ข่าวประชาสัมพันธ์

มอบชุดนิทานเสริมสุขภาพ เยียวยาจิตใจผู้ป่วยเด็กในศูนย์พักคอย

         มูลนิธิสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน มอบชุดนิทานสร้างเสริมสุขภาพป้องกัน Covid – 19 พร้อมชุดธนาคารหนังสือ ให้ศูนย์พักคอย โรงพยาบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 37 แห่ง เพื่อเยียวยาจิตใจผู้ป่วยเด็กและเยาวชน

        ตลอดระยะเวลา 2 เดือนเศษ ที่มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. ฯ ได้ประสานพลังกับกลุ่มภาคีเครือข่ายทั้งระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ เร่งจัดตั้งศูนย์แยกกักตัว/พักคอยชุมชน 56 ศูนย์ ใน 30 จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อรองรับผู้ป่วยสีเขียว ผู้เดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยงสูง และผู้ที่อยู่ในระยะพักฟื้นจากโรงพยาบาล ให้ได้รับการดูแลทั้งสภาพร่างกายและจิตใจ โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน ที่ต้องต่อสู่กับโรคอุบัติใหม่โดยไม่มีพ่อแม่ผู้ปกครองคอยดูแล

        ล่าสุด มูลนิธิสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน  ได้มอบชุดนิทานสร้างเสริมสุขภาพป้องกัน Covid – 19 พร้อมชุดธนาคารหนังสือ ให้ศูนย์แยกกักตัว/พักคอยชุมชน โรงพยาบาล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรวม 37  แห่ง เพื่อเป็นสื่อและเครื่องมือให้เด็กได้เรียนรู้ที่จะทำความเข้าใจต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นรอบตัว อีกทั้งการอ่านหนังสือยังเป็นหนึ่งในเครื่องมือสำคัญของวิธีการคลายความเครียดที่ดีที่สุดและเร็วที่สุดกว่ากิจกรรมอื่น ๆ ระหว่างการกักตัวของผู้ป่วยเด็กในศูนย์พักคอย

        ปัจจุบันจำนวนผู้ป่วยเด็กและเยาวชนที่เข้าพักมีจำนวนถึง 1 ใน 5 ของผู้ป่วยโควิด – 19 ที่เข้าพักและรับการรักษาที่ ศูนย์แยกกักตัว/พักคอยชุมชนทั้ง 56 ศูนย์ ทั้งสิ้น  7,010 คน เป็นผู้ป่วยเด็กและเยาวชน 1,428 คน ผู้ป่วยผู้ใหญ่ 5,589 คน  ขณะที่ผู้ป่วยเด็กอายุต่ำกว่า 13 ปี จำนวน 678 คน

 

 

         นางสาวรุจิราภรณ์ หอมจันทร์ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กล่าวถึงประโยชน์ของชุดนิทานสร้างเสริมสุขภาพป้องกัน Covid – 19 ว่า “การให้เด็กได้อ่านหนังสือนิทานดี ๆ จะช่วยเสริมสร้างสมองของเด็ก ให้มีความคิด มีการวิเคราะห์ ซึ่งตรงนี้จะทำให้ชาติของเราเกิดการพัฒนา เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าที่สุด ส่งผลให้ประเทศชาติของเราร่มเย็นเป็นสุข” 

 

  

 

เช่นเดียวกับ นางสาวนิตยา มะโนมัย ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาแต้ ที่เชื่อมั่นว่าหนังสือนิทานชุดดังกล่าวจะเป็นประโยชน์สำหรับเด็ก ๆ “เป็นหนังสือที่น่ารัก มีเนื้อหาเกี่ยวกับโควิด-19 ที่อยู่ในรูปแบบของนิทานซึ่งครูผู้ดูแลสามารถนำมาประกอบการเสริมสร้างพัฒนาการให้กับเด็ก ๆ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ เพราะภาพและเนื้อหามีความน่าสนใจ ดึงดูดความสนใจของเด็ก”

 

          มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชนฯ ขอเป็นตัวแทนเด็ก ๆ ขอบคุณ มูลนิธิสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สำหรับการสนับสนุนเพื่อช่วยเยียวยาจิตใจ พร้อมทั้งเสริมสร้างจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ ให้กับเด็ก ๆ ผ่านหนังสือนิทานในครั้งนี้

 

ร่วมบริจาคช่วยเหลือเด็ก

โครงการ ศูนย์พักคอยต่างจังหวัด ขาดแคลนมากที่สุด

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสาร

English

ร่วมบริจาคช่วยเหลือเด็ก