อุบลราชธานี
(เลขที่โครงการ 3354)

จังหวัดชายแดนไทย-ลาว เลียบริมโขง พื้นที่แห้งแล้งกันดาร ประชากรส่วนมากเป็นเกษตรกร ไม่มีที่ดินทำกินเป็นของตนเอง ผลผลิตก็ขึ้นอยู่กับดินฟ้าอากาศซึ่งไร้ความแน่นอน รายได้น้อย ฐานะยากจน จึงนิยมอพยพไปรับจ้างทำงาน จึงไม่ได้เลี้ยงดูลูกด้วยตนเอง ฝากไว้ให้ผู้เฒ่าดูแล เด็ก ๆ จึงมีพัฒนาการไม่สมวัยและก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมา เช่น ขาดการศึกษา ติดยา มั่วสุม

VDO Clip

โครงการเยาวชนรู้รักสามัคคี...เพื่อเมืองไทยแข็งแรง จังหวัดอุบลราชธานี (พ.ศ. 2555)
เยาวชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง - ตรีทศยุทธ คำงาม (พ.ศ.2556)
เยาวชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง (7-9 ส.ค. 58) - CCF จ.อุบลราชธานี
กิจกรรมเสาร์สัมพันธ์ (สิงหาคม 2558) - โครงการพัฒนาเด็ก ซี.ซี.เอฟ. จ.อุบลราชธานี
Copyright 2016 - CCF (Community Children Foundation) Under the Royal Patronage of HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn