ฉะเชิงเทรา
(เลขที่โครงการ 9008)

แม้จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวลือชื่อที่อยู่ไม่ไกลจากเมืองหลวงกรุงเทพฯ นัก แต่บางอำเภอในฉะเชิงเทรายังเป็นพื้นที่ทุรกันดารราวกับแดนอีสาน ขาดแคลนระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน และยังมีเด็กยากจนที่ชีวิตลำบากยากแค้นและรอคอยความช่วยเหลือจากท่าน

ครอบครัวของเด็กเหล่านี้มีฐานะยากจน สภาพความเป็นอยู่ขาดแคลน มีอาชีพหลักคือรับจ้างในไร่อ้อย มันสำปะหลังและปลูกหรือกรีดยางพารา เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าสงวน ชาวบ้านจึงไม่มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดินเป็นของตัวเอง ต้องไปรับจ้างต่างถิ่น บางครอบครัวก็พักอาศัยอยู่ในกระต๊อบที่สร้างเป็นบ้านพักคนงานในป่ายางสูงทะมึนไกลจากโรงเรียน เด็กๆ ที่พอช่วยตัวเองได้อาจขี่จักรยานมาโรงเรียน เด็กเล็กหลายคนไม่ได้รับประทานอาหารมื้อเช้าก่อนมาโรงเรียน เพราะพ่อแม่ต้องรีบออกไปทำงานไม่มีเวลาดูแลเตรียมอาหาร เด็กๆ ต้องสวมใส่เสื้อผ้าชุดนักเรียนเก่าๆ ไม่สวมรองเท้าไปโรงเรียน เด็กๆ ส่วนใหญ่จะถูกทิ้งให้ปู่ย่าตายายเลี้ยงในขณะพ่อแม่ไปรับจ้างต่างถิ่น

โรงเรียนที่เด็กๆ เหล่านี้เรียนอยู่เป็นโรงเรียนขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกลจากถนนใหญ่ ไม่มีรถประจำทางผ่าน พื้นที่รอบๆ ของโรงเรียนเป็นป่าสงวนหรือสวนยาง โรงเรียนส่วนใหญ่มีปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค เช่น ถนนหนทางเป็นดินลูกรัง เป็นหลุมเป็นบ่อ มีน้ำท่วมขังในฤดูฝน ไม่มีระบบน้ำดื่มที่สะอาดต้องซื้อน้ำเพื่อบริโภค ส่วนน้ำใช้มีไม่เพียงพอระบบไฟฟ้าไม่เสถียรไฟตกบ่อยครั้ง ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการเรียนการสอน อีกทั้งยังขาดแคลนอุปกรณ์การเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์และภาษาต่างประเทศ มีไม่เพียงพอต่อจำนวนนักเรียน เด็กนักเรียนส่วนใหญ่ยังอ่านเขียนไม่คล่อง คิดเลขไม่เก่ง วาดรูปไม่เป็น และมีผลการเรียนไม่ดี

มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน จึงริเริ่ม โครงการอุปการะเด็ก ซี.ซี.เอฟ. จ.ฉะเชิงเทรา โดยจะดำเนินงานร่วมกับโรงเรียน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เพื่อสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือเด็กยากไร้ ให้มีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง อ่านเขียนคล่อง คิดเลขได้ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีทักษะชีวิต รวมถึงมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

VDO Clip

โครงการกองทุนการศึกษา - รร.สียัดพัฒนา จ.ฉะเชิงเทรา (พ.ศ.2557)
Copyright 2016 - CCF (Community Children Foundation) Under the Royal Patronage of HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn