พระนครศรีอยุธยา
(เลขที่โครงการ 9010)

เมือง "กรุงเก่า" อย่างจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นพื้นที่เศรษฐกิจและแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครเพียงชั่วโมงเดียว ทำให้หลายคนอาจจะคิดไม่ถึงว่ายังมีเด็กยากจนอยู่มากมาย แท้จริงแล้วการเป็นพื้นที่เศรษฐกิจที่เต็มไปด้วยโรงงานอุตสาหกรรม ครอบครัวแรงงานอพยพจึงมากตามไปด้วย หลายๆ พื้นที่เป็นชุมชนแออัดที่มีปัญหาสังคมและชีวิตความเป็นอยู่ 

เด็กๆ ในหลายอำเภอยังมีฐานะยากจน อาชีพหลักของพ่อแม่ผู้ปกครองคือเป็นลูกจ้างในโรงงาน หรือรับจ้างทั่วไป รายได้น้อย ไม่มีเวลาเลี้ยงดูลูก มักจะทิ้งเด็กๆ ไว้กับปู่ย่าตายาย หรือทิ้งให้อยู่ตามลำพัง หลายครอบครัวหย่าร้าง ทำให้เด็กขาดการดูแลเอาใจใส่ หลังเลิกเรียนเด็กมักไม่อยากกลับบ้านแต่ไปขลุกอยู่ตามร้านเกมคอมพิวเตอร์แทน เด็กวัยรุ่นก็จะไปมั่วสุมกันดื่มเหล้าหรือเสพยาซึ่งหาได้ง่ายในชุมชนใกล้ๆ โรงเรียน

แม้เด็กๆ จะได้ไปเรียนหนังสือ แต่หลายโรงเรียนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นโรงเรียนขนาดกลางที่อยู่ห่างไกลจากถนนใหญ่ ทางเข้าโรงเรียนเป็นดินลูกรังเป็นหลุมเป็นบ่อ และประสบเหตุน้ำท่วมแทบจะทุกปี พื้นที่รอบโรงเรียนเป็นชุมชนที่มีปัญหาของยาเสพติด ร้านเกม-พนัน ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมของเด็กๆ เป็นอย่างมาก อาคารเรียน ห้องน้ำในโรงเรียน ก็จำเป็นจะต้องได้รับการปรับปรุงเนื่องจากผลกระทบจากน้ำท่วม อุปกรณ์การศึกษา สื่อการเรียนการสอน โดยเฉพาะวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และภาษาต่างประเทศ รวมไปถึงจำนวนหนังสือในห้องสมุดมีไม่เพียงพอ เด็กนักเรียนบางส่วนยังอ่านเขียนไม่คล่อง คิดเลขไม่เก่ง มีผลการเรียนไม่ดี

มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน จึงริเริ่ม โครงการอุปการะเด็ก ซี.ซี.เอฟ. จ.พระนครศรีอยุธยา ขึ้นโดยทำงานร่วมกับโรงเรียนและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอยุธยา เพื่อให้ความสนับสนุนและช่วยเหลือเด็กยากไร้อย่างต่อเนื่อง ให้มีโอกาสได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น มีทักษะชีวิต รวมไปถึงมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

Copyright 2016 - CCF (Community Children Foundation) Under the Royal Patronage of HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn