น่าน
(เลขที่โครงการ 3750)

ประชากรส่วนใหญ่ใน จ.น่าน เป็นชาติพันธุ์ เช่น ม้ง เมี่ยน ลั่วะ และพื้นเมือง อาชีพหลักคือเกษตรกรรม รับจ้างทั่วไปและหาของป่าขาย ผลผลิตที่ได้แต่ละปีไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับสภาพดินฟ้าอากาศ รายได้ไม่เพียงพอ ผู้ปกครองต้องดิ้นรนไปหางานทำต่างจังหวัด หรือไปทำไร่บนภูเขาสูงซึ่งระยะทางไกลๆ ต้องพักค้างคืน ทิ้งเด็กให้ผู้สูงอายุดูแล หรือปล่อยให้เด็กๆ พี่น้องดูแลกันเอง

VDO Clip

โครงการเยาวชนรู้รักสามัคคี...เพื่อเมืองไทยแข็งแรง จังหวัดน่าน (พ.ศ. 2555)
รายงานการช่วยเหลือ วรินทร์ เด็กยากไร้ จังหวัดน่าน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเปิด “อาคารห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” โรงเรียนบ้านสบปืน จ.น่าน
Copyright 2016 - CCF (Community Children Foundation) Under the Royal Patronage of HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn