ฉลาดรู้เรื่องเพศ

สาระสำคัญโครงการ

โครงการต่อสู้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จะพัฒนาศักยภาพเยาวชน 400 คนเพื่อรณรงค์ป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ในพื้นที่ 5 จังหวัดของประเทศไทย ที่มีอัตราการคลอดในวัยรุ่นเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัว ในระหว่างปี พ.ศ. 2543-2555 ผลที่คาดว่าจะได้รับ คือภายใน 12 เดือน แกนนำเยาวชนจะสามารถสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องสุขภาวะทางเพศให้แก่นักเรียน 8,000 คน ใน 25 โรงเรียน และให้แก่สมาชิกของ 10,000 ครอบครัว ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย ในรูปแบบ วิทยุ หนังสือพิมพ์ คลิปวิดีโอ และกิจกรรมสาระบันเทิง เช่น ละครหุ่นมือ บทบาทสมมุติ และการละเล่น

ความท้าทาย

สาระสำคัญโครงการ โครงการต่อสู้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จะพัฒนาศักยภาพเยาวชน 400 คนเพื่อรณรงค์ป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ในพื้นที่ 5 จังหวัดของประเทศไทย ที่มีอัตราการคลอดในวัยรุ่นเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัว ในระหว่างปี พ.ศ. 2543-2555 ผลที่คาดว่าจะได้รับ คือภายใน 12 เดือน แกนนำเยาวชนจะสามารถสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องสุขภาวะทางเพศให้แก่นักเรียน 8,000 คน ใน 25 โรงเรียน และให้แก่สมาชิกของ 10,000 ครอบครัว ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย ในรูปแบบ วิทยุ หนังสือพิมพ์ คลิปวิดีโอ และกิจกรรมสาระบันเทิง เช่น ละครหุ่นมือ บทบาทสมมุติ และการละเล่น ความท้าทาย การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเป็นปัญหาที่สำคัญในประเทศไทย สถิติการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นอายุ 15-19 ปีสูงที่สุดในเอเชีย และเป็นอันดับที่สองของโลก (WHO, 2013) ในปี พ.ศ. 2555 มีวัยรุ่นอายุต่ำกว่า 20 ปี ให้กำเนิดบุตรเฉลี่ย 355 รายต่อวัน แม่ที่อายุน้อยที่สุดมีอายุ 12 ปี วัยรุ่นเหล่านี้ได้รับความยากลำบากจากการตั้งครรภ์แทนที่จะได้ใช้ เวลาไปศึกษาเล่าเรียนเพื่อสร้างอนาคต ผลที่ตามมา ได้แก่ การทำแท้ง การเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยว การไม่จบการศึกษาทำให้ต้องทนทำงานที่มีรายได้น้อย หรือไม่มีรายได้เลย ผลที่เลวร้ายที่สุดคือ สภาพการณ์ “เด็กเลี้ยงดูเด็ก” และเด็กที่เติบโตโดยไม่มีพ่อ

วิธีดำเนินการ

เพื่อแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน จึงจัดทำโครงการต่อสู้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ผ่านกิจกรรมรณรงค์โดยแกนนำเยาวชน ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้วัยรุ่นกลายเป็นแกนนำที่สำคัญของการแก้ปัญหามากกว่าที่จะเป็นส่วนหนึ่งของปัญหา ประสบการณ์ทำงานด้านเด็กกว่า 40 ปีของมูลนิธิฯ ชี้ให้เห็นว่าวัยรุ่นมีอิทธิพลสูงในการจูงใจเพื่อนๆ ด้วยกัน และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในระยะยาวของวัยรุ่นจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้อย่างกว้างขวาง หากปราศจากการส่งเสริมให้วัยรุ่นทำหน้าที่บทบาทแกนนำในการขับเคลื่อนกิจกรรม โครงการนี้จึงมุ่งเน้นยกระดับบทบาทของวัยรุ่น 400 คน ให้เป็น แกนนำเยาวชนในการขับเคลื่อนงานป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

แกนนำเยาวชนจะดำเนินกิจกรรมรณรงค์ใน 5 จังหวัด ที่มีอัตราการคลอดในวัยรุ่นเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัว ในระหว่างปี พ.ศ. 2543-2555 ได้แก่ จังหวัดบุรีรัมย์ เลย มุกดาหาร พะเยา และอุบลราชธานี บทบาทของแกนนำเยาวชน มีดังนี้

 • การสื่อสารแบบเพื่อนช่วยเพื่อน ในเรื่องทักษะการปฏิเสธการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร และเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย วิธีการหลบเลี่ยงสถานการณ์ที่นำไปสู่การบังคับทางเพศ วิธีการป้องกันการตั้งครรภ์ และการหาทางเลือกที่เหมาะสมถ้าวัยรุ่นเกิดการตั้งครรภ์
 • จัดกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องอนามัยเจริญพันธุ์ให้กับกลุ่มนักเรียนในโรงเรียน และจัดกิจกรรมในกลุ่มผู้ปกครองและประชาชนในชุมชน ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์
 • จัดตั้งชมรม และเครือข่ายวัยรุ่นชาย-หญิง เพื่อพบปะ พูดคุยในเรื่องสุขภาวะทางเพศ และอนามัยเจริญพันธุ์

ในโรงเรียน แกนนำเยาวชนจะทำงานร่วมกับครูซึ่งมีบทบาทสำคัญ ในการสนับสนุนให้นักเรียนได้เรียนรู้ทักษะชีวิต และในการให้คำแนะนำผู้ปกครองเรื่องวิธีการดูแลลูกวัยรุ่น การรับฟังและพูดคุยกับลูก และการช่วยลูกวัยรุ่นค้นหาทางเลือกที่เหมาะสม เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนต่างเพศ สุขภาวะทางเพศ และการป้องกันการตั้งครรภ์

ในชุมชน แกนนำเยาวชนจะ...

 • จัดรายการวิทยุชุมชนและผลิตหนังสือพิมพ์กำแพง เพื่อเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารเกี่ยวกับปัญหาเรื่องเพศ ความไม่เท่าเทียมทางเพศ มุมมองและทัศนคติของเพศชายในเรื่องพฤติกรรมทางเพศ และทักษะการสื่อสารในครอบครัวเช่น การฟัง การสื่อสารอย่างมั่นใจ การสร้างวินัย การพูดคุยเพื่อลดความขัดแย้ง
 • จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชุมชน ในรูปแบบคลิปวิดีโอ ละครหุ่นมือ การแสดงบทบาทสมมุติ และการละเล่น ที่จะช่วยให้ผู้ปกครองเข้าใจมุมมองของวัยรุ่น และที่จะช่วยให้วัยรุ่นชายหันมาตระหนักถึงความสำคัญและเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
 • จัดกิจกรรมสาระบันเทิง เช่น การแข่งขันกีฬา กิจกรรมบริการในชุมชน เพื่อให้ครอบครัวและวัยรุ่นได้มีการสื่อสารและทำกิจกรรมร่วมกัน

ผลกระทบระยะยาว

ภายใน 12 เดือนแกนนำเยาวชน 400 คนจะจัดกิจกรรมรณรงค์เรื่องเพศ 4 ครั้งต่อโรงเรียน และ 4 ครั้งต่อชุมชน กิจกรรมรณรงค์จะเข้าถึงนักเรียน 8,000 คน ใน 25 โรงเรียน และ 10,000 ครอบครัว ใน 5 จังหวัดของประเทศไทย การเพิ่มขีดความสามารถให้เด็กผู้หญิงเข้าถึงข้อมูลและบริการที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการตั้งครรภ์ จะช่วยให้วัยรุ่นเหล่านี้ปกป้องตนเองได้ดีขึ้น และสามารถหลีกเลี่ยงผลที่สืบเนื่องจากการตั้งครรภ์โดยไม่ได้ตั้งใจ นอกจากนั้นวัยรุ่นเหล่านี้จะมีความรู้ในเรื่องสิทธิตนเอง มีความรับผิดชอบ และกลายเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงได้ ในโรงเรียน ครูจะมีแกนนำนักเรียนมาช่วยจัดกิจกรรมรณรงค์ และมีชมรมเยาวชนที่สามารถจัดกิจกรรมได้อย่างต่อเนื่องแม้โครงการจะสิ้นสุดลง พ่อแม่วัยรุ่นจะมีความรู้สึกทางบวกกับลูกและมีความเข้าใจมากขึ้นเมื่อจะพูดคุยกับลูกในเรื่องเพศ ความรักในวัยรุ่น ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนต่างเพศ และคุณค่าของตนเอง ผู้นำชุมชนจะกลายเป็นผู้มีประสบการณ์และความรู้ และสามารถระดมสรรพกำลังในการสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ทุกเครือข่ายความร่วมมือ นับตั้งแต่ แกนนำเยาวชน เพื่อน ครู ผู้ปกครอง และผู้นำชุมชน จะกลายเป็นปัจจัยสำคัญในการเสริมสร้างขีดความสามารถของเด็กผู้หญิงในการตัดสินใจเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตในเรื่องเพศ

เป้าหมาย เงินทุน

 • 150,000 บาท

ตัวเลือก การบริจาค

 • 300 บาท สำหรับ เสื้อยืด 2 ตัว
 • 800 บาท สำหรับ ละครหุ่น 1 ชุด และวัสดุสำหรับจัดทำละครหุ่น
 • 1,500 บาท สำหรับวัสดุ อุปกรณ์ สนับสนุน การจัดกิจกรรม เช่น โทรโข่ง, โปสเตอร์, แบนเนอร์ เข็มกลัดรณรงค์
 • 3,000 บาท สำหรับการสนับสนุนเยาวชน 1 คน ได้รับการฝึกอบรมเป็นแกนนำเยาวชน
 • 4,500 บาท สำหรับการสนับสนุนเยาวชน 2 คน ได้รับการฝึกอบรมในด้านการจัดรายการวิทยุและ การทำคลิปวิดีโอ

รูปกิจกรรม


เหล่าเด็กผู้ชายกำลังเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงของร่างกายเมื่อเข้าสู่วัยรุ่น


เหล่าเด็กผู้หญิงกำลังอธิบายความเปลี่ยนแปลงทางร่างกายและภาวะอารมณ์ให้เพื่อนฟัง


แกนนำเยาวชนช่วยกันออกแบบ/วาดสื่อรณรงค์


ทำการทดลองเพื่อเรียนรู้เรื่องวัยเจริญพันธุ์


ทีมรณรงค์ "รักปลอดภัย (Safe Love)" ในชุมชน


ป้ายรณรงค์การใช้ถุงยางอนามัย ที่แกนนำเยาวชนผลิตขึ้น


เดินขบวนรณรงค์ โดย แกนนำเยาวชน CCF

ข่าวความเคลื่อนไหว

น้องโบว์ กับ ค่ายวัยใสใส่ใจสุขภาพ

ค่ายวัยรุ่นวัยใสใส่ใจสุขภาพ เน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องด้านเพศสัมพันธ์ สร้างทัศนคติที่เชิงบวก ให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายและจิตใจ รวมถึงทักษะการดูแลสุขภาวะทางเพศให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงร่างกายจิตใจ อารมณ์และสังคม

นุรา บทเรียนที่เคยผิดพลาด จากการตั้งครรภ์ในวัยเรียน

ตอนที่รู้ตัวว่าท้องตกใจมาก เพราะยังเรียนอยู่แค่ชั้น ม.5 ตอนนั้นคิดอย่างเดียวว่าจะทำแท้งเพราะเราอยากเรียนต่อให้จบ แต่พอผู้ใหญ่ของทั้งสองฝ่ายรู้เรื่องเขาก็คุยกันว่าไม่ให้เราเอาเด็กออก ให้เราแต่งงาน เราเลยจำใจต้องออกจากโรงเรียนเพื่อมาแต่งงานเลี้ยงลูก

เอิร์น แกนนำเด็กผลผลิตฉลาดรู้เรื่องเพศ

"ในตอนนี้ หนูยังไม่เป็นวัยรุ่นเต็มที่ หนูยังไม่คิดถึงเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ แต่อนาคตข้างหน้าหนูอาจจะมีช่วงเวลาที่มีอารมณ์ทางเพศ หนูคงจะนึกถึงเรื่องที่พี่ๆ ได้อบรมให้ คือการมีเพศสัมพันธ์ทุกครั้งต้องป้องกัน ใช้ถุงยางอนามัยป้องกันการท้อง เอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ถ้าเรามีความรักกับใครสักคน ถ้าเขารักเราจริงเขาต้องรอได้ หากรอไม่ได้ก็ต้องมีวิธีการป้องกันไม่ให้ท้องหรือติดโรคทางเพศสัมพันธ์"

เรียนรู้เรื่องเพศ ผ่านตลาดนัดแบ่งปันความรู้ Shop Show Share

ตลาดนัดแบ่งปันความรู้ Shop Show Share เป็นกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การรวบรวมองค์ความรู้จากโรงเรียนที่มีผลงานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านสุขภาพและการส่งเสริมทักษะอาชีพในโรงเรียน ทำให้เกิดเครือข่ายการพัฒนาองค์ความรู้อย่างเป็นระบบและเป็นแนวปฏิบัติที่ดี

ละครเงา : กิจกรรมการเรียนรู้ในเรื่องเพศในวัยรุ่น

เดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่โครงการทั้ง 5 จังหวัด ได้ประชุมร่วมกับ ผู้บริหารโรงเรียน ครูแกนนำ ผู้นำชุมชน และแกนนำเยาวชนในแต่ละพื้นที่ ได้สร้างแกนนำเยาวชนเพิ่มตามเป้าหมาย 400 คน ใน 25 โรงเรียนเพื่อถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักเรียน 8,000 คน และให้สมาชิกของครอบครัว 10,000 คน และการพัฒนาแกนนำเยาวชนให้สามารถจัดิจกรรมเรียนรู้ในเรื่องเพศได้อย่างมีสิทธิภาพยิ่งขึ้น
Copyright 2016 - CCF (Community Children Foundation) Under the Royal Patronage of HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn