ร่วมงานกับ CCF
มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เป็นองค์การสาธารณกุศลในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กำลังขยายงานช่วยเหลือเด็กยากไร้ทั่วประเทศ ต้องการเพื่อนร่วมอุดมการณ์ เพื่อเด็กยากไร้ หลายตำแหน่งค่าตอบแทนตาม ความสามารถและประสบการณ์ (Updated 8 ตุลาคม 2558)

1. หัวหน้าโครงการ 7 อัตรา (ประจำ จ.เชียงใหม่, จ.หนองคาย, จ.เพชรบูรณ์, จ.นครพนม, จ.อุตรดิตถ์, จ.กาญจนบุรี และจ.สตูล)
• วางแผนกิจกรรมตามกรอบยุทธศาสตร์ของโครงการ
• วางแผนอำนวยการ บริหารจัดการ ติดตามความก้าวหน้าของงาน จัดทำรายงาน
• ดูแลบริหารงบประมาณ การเงิน และธุรการ
• ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอชน และชุมชนในการดำเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายของโครงการ

คุณสมบัติ
• ปริญญาตรี สาขาสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาชุมชน การศึกษา บริหารจัดการสารสนเทศหรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
• อายุ 30 ปีขึ้นไป
• ประสบการณ์งานพัฒนาชุมชน หรือพัฒนาเด็กและเยาชน อย่างน้อย 3 ปี
• มีประสบการณ์ด้านการวางแผน บริหาร และวิเคราะห์โครงการ ติดตามความก้าวหน้างานอย่างน้อย 2 ปี
• มีทักษะการจัดการข้อมูลและความรู้ การฝึกอบรม การสื่อสาร และการนำเสนอ

2. เจ้าหน้าที่บัญชีประจำภาคเหนือ 1 อัตรา
• วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี
• มีประสบการณ์ด้านบัญชี 3 ปีขึ้นไป สามารถเดินทางไปทำงานในหลายจังหวัดได้ มีทักษะในการตรวจทาน การให้ความรู้ และคำแนะนำด้านบัญชี

3. เจ้าหน้าที่บัญชีโครงการ 7 อัตรา (ประจำ จ.เชียงราย, จ.ชัยภูมิ, จ.เพชรบูรณ์, จ.หนองคาย, จ.สุรินทร์, จ.นครพนม และ จ.กรุงเทพฯ)
• วุฒิปวส. - ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี การเงิน หรือสาขาอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง แต่จะต้องมีประสบการณ์ด้านการเงินและบัญชีมา อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
• มีประสบการณ์การใช้โปรแกรมด้านบัญชี จะพิจารณาเป็นพิเศษ

4. เจ้าหน้าที่บัญชี (FIN08) 1 อัตรา
• วุฒิปวส. - ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี
• มีประสบการณ์ในการวางระบบบัญชีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

5. เจ้าหน้าที่กำกับและตรวจสอบ (Internal Auditor) (ASD03) 2 อัตรา
• วุฒิปริญญาตรี ด้านบัญชี/การเงิน เศรษฐสาตร์ บริหารธุรกิจ ตรวจสอบ นิติศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
• หากมีประสบการณ์ด้าน Internal Audit หรือด้านนิติกรรมการดำเนินคดีความจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

6. ผู้จัดการฝ่ายระดมทุนและประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา
• วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์ด้านการขาย การตลาด และการประชาสัมพันธ์
• มีทักษะในการบริหารทีมงาน สามารถวางแผนกลยุทธ์ระบบงานขาย
• เขียนแผนการตลาด แผนการสื่อสารและประชาสัมพันธ์

7. Marketing Coordinator ( BD02) 1 อัตรา
• วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ประสบการณ์ด้านการตลาด 2 ปี
• ประสานงานกับบริษัทเอกชนเพื่อร่วมโครงการ CSR

8. Event Manager (BD08) 1 อัตรา
• วุฒิปริญญาตรี ประสบการณ์ทำงาน 2 ปี
• มีประสบการณ์จัดกิจกรรมเผยแพร่องค์กรในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด

9. IT Specialist (IT02) 1 อัตรา
• ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ หรือ สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
• Database Web Based Programming MySQL

10 . Administrative Officer 2 อัตรา
• วุฒิปริญญาตรี ด้านบริหารงานบุคคล บริหารธุรกิจ การจัดการ รัฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
• สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office และโปรแกรมสำเร็จรูปอื่นได้ มีทักษะในการติดต่อประสานงาน

11. พนักงานรายวัน
ทำงานด้านบันทึกข้อมูล จัดเก็บเอกสาร งานออกบูธประชาสัมพันธ์ งานกิจกรรมพิเศษ อัตราค่าจ้างวันละ 400 บาท (8 ชั่วโมง) ประจำสำนักงานมูลนิธิฯ กรุงเทพฯ

สอบถามรายละเอียด และส่งจดหมายสมัครงานระบุตำแหน่งที่สมัคร พร้อมรูปถ่าย ประวัติการทำงาน หลักฐานการศึกษาและเงินเดือนที่ต้องการ ได้ที่

แผนกบุคคล มูลนิธิสงเคราะห์เด็กยากจน ซี.ซี.เอฟ.ฯ
เลขที่ 9 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 8 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250


หรือ E-mail: personnel@ccfthai.or.th
โทร. 027472600 ต่อ 512, 510

******************************************************

สำนักงานกองทุน ซี.ซี.เอฟ. เพื่อพัฒนาเด็ก (สกด.) เป็นหน่วยงานใน มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2546 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมอาชีพให้ผู้ปกครองเด็กในโครงการ ซี.ซี.เอฟ. มีพื้นที่ดำเนินงาน 48 กองทุน 565 เขตบริการ ในพื้นที่ 37 จังหวัด โดยจะสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมการประกอบอาชีพให้ผู้ปกครองเด็ก ซี.ซี.เอฟ. สามารถสร้างรายได้สามารถพึ่งตนเองอย่างยั่งยืน ตลอดจนส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถให้ชุมชนบริหารเงินทุนหมุนเวียน นำดอกผลของกองทุนจัดสรรเป็นสวัสดิการและการพัฒนาเด็กในชุมชน ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ ดังนี้

1. เจ้าหน้าที่ติดตามและสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนฯ ประจำสำนักงาน 1 ตำแหน่ง
• เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
• วุฒิปริญญาตรี สาขาการจัดการ, รัฐประศาสนสตร์, นิติศาสตร์, เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
• มีความสามารถในการการใช้โปรแกรม Microsoft Office ( Word, Excel, Power Point )
• สามารถเดินทางลงพื้นที่ที่รับผิดชอบ ในต่างจังหวัดได้
• มีมนุษย์สัมพันธ์ดี บุคลิกภาพดี ขยัน อดทนกระตือรือร้น และมีความรับผิดชอบสูง

2. เจ้าหน้าที่ติดตามและสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนฯ ในพื้นที่ 1 ตำแหน่ง (พื้นที่ที่รับผิดชอบ จ.กำแพงเพชร พิษณุโลก สุโขทัย เพชรบูรณ์ ตาก)
• เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
• วุฒิปริญญาตรี สาขาการจัดการ, รัฐประศาสนสตร์, นิติศาสตร์, เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
• มีความสามารถในการการใช้โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, Power Point)
• สามารถลงพื้นที่ทำงานในพื้นที่ ที่รับผิดชอบได้ และสามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้
• มีมนุษย์สัมพันธ์ดี บุคลิกภาพดี ขยัน อดทนกระตือรือร้น และมีความรับผิดชอบสูง
• มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดที่รับผิดชอบ
• มีรถยนต์ส่วนตัว

สอบถามรายละเอียด และส่งจดหมายสมัครงานระบุตำแหน่ง พร้อมรูปถ่าย ประวัติการทำงาน หลักฐานการศึกษา และเงินเดือนที่ต้องการ ได้ที่

คุณรุจาภา เล็กศิริมนตรี โทร. 02-747-2600 ต่อ 523 แฟกซ์ 02-747-2623 E-mail: rujapa_oh@yahoo.co.th
คุณวิภาดี ยุคะลัง โทร. 087-546-4422


สำนักงานกองทุน ซี.ซี.เอฟ.เพื่อพัฒนาเด็ก
เลขที่ 9 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 8 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

PAGE: |1


• หน้าแรก
• English Ver.
• เกี่ยวกับเรา
• อุปการะเด็ก
• สมัครงาน
• ติดต่อเรา
CCF Child Care Center
ศูนย์พัฒนาและเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยในชุมชน
โครงการเปิดโลกอัจฉริยะ
นวัตกรรมส่งเสริมการใช้หนังสือเพื่อการเรียนรู้
โครงการสอนแม่เล่านิทาน
สานสายใยรักในครอบครัว
โครงการวาดภาพเฉลิมพระเกียรติ
ในวโรกาส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
โครงการเยาวชนรู้รักสามัคคีเพื่อเมืองไทยแข็งแรง
35 ปี ซี.ซี.เอฟ. รวมพลังเด็กผู้ใหญ่ ทั่วประเทศ
Copyright 2012 - CCF Foundation Under the Royal Patronage of HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn
Tel. + 662 747 2600 , Fax. + 662 747 2621