สตูล
(เลขที่โครงการ 9003)

จังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามัน เมืองแห่งการท่องเที่ยวลือชื่อ เช่น หมู่เกาะตะรูเตา หลีเป๊ะ ล่องแก่ง ตลาดนัดชายแดน ประชากรร้อยละ 70 เป็นมุสลิม อาชีพหลัก คือ ทำสวน ยางพารา สวนปาล์มน้ำมัน และรับจ้างทั่วไป ปัญหาเด็กที่พบเป็นปัญหาสังคม เช่น ตั้งครรภ์ก่อนวัย เรื่องสุขภาพอนามัยและด้านการศึกษา

Copyright 2016 - CCF (Community Children Foundation) Under the Royal Patronage of HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn