ความรักและความกรุณาจากท่าน เป็นกำลังผลักดัน ให้เด็กและเยาวชนขาดโอกาสได้เติบใหญ่ ได้รับโอกาสทางการศึกษาและการพัฒนาชีวิต เงินบริจาคจากท่านจะถูกจัดสรรอย่างระมัดระวังที่สุด เพื่อการ “ปลูกคน ปลูกอนาคต” แก่เด็กที่ท่านให้การอุปการะช่วยเหลือมอบเป็นทุนการศึกษา

มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชนฯ มุ่งมั่นพัฒนาเด็กและเยาวชน เพื่อให้เป็นคนเก่งและคนดี ผ่านโครงการต่างๆ ซึ่งโครงการกองทุนเพื่อการศึกษาเป็นโครงการหลักที่จัดตั้งขึ้นเพื่อมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กในแต่ละช่วงวัย ด้วยเพราะการศึกษาเป็นรากฐานสำคัญที่จะช่วยพัฒนาให้เด็กเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ และที่สำคัญช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองปี 2564 เด็กและเยาวชนได้รับทุนการศึกษาจำนวน 42,572 ทุน เป็นเงิน 116,926,000 บาทX

สร้างแหล่งอาหารปลอดภัยที่บ้าน

มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชนฯ มุ่งเน้นให้เด็ก ครอบครัว และชุมชน สามารถดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพ จึงได้ให้การอบรมและสนับสนุนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ สร้างแหล่งอาหารปลอดภัยในบ้าน เพื่อกิน เพื่อลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน และต่อยอดการแบ่งปัน แลกเปลี่ยนกันในกลุ่มเพื่อนบ้าน ปี 2564 เด็กและครอบครัวด้อยโอกาสได้รับการสนับสนุน 41,848 คนX

อบรมทักษะ สร้างงานสร้างอาชีพ

มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชนฯ ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ ค้นหาตนเอง ลงมือทำ และเสริมสร้างให้เกิดความรู้ต่อยอดสู่นักธุรกิจน้อยพลังบวก ที่ก้าวสู่การเป็นเถ้าแก่น้อยๆ ในกลุ่มเด็กวัยมัธยมศึกษาตอนปลายได้ใช้ทรัพยากร วัตถุดิบที่มีในชุมชนนำมาแปรรูป สร้างรายได้ให้ตนเองและครอบครัวปี 2564 มีเยาวชนเข้าร่วมโครงการเพื่อเตรียมพร้อมกับการเป็นนักธุรกิจ จำนวน 70 คนX

เสริมความรู้วิถีชิวิตแนวใหม่ให้ปลอดภัยสุขอนามัยที่ดี

มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชนฯ ส่งเสริมให้เด็กเยาวชน และผู้ปกครองได้เรียนรู้และปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อให้เกิดการดูแลสุขอนามัย และการใช้ชีวิตให้ปลอดภัย ปลอดโรค ตามวิถีใหม่อย่างมีความสุข จัดกิจกรรมรณรงค์ตามชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) เพื่อย้ำถึงความสำคัญในการดูแล ป้องกันตนเองให้ปลอดภัยห่างไกลโรคปี 2564 มีเด็กและเยาวชนเข้าร่วมโครงการเสริมภูมิรู้ด้านสุขภาพ สุขภาวะ สุขอนามัย จำนวน 42,162 คนX

ช่วยเหลือในภาวะวิกฤติฉุกเฉิน

มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชนฯ เร่งให้ความช่วยเหลือเด็กและครอบครัวด้อยโอกาสที่ตกอยู่ในภาวะยากลำบาก ฉุกเฉิน ให้ได้รับการดูแลตามความจำเป็นในหลายๆ มิติ เพื่อให้ผ่านพ้นชีวิตในช่วงที่ยากลำบากไปให้ได้ เช่น เร่งด่วน มอบชุดถุงยังชีพที่ช่วยให้มีอาหารกินอิ่มท้อง หรืออุปกรณ์ป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาด ในระยะยาว สนับสนุนการสร้างแหล่งอาหารในครัวเรือน ชุมชน หรือการมอบหนังสือ อุปกรณ์การเรียน เพื่อเสริมการเรียนที่บ้านปี 2564 สามารถช่วยบรรเทาทุกข์ให้เด็กได้ถึง 23,000 คน และครอบครัวเด็กอีก 3,035 ครัวเรือนX

พัฒนาจิตอาสา แกนนำคุณธรรม ความดี

มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชนฯ จัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นผู้นำในการมีส่วนร่วมพัฒนาโรงเรียนและชุมชนของตนเอง พร้อมปลูกฝังความมีจิตอาสาในการช่วยเหลือเหลือผู้อื่น เป็นตัวอย่างที่ดี และสามารถส่งผ่านความรู้ให้น้องรุ่นต่อไปได้ ปี 2564 มีเด็กและเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรม 49,617 คนX


เด็กเก่งเด็กดี CCF
ยังมีเด็กที่ขาดโอกาสกว่า 4,000 คน รอคอยความรักและความเมตตาจากท่าน

ร่วมบริจาค


เสียงจากใจผู้เพาะรักRead More

บริจาค

อ่านรายละเอียด

ความเป็นส่วนตัวของคุณคือสิ่งสำคัญสำหรับเรา เราต้องการข้อมูลของคุณเพียงเพื่อการประมวลผลที่จำเป็นต่อการให้บริการ
ถ้าคุณยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงในการใช้งานที่รวมถึง PDPA ของไทย อ่านเงื่อนไขการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล ได้ที่นี่ คลิก