มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. จับมือ มูลนิธิซิตี้ และ 5 โรงเรียน ลงนามบันทึกข้อตกลง โครงการส่งเสริมทักษะทางการเงินและอาชีพสำหรับเยาวชน ผลิตผู้ประกอบการน้อย (ชมคลิป)

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2559 ณ อาคารหอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง "โครงการส่งเสริมทักษะทางการเงินและอาชีพสำหรับเยาวชน" กับ 5 โรงเรียน ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้แก่ โรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคม กรุงเทพฯ โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม กรุงเทพฯ โรงเรียนนวลนรดิศวิทยาคมรัชมังคลาภิเษก กรุงเทพฯ โรงเรียนโสตศึกษา จ.นครปฐม และ โรงเรียนวัดไตรสามัคคี จ.สมุทรปราการ โดยมี พลเอกสุทัศน์  กาญจนานนท์กุล​ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานกิติมศักดิ์และสักขีพยาน

โครงการส่งเสริมทักษะทางการเงินและอาชีพสำหรับเยาวชน เป็นความร่วมมือระหว่าง มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน กับ มูลนิธิซิตี้ (Citi Foundation) ผนึกกำลังร่วมกับภาคเอกชน สถาบันการศึกษา ผลิตผู้ประกอบการหรือนักธุรกิจน้อย เพื่อให้เด็กๆ ด้อยโอกาสสามารถสร้างอาชีพ มีรายได้ และบริหารเงินเป็น

มร. ดาเรน บัคลีย์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ซิตี้ ประเทศไทย เปิดเผยว่า “ซิตี้ ประเทศไทย ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสนำงบประมาณสนับสนุนจากมูลนิธิซิตี้มาส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาศักยภาพแก่เยาวชนในประเทศไทย เพื่อเป็นการปูทางสู่การสร้างรายได้ให้กับเยาวชนตลอดจนครอบครัว ซึ่งสอดคล้องกับปณิธานของมูลนิธิซิตี้รวมถึงซิตี้ทั่วโลกที่มุ่งดำเนินกิจกรรมเพื่อให้เกิดการพัฒนาและความก้าวหน้าทั้งในระดับบุคคล ตลอดจนชุมชนและสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมความรู้และทักษะให้กับเยาวชนรุ่นใหม่นับเป็นหนึ่งในแผนยุทธศาสตร์หลักเพื่อการพัฒนาของมูลนิธิซิตี้อีกด้วย”

รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ ประธานกรรมการ มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เผยถึงที่มาโครงการดังกล่าวว่า “โครงการนี้เป็นโครงการสำคัญของเรา มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. มีปณิธานมุ่งมั่นช่วยขจัดความยากจนในเด็ก จึงร่วมกับ มูลนิธิซิตี้ และ ซิตี้ ประเทศไทย จัดทำโครงการนี้เพื่อสร้างทางเลือกในการประกอบอาชีพให้เด็กและเยาวชน ให้มีความรู้และได้รับการกระตุ้นในการทำธุรกิจเป็นผู้ประกอบการ ตลอดจนมีทักษะการบริหารการเงิน การออม โดยร่วมมือทำงานกับโรงเรียน สถานศึกษา และภาคธุรกิจเอกชน โครงการนี้ เริ่มต้นนำร่องใน 5 โรงเรียนที่ยินดีตอบรับตกลงร่วมแรงร่วมใจพัฒนาเยาวชนไปกับ มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. ขอขอบคุณผู้บริหารทั้ง 5 โรงเรียนมากครับ และโอกาสนี้ขอขอบคุณ พลเอกสุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่กรุณาเสียสละเวลามาเป็นประธานกิติมศักดิ์และสักขีพยานในวันนี้ครับ”

ด้าน ดร กรรณชฎา พิริยะรังสรรค์ ผู้อำนวยการ มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. กล่าวเพิ่มเติมว่า “การที่มูลนิธิฯ และผู้บริหาร 5 โรงเรียนร่วมกันลงบันทึกข้อตกลงโครงการนี้ เพื่อประสานความร่วมมือเร่งผลิตและพัฒนานักเรียนให้พร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานสมัยใหม่นี้ เกิดขึ้นภายใต้กรอบการปฎิรูปการศึกษาของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ โดยนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการจะผ่านการฝึกอบรมที่เข้มข้น เรียนรู้เรื่องการวางแผนธุรกิจ การผลิต การบริหารเงิน การออม ทำบัญชีรายรับรายจ่าย โดยความร่วมมือกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีนักธุรกิจมืออาชีพมาเป็นพี่เลี้ยง ช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยง จัดทำแผนธุรกิจ การดูงานธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ การตั้งบริษัทจำลองให้เด็กและเยาวชนได้ทดลองทำธุรกิจอย่างจริงจัง สร้างผู้ประกอบการน้อย ซี.ซี.เอฟ. ส่งเสริมให้เยาวชนมีรายได้เป็นของตนเองระหว่างเรียน และมีความรู้ความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานสมัยใหม่ค่ะ”

กิจกรรมภายในงาน มีการแสดงผลิตภัณฑ์ของโครงการโดยเยาวชนจาก 5 โรงเรียน และมีการเสวนาตัวแทนภาคีความร่วมมือโครงการ หัวข้อ "ผู้ประกอบการน้อย ซี.ซี.เอฟ. - สร้างอาชีพ เสริมรายได้ ใช้จ่ายเป็น" โดย รศ.ดร.ไว จามรมาน ที่ปรึกษาโครงการ ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  ดร.พะโยม ชิณวงศ์ รองเลขาธิการ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คุณสุจิตรา เภรีภาส บริษัท ดาว คอฟฟี่บีนส์ จำกัด คุณหัสญา หาสิตะพันธุ์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายสื่อสารองค์กร ซิตี้ ประเทศไทย ดร.สุรชัย พรหมพันธุ์ ตัวแทนธุรกิจภาคเอกชน และตัวแทนนักเรียนคนที่เข้าร่วมโครงการ

 

เสวนาหัวข้อ "ผู้ประกอบการน้อย ซี.ซี.เอฟ. - สร้างอาชีพ เสริมรายได้ ใช้จ่ายเป็น"

Copyright 2016 - CCF (Community Children Foundation) Under the Royal Patronage of HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn