แพร่
(เลขที่โครงการ 3755)

จ.แพร่ มีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขา ประชากรมีอาชีพหลัก คือ เกษตรกรรม ทำนา ทำไร่ ทำสวนและ เลี้ยงสัตว์เป็นบางส่วน แต่ประสบกับปัญหาผลผลิตน้อย ราคาตกต่ำ รายได้ไม่เพียงพอต่อการใช้จ่าย ชาวบ้านจึงมักจะอพยพไปทำงานนอกพื้นที่ โดยปล่อยให้ลูกอยู่กับญาติหรือปล่อยให้อยู่กันเองตามลำพัง ก่อให้เกิดปัญหาตามมามากมาย เช่น เด็กขาดสารอาหาร ขาดการศึกษา

VDO Clip

ละครหุ่นมือ “เปลี่ยนฝันร้ายให้กลายเป็นดี” โดย กลุ่มต้นกล้า (เยาวชน ซี.ซี.เอฟ. จ.แพร่) แสดงถวายสมเด็จพระเทพรัตนฯ 18 ก.พ. 58 ณ โรงเรียนบ้านสบปืน จ.น่าน
โครงการอาหารเช้าเพื่อน้อง มีประโยชน์ต่อเด็กๆ อย่างไร? - โรงเรียนบ้านค้างตะนะวิทยา อ.ลอง จ.แพร่
Copyright 2016 - CCF (Community Children Foundation) Under the Royal Patronage of HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn