เชียงใหม่
(เลขที่โครงการ 3698)

พื้นที่ดำเนินงานของมูลนิธิฯ ใน จ.เชียงใหม่เป็นพื้นที่ห่างไกล ประชากรส่วนใหญ่เป็นชนเผ่า ซึ่งอาศัยอยู่ตามยอดดอยต่าง ๆ มีวิถีชีวิตอยู่กับป่า มีวัฒนธรรมที่สืบต่อกันมายาวนาน อาทิ ม้ง กะเหรี่ยง ลาหู่ ลีซอและพื้นเมือง เป็นต้น ขาดโอกาส ฐานะยากจน อาชีพหลัก คือ เกษตรกรรม ปลูกผักตามฤดูกาลและรับจ้างทั่วไป รายได้ไม่แน่นอน เด็ก ๆ ขาดโอกาสในการศึกษา

VDO Clip

โครงการเยาวชนรู้รักสามัคคี...เพื่อเมืองไทยแข็งแรง จังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. 2555)
สมเด็จพระเทพฯ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ อ.กัลยานิวัฒนา จ.เชียงใหม่ (พ.ศ.2557)
Copyright 2016 - CCF (Community Children Foundation) Under the Royal Patronage of HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn