ห้วยหลวง อุดรธานี
(เลขที่โครงการ 3545)

ปัญหาความยากจนซึ่งทำให้พ่อแม่ผู้ปกครองต้องออกไปหางานทำในเมืองใหญ่ ทิ้งเด็ก ๆ ให้ปู่ย่าตายายเลี้ยง ก็เกิดขึ้นกับจังหวัดใหญ่ ๆ อย่าง อุดรธานี เช่นกัน เด็กไม่ได้รับการเลี้ยงดูที่เหมาะสม นำพามาซึ่งปัญหาต่าง ๆ เช่น เด็กขาดสารอาหาร มีพัฒนาการไม่สมวัย เด็กขาดความ อบอุ่นจากการที่ครอบครัวแตกแยก ส่งผลให้เด็กมีพฤติกรรมก้าวร้าว ขาดความเชื่อมั่นไม่เห็นคุณค่าในตนเอง

Copyright 2016 - CCF (Community Children Foundation) Under the Royal Patronage of HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn