หนองบัวลำภู
(เลขที่โครงการ 2354)

จ.หนองบัวลำภู เป็นที่ราบลุ่มมีภูเขาล้อมรอบ มีเขื่อนอุบลรัตน์เป็นแหล่งหากินหลัก จับปลาไปขาย อาชีพหลักของชาวบ้าน คือ เกษตรกรรมและไปรับจ้างในเมืองตามฤดูกาล ภาระการทำมาหากินที่ลำบาก ทำให้ครอบครัวส่วนใหญ่ พ่อแม่แยกทางกัน มีปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ส่งผลต่อการเลี้ยงดูเด็ก ๆ ทำให้เด็กมีปัญหา ก้าวร้าว มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรและขาดการศึกษา

VDO Clip

โครงการเยาวชนรู้รักสามัคคี...เพื่อเมืองไทยแข็งแรง จังหวัดหนองบัวลำภู (พ.ศ. 2555)
เยาวชนจากโครงการพัฒนาเด็ก ซี.ซี.เอฟ. จังหวัดหนองบัวลำภู งาน...ขอบคุณผู้นำความเปลี่ยนแปลงที่ดีมาสู่ชีวิตเด็กยากไร้... ณ บ้านยุกตะเสวี วันที่ 22 มีนาคม 2551
เยาวชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง - สิทธิพร เบ้าจันทร์ (พ.ศ.2556)
Copyright 2016 - CCF (Community Children Foundation) Under the Royal Patronage of HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn