อุดรธานี
(เลขที่โครงการ 3134)

มีพื้นที่ดำเนินงานใน 2 อำเภอ (นายูง, น้ำโสม) ซึ่ง ประชากรส่วนมากประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดย เช่าที่ดินทำกิน มีพืชเศรษฐกิจที่สำคัญได้แก่ ยางพารา ข้าวโพด มันสำปะหลัง อ้อย ถั่วเขียว ถั่วเหลือง เป็นต้น ผู้ปกครองมักอพยพไปทำงานต่างถิ่นในช่วงหมดฤดูกาล เก็บเกี่ยว ฝากลูกไว้กับปู่ย่าตายาย ส่งผลให้เด็กไม่ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม

Copyright 2016 - CCF (Community Children Foundation) Under the Royal Patronage of HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn