เชียงราย
(เลขที่โครงการ 3696)

พื้นที่ทำงานของมูลนิธิฯ ใน จ.เชียงราย มี 33 หมู่บ้าน ใน 3 ตำบล ของ อ.แม่ฟ้าหลวง ภูมิประเทศเป็นภูเขาสูง ชายแดนไทย-พม่า ประชากรเป็นชาวเขาเผ่าต่าง เช่น ไทยใหญ่ อาข่า ลาหู่ และจีนฮ่อ รายได้ส่วนใหญ่ของประชากรมาจากการเกษตร ปลูกข้าวโพด ข้าวไร่ และปลูกชา มีฐานะยากจน ทำให้พ่อแม่ต้องไปรับจ้างต่างถิ่น ปัญหาหลัก คือ เด็กถูกทอดทิ้ง ติดยาเสพติด เนื่องจากขาดคนดูแล อีกทั้งเพราะพื้นที่ชายแดนเป็นแหล่งยาเสพติดสำคัญ

VDO Clip

โครงการเยาวชนรู้รักสามัคคี...เพื่อเมืองไทยแข็งแรง จังหวัดเชียงราย (พ.ศ. 2555)
พี่ E & T อาสาเติมฝัน แบ่งปันให้น้อง ซี.ซี.เอฟ. จังหวัดเชียงราย (พ.ศ.2555)
Copyright 2016 - CCF (Community Children Foundation) Under the Royal Patronage of HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn