หนองคาย
(เลขที่โครงการ 3123)

สภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม ครอบคลุม 3 อำเภอ บางส่วนเป็นพื้นที่ติดริมแม่น้ำโขง อาชีพหลักของประชากร คือ การเกษตรกรรม ทำนา ปลูกพืช (มันสำปะหลัง มะเขือเทศ ข้าวโพด ใบยาสูบ) มีฐานะยากจน ขาดที่ดินทำกิน จึงนิยมไปรับจ้างทำงาน ในเมืองทั้งแบบถาวรและตามฤดูกาล เด็กๆ จึงไม่ได้รับการเอาใจใส่ดูแลเลี้ยงดูอย่างเหมาะสมตามวัย

VDO Clip

โครงการเยาวชนรู้รักสามัคคี...เพื่อเมืองไทยแข็งแรง จังหวัดหนองคาย เวียงคุก (พ.ศ. 2555)
Copyright 2016 - CCF (Community Children Foundation) Under the Royal Patronage of HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn