"ชีวิตที่มีสุขภาพดีและสุขภาวะของทุกคนในทุกช่วงวัย" หรือ "สร้างหลักประกันการมีสุขภาพดีและส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกคนในทุกวัย"

เลือกหมวดของขวัญสุขภาวะที่สมบูรณ์ของร่างกายและจิตใจ ไม่เจ็บไข้ได้ป่วย เด็กมีศักยภาพพร้อมรอบด้านและดำรงชีวิตอยู่อย่างปลอดภัย
เด็กเล็กๆ มักจะยังไม่รู้วิธีในการดูแลสุขอนามัย จึงมีโอกาสติดเชื้อโรคได้ง่าย สภาพแวดล้อมที่ดี สะอาดปราศจากฝุ่น ไร เอื้อต่อการเจริญเติบโตของเด็ก
สิ่งแวดล้อมรอบ ๆ ตัว ล้วนมีส่วนสำคัญที่ส่งผลต่อสุขภาพ การติดเชื้อจากแบคทีเรีย หรือเกิดจากอุบัติเหตุเพียงเล็กน้อย อาจรุนแรงจนนำไปสู่การสูญเสียอวัยวะหรือชีวิตได้
เด็กจะเจริญเติบโต มีสุขภาพที่แข็งแรง นอกจากได้กินอาหารที่มีประโยชน์ น้ำดื่มที่สะอาดก็มีความจำเป็น สำหรับเด็กไม่แพ้กันบริจาค