มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. อบรมครูแกนนำศิลปะบำบัด 3 จังหวัดชายแดนใต้

มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.เพื่อเด็กและเยาวชนในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดกิจกรรมอบรม "พัฒนาศักยภาพครูแกนนำศิลปะบำบัด 3 จ.ชายแดนใต้" ให้กับครู 140 คนจาก 140 โรงเรียนใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ โดยแบ่งเป็นรุ่นที่ 1 วันที่ 21-22 มกราคม 2559 และรุ่นที่ 2 วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2559 ณ แผนกศิลปศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

โดยมูลนิธิฯ ได้ร่วมมือกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั้ง 9 เขต และ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี ในการจัดอบรมครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะให้สามารถจัดการเรียนการสอนเพื่อให้มีความเหมาะสมกับพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ให้คุณครูสามารถนำกระบวนการทางศิลปะไปประยุกต์ใช้ในการบำบัดพื้นฟูเยียวยาเด็กและเยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากความไม่สงบ  สร้างความสัมพันธ์ ความเข้าใจที่ดี ความเอื้ออาทรและการพึ่งพาช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และชุมชน

กิจกรรมดังกล่าวทำให้ครูได้เกิดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย มีความตื่นตัวในการเรียนรู้และสามารถนำความรู้ไปบูรณาการสำหรับจัดกิจกรรมให้เด็กนักเรียนในโรงเรียนต่อไป

ดร. กรรณชฎา พิริยะรังสรรค์ ผู้อำนวยการมูลนิธิฯ เปิดเผยว่า "โครงการคืนรอยยิ้มสู่...เด็กชายแดนใต้ที่มูลนิธิฯ ได้ริเริ่มดำเนินงานตั้งแต่ ปี 2552 เนื่องจากเด็กๆ ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความรุนแรงมาโดยตลอดมูลนิธิฯ ความต้องการฟื้นฟูสภาพจิตใจเด็กๆ และเราเชื่อมั่นว่าการเพิ่มทักษะครูในการใช้กระบวนการศิลปะบำบัดจะสามารถช่วยเหลือเด็กที่ได้รับผลกระทบให้ได้รับการเยียวยาสภาพจิตใจสามารถดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุขผ่านพ้นสถานการณ์วิกฤตไปได้ มูลนิธิฯ ยังได้มอบทุนการศึกษาแก่เด็กกำพร้าในพื้นที่นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กเพื่อชดเชยกับสถานการณ์ความไม่ปลอดภัย ที่มักส่งผลให้โรงเรียนต้องปิดการเรียนการสอนบ่อยๆ"

** โปรดช่วยเหลือเด็กชายแดนใต้ ด้วยการบริจาคทุนการศึกษา 5,000 บาท ต่อเด็ก 1 คนเป็นเวลา 1 ปีการศึกษา และเป็นค่าใช้จ่ายตามความจำเป็นสำหรับเด็ก

600 บาท/เดือน
บริจาคต่อเนื่อง
บริจาคครั้งเดียว
ระบุจำนวน
Copyright 2016 - CCF (Community Children Foundation) Under the Royal Patronage of HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn