ลพบุรี
(เลขที่โครงการ 9009)

ประชากรส่วนใหญ่ของจังหวัดลพบุรีมีเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก แม้จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวลือชื่อ แต่ก็ยังมีเด็กยากไร้ในพื้นที่กันดารบางอำเภอโดยเฉพาะอย่างยิ่งตามตะเข็บรอยต่อจังหวัด เด็กๆ มีชีวิตที่ลำบากและต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนจากท่าน

ครอบครัวเด็กที่ไม่มีที่นาทำกินของตนเอง ส่วนใหญ่จะมีฐานะยากจนเพราะเลี้ยงชีพด้วยการรับจ้างทำงานในไร่อ้อย ไร่มันสำปะหลัง หรือรับจ้างทั่วไป มีรายได้น้อย ไม่สามารถส่งลูกๆ เรียนหนังสือในโรงเรียนชั้นนำ เด็กบางคนต้องสวมใส่เสื้อผ้าชุดนักเรียนที่มีสภาพเก่า ไม่มีรองเท้านักเรียนสวม ไม่มีเสื้อกันหนาว ไม่มีที่นอน หมอน มุ้ง ไว้ใช้ในบ้าน ในช่วงฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร เด็กบางคนต้องหยุดเรียนเพื่อช่วยพ่อแม่ทำงาน บางรายถึงขนาดต้องลาออกจากโรงเรียนกลางคันเพื่อไปทำงานหารายได้ช่วยเหลือครอบครัว โรงเรียนส่วนใหญ่จึงมุ่งเน้นการเรียนการสอนด้านการเกษตร เพื่อให้เด็กๆ นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

โรงเรียนที่เด็กๆ เหล่านี้เรียนอยู่ส่วนมากเป็นโรงเรียนขนาดเล็กตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล รอบๆ ของโรงเรียนเป็นไร่อ้อยกว้างใหญ่สุดลูกหูลูกตา มีข้อจำกัดด้านการติดต่อสื่อสาร ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์อินเทอร์เน็ต นักเรียนจึงขาดโอกาสที่จะเข้าถึงความรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทัดเทียมกับโรงเรียนในตัวเมือง อาคารเรียนและห้องน้ำมีสภาพเก่าทรุดโทรม มีไม่เพียงพอต่อจำนวนเด็กนักเรียน ที่สำคัญคือโรงเรียนยังขาดแคลนอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนโดยเฉพาะวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ จำนวนบุคลากรในโรงเรียนมีจำนวนจำกัด เหล่านี้ล้วนส่งผลต่อการเรียนการสอน นักเรียนส่วนใหญ่ยังอ่านเขียนไม่คล่อง คิดเลขไม่เก่ง วาดรูปไม่เป็น และมีผลการเรียนค่อนข้างต่ำ

มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน จึงริเริ่ม โครงการอุปการะเด็ก ซี.ซี.เอฟ. จ.ลพบุรี โดยดำเนินงานร่วมกับโรงเรียน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เพื่อสนับสนุนและให้การช่วยเหลือเด็กยากไร้ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น ให้ได้รับโอกาสในการศึกษาเล่าเรียนอย่างต่อเนื่อง

Copyright 2016 - CCF (Community Children Foundation) Under the Royal Patronage of HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn