1. กรอกข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ - นามสกุล (ไทย) *กรอกชื่อในช่องไทยหรือEng
ชื่อ - นามสกุล (Eng) *กรอกชื่อในช่องไทยหรือEng
ที่อยู่ (ติดต่อสะดวก)
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์ Invalid format.Exceeded maximum number of characters. เบอร์โทรศัพท์ Invalid format.
มือถือ A value is required.Invalid format.* E-mail Invalid format.
วัน/เดือน/ปีเกิด Invalid format. (format วันที่/เดือน/ค.ศ. เช่น 15/04/1980)

2. ระบุความต้องการอุปการะหรือบริจาคทาง

ยินดีอุปการะเด็ก จำนวน คน โดยชำระเงิน3. ข้าพเจ้าขอนำเงินส่งบริจาคทาง

โปรดเรียกเก็บเงินจากบัญชีบัตรเครดิตอื่น
ชื่อธนาคาร หมายเลขบัตรเครดิต
ชื่อสมาชิกบัตร วันหมดอายุ
ข้าพเจ้ายินดีให้ธนาคารผู้ออกบัตรหักบัญชีบัตรเครดิตของข้าพเจ้าเป็นค่าอุปการะเด็กตามที่ข้าพเจ้า ได้ระบุไว้ข้างต้น จนกว่าข้าพเจ้าจะแจ้งยกเลิก
หักบัญชีธนาคาร กรุณา คลิ้ก เพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์มการหักบัญชี
หมายเหตุ : กรณีหักบัญชีธนาคารกรุณาส่งฟอร์มการหักบัญชีนี้มาที่มูลนิธิฯ
ตามที่อยู่นี้ คลิ้ก เพราะธนาคารจะรับเฉพาะต้นฉบับลายเซ็นต์จริงเท่านั้น จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ในนาม มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน

โอนจากสาขา วันที่โอน Invalid format.
(format วันที่/เดือน/ค.ศ. เช่น 15/04/1980)
เมื่อโอนเงินแล้วกรุณาแฟ็กซ์สำเนาใบโอนเงินมายังมูลนิธิฯ ที่เบอร์ 0 2747 2620
หรือ ดาวน์โหลด แบบฟอร์ม Bill Payment คลิ้ก เพื่อความสะดวกและค่าธรรมเนียมที่ถูกกว่า
เช็ค สั่งจ่าย มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน
รายละเอียดอื่นๆ ที่ต้องการแจ้งให้มูลนิธิฯทราบ

4. ท่านทราบข้อมูลเกี่ยวกับโครงการอุปการะเด็กของมูลนิธิฯ จากแหล่งใด

  จดหมาย / เอกสาร / Email ส่งตรงถึงท่าน
5. ส่งข้อมูลให้มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.

กด "Send" เพื่อส่งข้อมูล กด "Reset" เพื่อล้างข้อมูลและใส่ข้อมูลใหม่
1279