เอฟ. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ลดเสี่ยงภัยพิบัติ จ.เชียงราย

        มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.ฯ พื้นที่จังหวัดเชียงราย ร่วมกับสมาคมแม่น้ำเพื่อชีวิต จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมศักยภาพชุมชน ลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ให้กับชาวบ้านพื้นที่เสี่ยงภัยจังหวัดเชียงราย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชุมชนบนพื้นที่สูงและอยู่ในพื้นที่มีการเกิดภัยพิบัติซ้ำ ๆ ในทุก ๆ ปี ซึ่งได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติที่เกิดขึ้นและต้องอยู่ด้วยความกังวลภัยธรรมชาติอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และไม่สามารถคาดเดาได้ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อใด ดังนั้นการเตรียมความพร้อมรับมือและการให้ความรู้กับผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยได้เข้าใจและรับรู้ถึงวิธีการรับมือเมื่อเกิดภัยธรรมชาติ
 
        ซึ่งการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้จัดให้ความรู้และความเข้าใจให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยใน 3 พื้นที่ คือ บ้านอาดี่ ต.แม่ยาว อ.เมือง จ.เชียงราย บ้านปางสา ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย และบ้านกลาง ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ที่อาศัยในชุมชนรู้ว่าจะต้องทำอย่างไรเมื่อเกิดภัยธรรมชาติขึ้น เช่น การรู้ว่าจุดรวมพลอยู่ที่ไหน จะต้องเตรียมตัวรับมืออย่างไรเมื่อเข้าช่วงฤดูฝนและฤดูหนาว ที่มีความเสี่ยงภัยพิบัติสูง
 
        นายไกรทอง เหง้าน้อย เจ้าหน้าที่สมาคมแม่น้ำเพื่อชีวิต กล่าวถึงวัตถุประสงค์การอบรม “การให้ความรู้ความเข้าใจกับชาวบ้านในพื้นที่ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมที่เป็นตัวแทนชุมชน ครอบครัวเด็ก ซี.ซี.เอฟ. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและเสริมศักยภาพให้ชุมชน สามารถประเมินความเสี่ยง จัดทำแผนรับมือและลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติในชุมชนตัวเองได้ การให้ความรู้กับชุมชนครั้งนี้ มีภารกิจและเป้าหมายที่สำคัญในสนับสนุนให้ชุมชนมีความเข้มแข็งและมีขีดความสามารถในการจัดการความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ และการเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัยพิบัติของชุมชน เพราะเล็งเห็นว่า การใช้ฐานแนวคิดในเรื่อง การเสริมสร้างศักยภาพชุมชนให้เป็นฐานในการจัดการปัญหาภัยพิบัติ ด้วยมาตรการทางธรรมชาติ อยู่บนพื้นที่ฐานการจัดการระบบนิเวศ โดยใช้เครื่องมือและแนวคิด การจัดการภัยพิบัติโดยชุมชนเป็นฐาน เป็นคำตอบของการแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ และจะช่วยให้ชุมชนสามารถลดผลกระทบและป้องกันความเสียหายจากการเกิดภัยพิบัติที่มีโอกาสเกิดขึ้นในพื้นที่ได้ในอนาคต หรือเมื่อเกิดกรณีภัยพิบัติก็สามารถเผชิญเหตุและลดความสูญเสียลงได้ การสร้างการรับรู้เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และร่วมกันตระหนักถึงภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้น”
 

ร่วมบริจาคช่วยเหลือเด็ก

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสาร

ข้อมูลของท่านจะถูกจัดเก็บรักษาความปลอดภัยตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

English

ร่วมบริจาคช่วยเหลือเด็ก