เรื่องเล่าจาก CCF

วินัยดี... เริ่มที่อาหารเช้า

อาหารเช้าเป็นมื้อสำคัญที่สุดของวัน แต่ยังมีเด็กน้อยอีกหลายคนที่ไม่ได้กินอาหารมื้อสำคัญนี้ เนื่องจากผู้ปกครองบางคนมีภาระในการหารายได้มาจุนเจือครอบครัว หรือเด็กหลายๆ คนที่ไม่มีพ่อแม่คอยดูแล มีเพียงปู่ย่าตายายสูงอายุในบ้าน ทำให้การเตรียมอาหารเช้าให้ลูกหลานของเขาทำได้ไม่เต็มที่ หรือบางครอบครัวผู้ปกครองยังขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประโยชน์ของอาหารเช้า ทำให้เด็กๆ หลายคนไม่ได้รับประโยชน์จากการรับประทานอาหารเช้าอย่างที่ควรจะเป็น การรับประทานอาหารเช้าจึงมีส่วนเพิ่มประสิทธิภาพการเรียน การทำงาน ระบบความจำ และทำให้อารมณ์ดีขึ้นด้วย แต่หากใครไม่ทานอาหารเช้าจะมีสมาธิน้อยลงและสมองก็ทำงานได้ไม่เต็มที่ ดังนั้นสำหรับเด็กๆ การอดอาหารเช้าบ่อยๆ อาจทำให้ร่างกายได้รับสารอาหารไม่เพียงพอส่งผลให้ร่างกายไม่แข็งแรง การเจริญเติบโตไม่เป็นไปตามเกณฑ์และยังส่งผลต่อสติปัญญา ทำให้ขาดสมาธิ ส่งผลเสียในระยะยาวด้วย

โครงการพัฒนาเด็ก ซี.ซี.เอฟ. จังหวัดอำนาจเจริญ จึงได้จับมือกับภาคีหลายโรงเรียนเพื่อร่วมกันดูแลให้เด็กๆ ได้รับประทานอาหารเช้า ประโยชน์ของอาหารเช้านอกเหนือจากที่ได้กล่าวไว้ ยังเป็นการปลูกฝังวินัยให้กับเด็กๆ เรื่องความรับผิดชอบ เช่น การเก็บภาชนะทำความสะอาด เก็บขยะในโรงครัว ล้างจานชาม ถาดหลุมที่ใช้ใส่อาหาร ปัดกวาดโต๊ะรับประทานอาหาร เด็กๆ จะต้องทำทุกวันหลังรับประทานอาหารเสร็จจนติดเป็นนิสัย

ไม่ใช่เพียงปลูกฝังให้เด็กมีความรับผิดชอบเท่านั้น การตระหนักถึงโอกาสที่ได้รับ ก็เป็นสิ่งที่เราคาดหวังว่าสักวันหนึ่งเด็กๆ จะเติบโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ที่มี จิตอาสาและมีความเอื้ออาทร ต่อคนรอบข้างของเขาเช่นเดียวกับที่เขาเคยได้รับความเอื้ออาทรนั้นจากผู้ใหญ่ใจดีเช่นกัน


หลังจากรับประทานอาหารเช้า เด็กๆ ช่วยกันล้างจาน ชาม ด้วยตนเอง

ศิริวรรณ  แท่นแก้ว
ผู้ประสานงานภาค
7 มิถุนายน 2559

ร่วมบริจาคช่วยเหลือเด็ก

โครงการ อาหารเช้าเพื่อน้อง

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสาร

English

ร่วมบริจาคช่วยเหลือเด็ก