นราธิวาส
(เลขที่โครงการ 9004)

จังหวัดชายแดนใต้ มีพื้นที่เป็นที่ราบสูง ภูเขาล้อมรอบ อากาศหนาวเย็น ประชากรนับถือทั้งศาสนาพุทธและอิสลาม ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรและรับจ้างทั่วไปในเมืองใหญ่ เนื่องจากรายได้ไม่เพียงพอ แต่ละครอบครัวมีบุตรหลายคน แต่ไม่มีเวลาดูแลบุตร เกิดปัญหาเด็กไม่ได้รับการศึกษา ปัญหายาเสพติด อาชญากรรม

เหตุการณ์ความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ ทำให้เด็ก ๆ ได้รับผลกระทบทางจิตใจและมีความลำบากในการดำรงชีวิต เนื่องจากสูญเสียพ่อแม่ขาดหัวหน้าครอบครัว ไม่มีกำลังหลักหารายได้ให้ครอบครัว ซ้ำร้ายสภาพจิตใจที่เต็มไปด้วยความหวาดกลัว หวาดระแวง สถานการณ์ที่ไร้ซึ่งความปลอดภัยโรงเรียนไม่สามารถเปิดการเรียนการสอนได้ตามปกติ เด็กจึงขาดโอกาสในการเล่าเรียน ไม่สามารถพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ

VDO Clip

เรื่องเล่าจากปลายด้ามขวาน (โดย ทีวีไทย) : กิจกรรมศิลปะบำบัดสำหรับเด็ก
Copyright 2016 - CCF (Community Children Foundation) Under the Royal Patronage of HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn