คืนรอยยิ้มให้กับน้องๆ 3 ชายแดนภาคใต้ พร้อมมอบทุนการศึกษา

ดร กรรณชฎา พิริยะรังสรรค์ ผู้อำนวยการ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กยากจนซี.ซี.เอฟ. ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เปิดเผยว่า ได้จัดทำ “โครงการคืนรอยยิ้มสู่...เด็กชายแดนใต้” มาตั้งแต่ พ.ศ. 2552 เนื่องจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นพื้นที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความรุนแรงมาอย่างต่อเนื่อง มูลนิธิฯ มีความต้องการฟื้นฟูสภาพจิตใจนักเรียนพร้อมเชื่อมั่นว่าการเพิ่มทักษะครูในการใช้กระบวนการศิลปะบำบัด จะสามารถลดทอนผลกระทบจากสถานการณ์ความรุนแรงได้ โดยที่ผ่านมาได้ระทมทุนและน้ำใจจากผู้บริจาคจากสาธารณชนมาช่วยเหลือเด็กที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว ให้ได้รับการเยียวยาสภาพจิตใจและสามารถดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุข ผ่านพ้นสถานการณ์วิกฤตไปให้ได้ พร้อมทั้งสนับสนุนทุนการศึกษาแก่เด็กกำพร้าในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้

โครงการดังกล่าวเป็นการดำเนินงานผ่านภาคี 3 หน่วยงานคือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 9 เขต, สำนักงานการศึกษาเอกชน 3 จังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2 แห่ง โดยมีโรงเรียนภาคี 201 แห่ง นราธิวาส 64 แห่ง ยะลา 102 แห่ง ปัตตานี 35 แห่ง ซึ่งในวันที่ 1 ตุลาคม 2558 นี้ ได้มีการจัดกิจกรรมขึ้นอีกครั้ง เพื่อร่วมระดมความคิดหาแนวทางความร่วมมือช่วยเหลือเด็กผ่านโครงการคืนรอยยิ้มให้น้องๆ และสร้างสันติสุขสู่ชายแดนใต้ ต่อไปรวมทั้งมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2558 จำนวน 142 คน จาก 67 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 1,217,000 บาท โดยผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ดังนี้

  1. สนับสนุนทุนการศึกษาจากปี2555-2558 เด็กทุนจำนวน 855 ราย แยกเป็นเด็กจาก จ.ยะลา จำนวน 499 คน จ.นราธิวาส จำนวน 186 คน และ จ. ปัตตานี 170 คน มูลค่าทุนการศึกษาจำนวน 4,355,000 บาท โดยจ่ายทุนการศึกษาในปี 2558 จำนวน 142 คน จาก 67 โรงเรียน เป็นทุนรวม 1,217,000 บาท
  2. กิจกรรมเปิดโลกอัจฉริยะสนับสนุนหนังสือ 140 โรงเรียน ปี 2557/58 ซึ่งในแต่ละชุดประกอบด้วย สารานุกรมวิทยาศาสตร์หนังสือสนทนาภาษาอังกฤษ หนังสือด้านคณิตศาสตร์ และหนังสือความรู้อาเซียนมอบให้กับโรงเรียนต่างๆครอบคลุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 9 เขต ใน 3 จังหวัดมีโรงเรียนที่ได้รับมอบรวม 140 โรงเรียน แยกเป็น จ.ยะลาจำนวน 58 โรงเรียน จ.ปัตตานี 10 โรงเรียน จ.นราธิวาส 72 โรงเรียนมีเด็กนักเรียนได้รับประโยชน์ 43,272 คน
  3. ค่ายศิลปะ/ครูนักเรียนเพื่อฟื้นฟูจิตใจเด็กและเยาวชนที่บอบช้ำจากสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ “Art Story” จัดให้เด็กเยาวชนจากจ.นราธิวาส ยะลา ปัตตานี รวม 4 ครั้งเด็กเข้าร่วม 364 คน จากโรงเรียน 183 โรงเรียน

** โปรดช่วยเหลือเด็กชายแดนใต้ ด้วยการบริจาคทุนการศึกษา 5,000 บาท ต่อเด็ก 1 คนเป็นเวลา 1 ปีการศึกษา และเป็นค่าใช้จ่ายตามความจำเป็นสำหรับเด็ก

600 บาท/เดือน
บริจาคต่อเนื่อง
บริจาคครั้งเดียว
ระบุจำนวน
Copyright 2016 - CCF (Community Children Foundation) Under the Royal Patronage of HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn