เพชรบูรณ์
(เลขที่โครงการ 3697)

แม้จะเป็นเมืองแห่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง แต่ชาวบ้านส่วนใหญ่ซึ่งประกอบอาชีพทำนา ทำไร่ ทำสวน ไม่มีที่ดินทำกินเป็นของตัวเอง ต้องเช่า มีรายได้ไม่พอเลี้ยงชีพ ผู้คนจึงนิยมไปทำงานในเมืองใหญ่ทั้งถาวรและชั่วคราวตามฤดูกาล ทิ้งลูกไว้กับญาติหรือผู้เฒ่าผู้แก่ เด็กเหล่านี้จึงไม่ได้รับการ เลี้ยงดูที่ถูกต้อง ก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมา เช่น เด็กมีพัฒนาการช้า มีสุขภาพไม่ดี ขาดปัจจัยที่จำเป็น

VDO Clip

โครงการเยาวชนรู้รักสามัคคี...เพื่อเมืองไทยแข็งแรง จังหวัดเพชรบูรณ์ (พ.ศ. 2555)
Copyright 2016 - CCF (Community Children Foundation) Under the Royal Patronage of HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn