ตาก
(เลขที่โครงการ 2351)

พื้นที่ชายแดนติดกับประเทศพม่า เป็นแหล่งติดต่อค้าขายสำคัญ ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ปลูกข้าวโพด ข้าวนาปี กระหล่ำปลี มีชาวพม่าพลัดถิ่นเข้ามาอาศัยเป็นจำนวนมาก ปัญหาที่พบได้แก่ อาชญากร ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปัญหายาเสพติดที่เข้ามาตามแนวชายแดน ระบาดในกลุ่มเยาวชนวัยรุ่นในสถานศึกษา

VDO Clip

พลังเด็ก เสียงเด็ก (ซี.ซี.เอฟ. จังหวัดตาก) - กิจกรรมจิตอาสาที่ให้เยาวชนคิดและลงมือทำด้วยตัวเอง เพื่อชุมชนของตัวเอง
โครงการเยาวชนรู้รักสามัคคี...เพื่อเมืองไทยแข็งแรง จังหวัดตาก (พ.ศ. 2555)
ของขวัญเปลี่ยนชีวิต เรื่องเล่าจากชีวิตเด็ก น้องแบ-แบ เยาวชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง (เด็ก ซี.ซี.เอฟ. จ.ตาก)
Copyright 2016 - CCF (Community Children Foundation) Under the Royal Patronage of HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn