พะเยา
(เลขที่โครงการ 3751)

พื้นที่ดำเนินงานของมูลนิธิฯ อยู่ใน 3 อำเภอซึ่งมีสภาพเป็นที่ราบลุ่ม ประชากรส่วนมากประกอบอาชีพกสิกรรม ทำนา ทำไร่ ไม้ผลและสวนยางพารา เป็นชุมชนที่มีความหลากหลาย ชาติพันธุ์ ได้แก่ คนพื้นเมือง ไทลื้อ ไทยอิสาน ม้ง เมี่ยน ปัญหาของเด็กในชุมชนที่พบ คือ เด็กไร้สัญชาติ (ม้ง) เด็กติดเกม ยาเสพติด ครอบครัวแตกแยก พ่อแม่ไป ทำงานนอกพื้นที่ ทิ้งเด็กให้อยู่ในความดูแลของปู่ย่าตายาย

VDO Clip

เด็ก ซี.ซี.เอฟ. พะเยา มาเที่ยวทะเล
Copyright 2016 - CCF (Community Children Foundation) Under the Royal Patronage of HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn