สิ่งที่ได้
จากการอุปการะ
เมื่อท่านอุปการะเด็กผ่าน มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. ท่านจะได้รับเอกสารดังต่อไปนี้

 ประวัติเด็ก + รูปถ่าย พร้อมจดหมายแนะนำตัวจากเด็ก ให้ท่านได้รู้จักเด็กในความอุปการะของท่าน

 จดหมายแนะนำตัวเด็ก ให้ท่านได้รู้จักเด็กในความอุปการะของท่าน

 ใบเสร็จรับเงิน ซึ่งท่านสามารถใช้เป็นหลักฐาน ในการลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีได้

 รายงานพัฒนาการของเด็ก ในแต่ละปีมูลนิธิฯ จะส่งรูปถ่ายล่าสุดและรายงานการพัฒนาของเด็กในอุปการะ ให้ท่านประจักษ์ถึงความเปลี่ยนแปลงของเด็ก

 บัตรอวยพรที่เด็กจัดทำขึ้นเอง มอบแด่ท่านในโอกาสปีใหม่ และเป็นช่องทางให้เด็กได้เติมแต่งจินตนาการทางด้านงานศิลปะง่ายๆ

 เพื่อสร้างความใกล้ชิดกับเด็กในอุปการะ ท่านสามารถ เขียนจดหมายถึงเด็ก เพื่อรับรู้ถึงชีวิตความเป็นอยู่ของเด็กที่ท่านช่วยเหลือ หากท่านต้องการส่งจดหมายและของขวัญให้เด็ก หรือต้องการไปเยี่ยมเด็ก โปรดติดต่อมูลนิธิฯ ที่ โทร. 02-747-2600, 089-029-2093, 063-268-0270, 063-268-0271บัตรอวยพร


รายงานพัฒนาการของเด็ก


จดหมายแนะนำตัวเด็ก


ประวัติเด็กพร้อมรูปถ่าย
Copyright 2016 - CCF (Community Children Foundation) Under the Royal Patronage of HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn