บึงกาฬ
(เลขที่โครงการ 3548)

จังหวัดเกิดใหม่ล่าสุด มีปัญหาสำคัญ ก็คือ ภาวะความยากจน เนื่องจากผลผลิตทางการเกษตรน้อย อันมีสาเหตุมาจากสภาพดินฟ้าอากาศไม่เอื้ออำนวย ดินขาดความสมบูรณ์ ซ้ำยังประสบภาวะน้ำท่วมทุกๆ ปี ส่งผลให้คนในวัยหนุ่มสาวอพยพย้ายถิ่นทั้งระยะสั้นและยาว เด็ก ๆ จึงถูกทิ้งให้พ่อเฒ่าแม่เฒ่าช่วยเลี้ยง ซึ่งไม่มีความรู้และทักษะการเลี้ยงดูที่เหมาะสม

Copyright 2016 - CCF (Community Children Foundation) Under the Royal Patronage of HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn